مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

 روش انجام تحقیق [۱۰]روش مورد نظر ما در این تحقیق روش توصیفی – پیمایشی می باشد.غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص…

ادامه خواندن مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

فايل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۰

۴-۱-۶-۴-راویان کعب الاحبارأسلم مولی عمر بن خطاب، عطاء بن ابی رباح مولی آل أبی خثیم یا مولی بنی جمح.[۸۳۸]۴-۱-۶-۵-راویان عبدالله بن سلامأنس بن مالک، عوف بن مالک اشجعی،[۸۳۹] عطاء بن یسار…

ادامه خواندن فايل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۰

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۴

ذهبی می‏نویسد: عطا؛ ثقه، فقیه، و دانشمند بود و فراوان حدیث نقل می‏کرد و فتوای اهل مکه به او منتهی می‏شود. ابن عباس هنگامی که اهل مکه برای اخذ معارف…

ادامه خواندن دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۴

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۴

جدول ۳: توزیع فراوانی میزان پاسخگویی به سئوالات سواداطلاعاتی برحسب رشتۀ تحصیلی ۱۴۰جدول ۴ آزمون کای اسکوئر برای بررسی سئوال یکم پژوهش ۱۴۱جدول ۵ آزمون کای اسکوئر برای بررسی سئوال…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۴

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

- اطلاعات مورد نیاز را به صورت مؤثر و کارآمد به دست آورد؛- اطلاعات و منابع کسب آن را ارزیابی کند؛- اطلاعات گزیده شده را در مجموعه دانش خود ادغام…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- …

با توجه به تعریف سواد از نظر مفهومی می‌توان گفت که سواد یعنی : توانایی خواندن و نوشتن. سواد برخلاف تعریف ساده آن، تنها به معنای توانایی خواندن و نوشتن نیست،…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- …

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۷

سواد دیجیتالی[۲۱]ارزیابی وترکیب اطلاعات به شکل های مختلف،‏ارایه اطلاعات بااستفاده از فرصت های رایانه ای و تحلیل و د‏سترسی به اطلاعات و پرد‏ازش داد ها. ‏.( میرحسینی ،۱۳۹۰ ).سواد اقتصادی[۲۲]توان…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۷

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

۲- مشاهده کاربران در حین کار با سیستم .۳- عکس فوری از عملکرد خاص سیستم .۴- اضافه کردن کلی به سیستم که اطلاعاتی راجع به متداولترین خطاها و پر استفاده…

ادامه خواندن تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

تحقیق – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

تجزیه و تحلیل ارتباط(لاریجانی،۱۳۸۷؛ به نقل از محمد حسنی،۱۳۹۰)در هر تحلیل محتوایی قبل از انجام کدگذاری باید واحدهایی را در کل محتوا مشخص کنیم که این واحدها به قرار زیر…

ادامه خواندن تحقیق – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

پژوهش – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۹

قرارداد متمایز از واقعه حقوقی می باشدچرا که آثار واقعه حقوقی بموجب حکم قانون ایجاد می شوندخواه ایجاد واقعه ارادی باشد همانند غضب و اتلاف یا غیر ارادی همانند فوت…

ادامه خواندن پژوهش – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۹