منابع پایان نامه درباره چای، تغییرات، تجربی، دمای

دانلود پایان نامه

3-4-4توپولوژی………………………………………………………………………………………………………………..49
3-4- 5روش الگوریتم لونبرگ – مارکوارت ………………………………………………………………………..49
3-5 بررسی عملکرد شبکه………………………………………………………………………………………………….49 3-6 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………50

فصل چهارم :محاسبات و یافته های تحقیق 52
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..53
4-2 تأثیر متغیرها بر خشک شدن…………………………………………………………………………………………53
4-3نتایج حاصل از مدلسازی توسط شبکه عصبی پیشخور و پیشرو……………………………………….63
4-4 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………84

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها 85
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….86
5-2 نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………86
5-3 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………87
مراجع 88
چکیده انگلیسی 93

فهرست جدول ها

4-1برخی از معادلات ترمودینامیکی……………………………………………………………………………………59
4-2میزان تغییرضریب نفوذبا افزایش دما………………………………………………………………………………60
4-3 معماری شبکه های عصبی مدل سازی شده برای یک برگ چای و توده ای از چای…………..62
4-4نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشخور برای یک برگ چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..63
4-5نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشرو برای یک برگ چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..65
4-6نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشخور برای توده ای ازچای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..67
4-7نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشرو برای توده ای از چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد
نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..69
4-8 نتایج مراحل تست و آموزش……………………………………………………………………………………..81
4-9مقایسه بین نتایج شبکه عصبی با روابط تجربی………………………………………………………………82
4-10نتایج حاصل از دو نوع شبکه عصبی…………………………………………………………………………..82

فهرست تصاویر ونمودارها

1-1 گل چای کاملیا……………………………………………………………………………………………………………4
1-2 نمایی از یک شاخساره ……………………………………………………………………………………………….10
1-3نمایی ازدستگاه پلاس…………………………………………………………………………………………………..17
1-4نمایی از دستگاه مالش…………………………………………………………………………………………………..18
1-5 شمایی از خشک کن بستر سیال……………………………………………………………………………………23
1-6 نمونه برگ سبز چای…………………………………………………………………………………………………..25
1-7 عکس (الف) و نمای شماتیک (ب) خشک کن پیشتاز ساخته شده جهت انجام…………………28
1-8دستگاه سرعت سنج هوا……………………………………………………………………………………………….29
1-9ترازوی دیجیتال با سه رقم اعشار…………………………………………………………………………………..29
1-10دماسنج اشعه ای………………………………………………………………………………………………………..30
1-11آون (کوره) خشک کن……………………………………………………………………………………………….30
3-1 مدل نرون(دموث و بیل)………………………………………………………………………………………………41
3-2 طرحواره کلی از شبکه عصبی مورد استفاده…………………………………………………………………….44
3-3 تابع فعال سازی تانژانت سیگموئید………………………………………………………………………………..48
4-1 تغییرات کاهش وزن چهارنمونه با زمان خشک شدن در دمای 35 درجه و سرعت 0.7 متر برثانیه برای یک برگ چای …………………………………………………………………………………………………54
4-2 تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها بازمان خشک شدن دردمای 35 درجه و سرعت0.7
متر برثانیه برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………….54
4-3 تغییرات کاهش وزن چهارنمونه بازمان خشک شدن در دمای 45 درجه و سرعت0.7 متربر
ثانیه برای یک برگ چای ……………………………………………………………………………………………………55
4-4 تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها بازمان خشک شدن در دمای 45 درجه و سرعت0.7
متربرثانیه برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………….55
4-5 تغییرات کاهش وزن چهارنمونه بازمان خشک شدن در دمای 55 درجه و سرعت0.7 متر بر
ثانیه برای یک برگ چای…………………………………………
…………………………………………………………56
4-6 تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها با زمان خشک شدن در دمای 55 درجه و سرعت0.7
متر برثانیه برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………56
4-7 تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان در سرعت 7/0 متر بر ثانیه برای یک برگ چای………………57
4-8 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد ) با زمان در سرعت 7/0 متر برثانیه برای یک برگ چای……….57
4-9تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد)بازمان درسرعت های متفاوت ودردمای ثابت 35درجه برای
یک برگ چای…………………………………………………………………………………………………………………..58
4-10تغییرات ln(MR)بازمان در سرعت7/0 متر بر ثانیه ودر سه دمای متفاوت برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………………………………………………59
4-11 نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای 35 درجه و سرعت 0.7متر بر ثانیه برای یک
برگ چای………………………………………………………………………………………………………………………60
4-12 نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای 45 درجه و سرعت 0.7 متر بر ثانیه برای یک
برگ چای……………………………………………………………………………………………………………………….61
4-13 نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای 55 درجه و سرعت 0.7متر بر ثانیه برای یک
برگ چای……………………………………………………………………………………………………………………….61
4-14 تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 7/0 متربرثانیه……………67
4-15 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 7/0 متر
برثانیه ……………………………………………………………………………………………………………………………67
4-16 تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت1 متربرثانیه……………….68
4-17 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 1 متر
برثانیه……………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-18 تغییرات نسبت رطوبت با زمان در دو سرعت متفاوت ودمای ثابت 55 درجه برای
توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………….69
4-19چگونگی یادگیری شبکهءFFBP برای یک برگ چای ،الگوریتم یادگیری LM ،تابع آستانه TANSIG با توپولوژی1-11-4………………………………………………………………………………………….74
4-20مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء آموزش
برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………….75
4-21مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء ارزیابی برای
یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………………….75
4-22مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهءاعتبارسنجی
برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………….76
4-23مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی درکل مراحل برای یک
برگ چای………………………………………………………………………………………………………………………76
4-24 مقایسه نتایج داده های تجربی با خروجی شبکه عصبی برای یک برگ چای با تعداد
نرون های بهینه یازده در لایه پنهان…………………………………………………………………………………..77
4-25 چگونگی یادگیری شبکهءFFBP برای توده ای از چای ،الگوریتم یادگیری LM ،تابع آستانه TANSIG با توپولوژی1-20-4…………………………………………………………………………………………78
4-26مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده بانسبت رطوبت تجربی درمرحلهء آموزش برای
توده ای از چای…………………………………………………………………………………………………………….79
4-27مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده بانسبت رطوبت تجربی درمرحلهء ارزیابی برای
توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………..79
4-28مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء اعتبارسنجی
برای توده ای از چای…………………………………………………………………………………………………….80
4-29مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در کل مراحل برای
توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………80
4-30 مقایسه نتایج داده های تجربی با خروجی شبکه عصبی برای توده ای از چای با تعداد
نرون های بهینه بیست در لایه پنهان…………………………………………………………………………………81
4-31مقادیرMSEبرای یک برگ از چای باالگوریتم یادگیری LMوبرخی ازتوپولوژی های
شبکه FFBPو……………………………………………………………………………CFBP83
4-32مقادیرMSEبرای توده ای از چای باالگوریتم یادگیری LMوبرخی ازتوپولوژی های
شبکهFFBPو CFBP………………………………………………………………………………………………………83

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره0000/0، سولفولان، (X1)، 15/298=T

فهرست علائم اختصاری

زمان……………………………………………………………………………………………………………………….

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید