علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

۴۱۳/۴ ۳۵/۴۲ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-775 ۵۲۴/۳۰ ۳۷۲/۶۷ ۹۸۱/۲ ۷۵۴/۴ ۲۵/۴۶ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-875 ۲۷۳/۲۴ ۴۸۱/۶۴ ۹۹۵/۲ ۶۴۰/۴ ۱۶/۵۸ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-975 ۴-۳-۶ بررسی تاثیر دمای کلسیناسیون روی…

ادامه خواندن علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

با افزایش درصد مولی دوپنت Ce و Sn اندازه ذرات کاهش یافته است. متوسط اندازه کریستالیت فاز آناتاز و روتایل به ترتیب، با تغییر در درصد مولی دوپنتها از nm…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

نمونهی TSC6، شامل دو فاز آناتاز و روتایل در کنار هم میباشد بهطوریکه درصد فاز آناتاز بیشتر از فاز روتایل است. در این نمونه تاثیر دوپنت بر تشکیل فاز آناتاز…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۸

۳/۱۳ ۴۰ زرد ۸۷/۲ باتوجه به نتایج حاصل از DLS توزیع و متوسط اندازه ذرات سل، با افزایش دوپنت در ساختار سل کاهش و ویسکوزیته بهطور جزئی افزایش یافته است.…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۸

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۱۴

M(OR)X + XH2O → M(OH)X +X ROH مرحله بعدی تراکم و چگالش است. در این واکنش دو مولکولی که تاحدودی هیدرولیز شده‏اند به هم متصل می‏شوند. (۲-۱۲) (OR)X-1M-OH + HO-M(OR)X-1 → (OR)X-1M-O-M(OR)X-1 + H2O…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۱۴

مقاله علمی با منبع : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

کبالت عامل کاتالیستی فعال رادمیم تغییر اندازه دانهها و مورفولوژی اریدیم تغییر سازوکار رشد نیکل عامل فعال کاتالیستی و رشد بر سطوح تیتانیا پلادیم نحوه قرارگیری در مکانهای سطحی ۲-۶…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

شاید بیشترین تلاشی که در جهت انتقال ماکزیمم جذب فتوکاتالیستها بهسمت امواج مرئی صورت گرفته است جایگزینی یونهای اکسیژن TiO2 با یونهای غیر فلزی چون نیتروژن، کربن، گوگرد و بور بوده…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

می دهد. باید اشاره کرد اگرچه ساختار الکترونی یک نیمههادی فتوکاتالیستی با تغییرات فشار و دما بسیار ناچیز تغییر میکند اما pH الکترولیتی که جهت مطالعه و اندازهگیری باند ممنوعه…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۷

(۲-۵) h+VB + OH- OH˚ (۲-۶) OH˚ + organic H2O , CO2 , etc از واکنشهای ۲-۳ الی ۲-۶، جاذبه بین فتوکاتالیست و مولکولهای جذب شده به آن در طی عملیات اکسیداسیون قابل درک…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۷

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

سختی (ماوس) ۶-۵/۵ ۵/۶-۶ فازهای آناتاز و روتایل از نظر کاربردی اهمیت بیشتری نسبت به فاز بروکیت دارند. فاز روتایل از فاز آناتازمتراکمتر و در تفرق نور تواناتر است [۲۶].…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …