جستجوی مقالات فارسی – اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر …

مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش ،۱-ماده پنتیلن تترازول (PTZ) تهیه شده از شرکت دارویی SIGMA۲-الکل اتیلیک جهت ضد عفونی محل تزریق۳-آب مقطر۴- کلروفرم جهت بیهوشی و کشتن حیوانات…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر …

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …

با مقایسه این نمودار ها با شکل های ۴-۱- الف و ب می توان نتیجه گرفت که میزان COD با عبور از فیلتر کاهش می یابد. در واقع هدف از این مقایسه به دلیل…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایراندمان حذف دو ماده زایلن(C6H4CH3)2و تولوئن C6H5CH3 …