منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، آیین دادرسی، حوزه قضایی

دانلود پایان نامه

اعتراض دربند 2 م (38) پیش بینی شده بود و برابر آن متهم می توانست تا ده روز از تاریخ ابلاغ یا اعلا م قرار بازداشت یا دستور دادستان راجع به توقیف به دادگاه شکایت کند و این حق شکایت می بایست صریحاً درمتن قرار یا دستور دادستان قید می شود . قانونگذار برای رفع نقیصه موجود درقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درم (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری پس از پنج سال این حقوق را احیا کرد و مقرر داشت که قرار بازداشت موقت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است .
امروزه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 قانونگذار بار دیگر به این حق اعتراض اصلاح توجه کرده و در بند «ن» م 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مزبور تأکید کرده است که درصورت صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس وموافقت دادستان با آن متهم حق شکایت از فرار مزبور را در دادگاه ئ صالح ( حسب مورد دادگاه انقلاب ، عمومی جزایی یا کیفری استان است ) داراست
اما نکته مبهم ونارسا اینجاست که اگر این قرار توسط دادگاه کیفری استان درمقام تحقیقات مقدماتی صادر شود ، آیا باز هم متهم از حق شکایت برخورداری است؟ درصورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی آن کدام است ؟
طرح و بررسی موضوع:
همانطورکه اشاره شد مشکل اصلی اینجاست که دادگاه کیفری استان به عنوان یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان وفق قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 همانند دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم را برمبنای نوع جرم ویا موقعیت اجتماعی و شغل و مرتکبین پیدا کرده است و رسیدگی بدوی می کند . از طرفی ، تا کنون آیین دادرسی مربوط به دادسرای (20) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیب رسیدگی دراین محاکم به نحوی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 مقرر شده است .
برابر ماده (33) قانون اخیر الذکر « قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت ده روز می باشد رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود .
تبصره : درصورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود یا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شده درصورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد .
حال این پرسش به وجود می آید که آیا داد

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید