قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۲۱

شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد میشود بدین توضیح که شرط مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی معامله که در…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۲۱

سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۱

۴- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومیاین نوع قرارداد میان موسسات دولتی و عمومی با اشخاص خصوصی جهت ارائه خدمات حمل و نقل تنظیم می گردد.در…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۱

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۸

برای نمونه ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۸

پژوهش – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۹

قرارداد متمایز از واقعه حقوقی می باشدچرا که آثار واقعه حقوقی بموجب حکم قانون ایجاد می شوندخواه ایجاد واقعه ارادی باشد همانند غضب و اتلاف یا غیر ارادی همانند فوت…

ادامه خواندن پژوهش – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۹

سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۰

قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶٫قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۱ قانون بر گزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳٫آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹-شرایط عمومی پیمان مصوب ۱۳۵۰٫د- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی ادارهنهایتا…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۰

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۵

د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)...................................................................................................................................................۶۵۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد...........................................................................................................................................۶۵۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم................................................................................................................................۶۵مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی...............................................................................................................۶۶گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۵

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۶

۳(فسخ قرارداد.....................................................................................................................................................................................۷۹۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره).................................................................................................................................................۷۹گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد...................................................................................................................۸۰الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت..............................................................................................................................................۸۱۱-مصادیق خسارت..............................................................................................................................................................................۸۱۲- شرایط مطالبه خسارت..................................................................................................................................................................۸۱۱)تعین مدت برای انجام تعهد.........................................................................................................................................................۸۲۲)احراز تقصیر......................................................................................................................................................................................۸۲۳)عدم آگاهی کارفرما از موانع…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۶