بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی- …

پنج بعد نوع دوستی، وجدان کاری، نزاکت، جوانمردی و آداب اجتماعی توسط اورگان مطرح شدند و پادساکف و همکارانش با کمک روش تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج بعد،…

ادامه خواندن بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی- …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

موریسون[۲۲] واژه «گستره شغلی درک‌ شده» را برای تمایز بین دو دسته از رفتارهای درون‌نقش و فرا‌نقش[۲۳] به‌کار برده و بیان نموده که هرچه کارمند، دامنه شغل را گسترده‌تر درک نماید، فعالیت‌های…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

منابع مقالات علمی : بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

این وظایف در شرح شغل افراد پیش‌بینی‌نشده و به همین دلیل است که از طریق سیستم پاداش‌دهی رسمی سازمانی، موردتقدیر قرار نمی‌گیرند.در بلندمدت، تکرار این رفتارها منجر به افزایش کارایی…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، …

دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانیاسمیت و همکاران(۱۹۸۳) معتقدند؛ رفتارهای خودانگیخته می‌توانند از استانداردهای سازمانی فراتر رفته و بالاتر از هنجارهایی چون؛ مکانیسم‌های پاداش و تنبیه به سازمان و افراد…

ادامه خواندن بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، …

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

وفاداری سازمانی از وفاداری به خود، سایر افراد، واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت بوده و بیان‌کننده نوعی میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی…

ادامه خواندن بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

۲-توجه:به رفتارهایی اشاره می‌کند که با بعد فداکاری مرتبط هستند اما به شکل واضحی از آن متمایز می‌باشند بنابراین از مصادیق توجه هرگونه عمل یا تصمیم به‌منظور پیشگیری از وقوع…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

منابع مقالات علمی : بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، …

جدول ‏۴‑۱۵: آزمون دانت (فرضیه اول) ۸۴جدول ‏۴‑۱۶: رتبههای کروسکال والیس (فرضیه دوم) ۸۵جدول ‏۴‑۱۷: آزمون کروسکال والیس (فرضیه دوم) ۸۵جدول ‏۴‑۱۸: آزمون دانت (فرضیه دوم) ۸۵جدول ‏۴‑۱۹: رتبههای کروسکال…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، …

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

درنتیجه امروزه در محیط‌های کاری دولتی، بسیار مشاهده می‌شود که جمعی از کارکنان، دارای وظیفه و شرح شغل و ساعت کاری یکسان می‌باشند، اما یکی رسمی، یکی پیمانی و آن…

ادامه خواندن بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

سایت مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، …

جوانمردی تحت عنوان، توانایی کارمند در انطباق خود با سختی‌ها و ناسازگاری‌های محیط کار بدون اعتراض یا شکایت شفاهی و رسمی، تعریف شده است. کارکنان با توسعه جوانمردی قادر خواهند…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، …