پایان نامه مدیریت

دانلود مقاله با موضوع فرهنگ سازمانی

عاقل آنچه را که می داند، نمی گوید؛ ولی آنچه را می گوید، می داند
ارسطو
4-1- مقدمه
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه‌بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کد بندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.

4-2- آمار توصیفی
در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار، تأهل و استخدام.

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم‌بندی افراد پاسخ‏دهنده یا جامعه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در جدول و نمودار (4-1) نشان داده می‌‌شود. از تعداد 124 نفراعضای نمونه آماری 70 نفر مرد (56%) و 54 نفر زن (44%) می‌باشند.
جدول (4-1): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت
جنسیت تعداد درصد درصد تجمعی
زن 54 43.548 43.548
مرد 70 56.452 100.000
کل 124 100.000

نمودار (4-1): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات
نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات در جدول و نمودار (4-2) نشان داده شده است.
جدول (4-2): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تحصیلات
تحصیلات تعداد درصد درصد تجمعی
دیپلم و پایینتر 44 35.484 35.484
فوق‌دیپلم 20 16.129 51.613
لیسانس 38 30.645 82.258
فوق‌لیسانس و بالاتر 22 17.742 100.000
کل 124 100.000

نمودار (4-2): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تحصیلات

بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که از مجموع نمونه آماری، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات دیپلم و پایینتر، بوده که 44 نفر و 35 درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین کمترین تعداد مربوط به تحصیلات فوق‌دیپلم می‌باشد که 20 نفر را شامل می‌‏گردد.

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار
نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه کار در جدول و نمودار (4-3) نشان داده شده است.
جدول (4-3): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه کار
سابقه کار تعداد درصد درصد تجمعی
کمتر از 5 سال 29 23.387 23.387
5 تا 10 سال 49 39.516 62.903
10 تا 15 سال 13 10.484 73.387
بیشتر از 15 سال 32 25.806 99.194
خطا 1 0.806 100.000
کل 124 100.000

نمودار (4-3): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه کار

بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که از مجموع نمونه آماری، بیشترین فراوانی سابقه کارمربوط به 5 تا 10 سال بوده است.
4-2-4- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده ازنظر تأهل
چگونگی تقسیم‌بندی افراد پاسخ‏دهنده یا جامعه آماری تحقیق حاضر از نظر تأهل در جدول و نمودار (4-4) نشان داده می‌‌شود. از تعداد 124 نفر نمونه آماری 83 نفر متأهل (67%) و 41 نفر مجرد (33%) می‌باشند.
جدول (4-4): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تأهل
تأهل تعداد درصد درصد تجمعی
متأهل 83 66.935 66.935
مجرد 41 33.065 100.000
کل 124 100.000

نمودار (4-4): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تأهل

4-2-5- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر وضعیت استخدام
نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان وضعیت استخدام در جدول و نمودار (4-5) نشان داده شده است.
جدول (4-5): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت استخدام
وضعیت استخدام تعداد درصد درصد تجمعی
رسمی 42 33.871 33.871
غیر رسمی 81 65.323 99.194
خطا 1 0.806 100.000
کل 124 100.000

نمودار (4-5): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب وضعیت استخدام

بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که از مجموع نمونه آماری، بیشترین فراوانی مربوط به وضعیت استخدام غیر رسمی بوده، که 81 نفر و 66 درصد را به خود اختصاص داده است.

4-2-6- متغیرهای تحقیق
نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول (4-6) ارائه شده است:
جدول (4-6): توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها تعداد کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار
ویژگی های غالب 124 1.000 4.750 3.111 0.845
رهبری سازمانی 124 1.250 5.000 3.281 0.825
مدیریت کارکنان 124 1.750 5.000 3.269 0.775
انسجام سازمان 124 1.000 5.000 3.368 0.842
تاکید های استراتژیک 124 1.000 5.000 3.042 0.975
معیارهای موفقیت 124 1.000 5.000 3.194 0.911
فرهنگ سازمانی 124 1.750 4.909 3.250 0.730
معنویت در محیط کار 124 1.750 4.895 3.192 0.718

همچنین در نمودار (4-6) وضعیت کمینه، بیشینه و میانگین هر یک از متغیرها به منظور استنباط بهتر ترسیم شده است.

نمودار (4-6): کمینه، بیشینه و میانگین متغیرهای تحقیق
4-3- آزمون پیرسون
قبل از بررسی فرضیات تحقیق و مشخص کردن وجود یا فقدان تأثیر متغیرها بر یکدیگر باید ابتدا مشخص شود که آیا میان متغیرهای تحقیق ارتباط وجود دارد. برای بررسی وجود همبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل از آزمون پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون پیرسون در جدول (4-7) ارائه شده است. لازم به ذکر است که در صورت فقدان رابطه متغیر وابسته و هر یک از متغیرهای مستقل از ادامه بررسی فرضیه مورد نظر صرف‌نظر خواهد شد.
جدول (4-7): نتایج آزمون پیرسون
متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8
ویژگی های غالب 1 – – – – – – –
رهبری سازمانی **0.566 1 – – – – – –
مدیریت کارکنان **0.526 **0.705 1 – – – – –
انسجام سازمان **0.636 **0.520 **0.491 1 – – – –
تاکید های استراتژیک **0.788 **0.574 **0.554 **0.785 1 – – –
معیارهای موفقیت **0.743 **0.532 **0.502 **0.825 **0.905 1 – –
فرهنگ سازمانی **0.785 **0.792 **0.774 **0.784 **0.865 **0.835 1 –
معنویت در محیط کار **0.872 **0.725 **0.703 **0.781 **0.878 **0.846 **0.894 1
124n=
همان طور که از جدول (4-7) مشخص است میان تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته همبستگی وجود دارد، بنابراین می‌توان فرضیات تحقیق را مورد سنجش قرار داد.

4-4- آزمون ANOVA
به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون (خطی یا غیرخطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است برای بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون ANOVA در جدول(4-8) ارائه شده است.
جدول(4-8): نتایج آزمون ANOVA
مدل مجموع مربعات درجه آزادی F Sig

Share article:

Permalink:

Add your widget here