پایان نامه رشته روانشناسی : عملکرد تحصیلی

عملکرد در سطح 001/0 > P رابطه معنی دار وجود دارد. که این رابطه برای سه بعد مهارت اجتماعی مناسب، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان با عملکرد تحصیلی مثبت است یعنی با افزایش این سه بعد عملکرد تحصیلی بهبود پیدا خواهد کرد و بیشترین همبستگی در بین این سه بعد با عملکرد تحصیلی هم متعلق به بعد مهارت اجتماعی مناسب می باشد.
اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می باشد به این معنی که با افزایش این رفتارها در دانش آموزان عملکرد تحصیلی آنها کاهش پیدا خواهد کرد و از بین این دو بعد پرخاشگری و رفتارهای تکانشی تأثیر منفی تری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد.

3- هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های عشایری شیراز را پیش بینی کند.
جهت پاسخگویی به این سوال از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردید، نتایج آن در ذیل نشان داده شده است:
جدول (4-10) خلاصه مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان
مدل R R2 F سطح معنی داری
تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان 535/0 286/0 278/53 001/0
آماره
متغیر ضریب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده t سطح
معنی داری
B خطای استاندارد β

مقدار ثابت 513/59 665/10
580/5 000/0
هوش اخلاقی 316/0 060/0 272/0 236/5 000/0
مهارت اجتماعی 356/0 042/0 437/0 413/8 000/0
نتایج جداول فوق نشان می دهند که مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان معنی دار بود (001/0 >P، 278/53=(266،2)F )، مقدار R2 تنظیم شده نشان میدهد که هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی 6/28 درصد واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان را توجیه می کنند. ضرایب (β) نشان می دهد که هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی پیش بینی کننده معنی داری برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان بودند ضرایب بتا نشان می هد که مهارت اجتماعی با ضریب بتای 437/0 تاثیر بیشتری را بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد.

یافته های جنبی پژوهش
1- آیا بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟
به منظور پاسخگویی به این سوال از آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شده است که نتایج آن در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول (4-11) مقایسه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
متغیر تعداد میانگین انحراف معیار df مقدار t سطح معنی داری
پسر 174 994/164 113/19 267 169/3 002/0
دختر 95 126/156 350/26

نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین دانش آموزان پسر و دختر از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد. (267= df؛ 169/3 = t ).که با توجه به میانگین نمره بدست آمده برای آنها عملکرد تحصیلی پسران بهتر بوده است.
2- آیا بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟
به منظور پاسخگویی به این سوال از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد، همانگونه که در جداول ذیل ملاحظه می گردد بین بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقایسه به عمل آمده است که نتایج آن در جدول ذیل نشان داده است :
جدول (4-12) مقایسه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
گروه ها مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معنی داری

بین گروه ها 484/5318 2 242/2659 527/5 004/0
درون گروه ها 427/127985 266 148/481

کل 911/133303 268

نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین پایه تحصیلی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد (004/0 =P ، 527/5=(266،2)F ). که با توجه به جدول (4-10) این تفاوت بین پایه اول با سوم در سطح معناداری 05/0 دارای تفاوت معنادار می باشد.

جدول(4-13) آزمون شفه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی تفاوت میانگین سطح معناداری
اول دوم
سوم 269/7-
*267/12- 111/0
004/0
دوم اول
سوم 269/7
997/4- 111/0
271/0
سوم اول
دوم *267/12
997/4 004/0
271/0
*تفاوتهای میانگین ذکر شده در جدول بالا در سطح 05/0 دارای اهمیت هستند.
3- آیا بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟
به منظور پاسخگویی به این سوال از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد، که نتایج آن در جدول ذیل نشان داده است :
جدول (4-14) مقایسه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
گروه ها مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معنی داری

بین گروه ها 167/12891 3 056/4297 457/9 001/0
درون گروه ها 743/120412 265 388/454

کل 911/133303 268

نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی دار وجود دارد (001/0 =P ، 457/9=(265،3)F ). که این تفاوت بین گروه علوم انسانی با سه گروه دیگر دارای تفاوت معنادار می باشد.

جدول (4-15) آزمون شفه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی تفاوت میانگین سطح معناداری
علوم انسانی عمومی
ریاضی و فیزیک
علوم تجربی *890/17
*219/12
*043/15 001/0
006/0
002/0
*تفاوتهای میانگین ذکر شده در جدول بالا در سطح 05/0 دارای اهمیت هستند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات، میبایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایههایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل میگیرند. بنابراین یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع میتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجهگیریهای و صحیح پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجهگیریهایی که بر اساس تحلیلهای صحیح ارائه شده باشد میتواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان-هایی را که چنین پژوهشهایی در آنها انجام میشود بردارد.
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه میشود و با تحلیل آنها سعی میشود تا به سوالاتی که در پژوهش از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. بنابراین در ابتدا نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق ارائه میشود؛ و با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده پیشنهاداتی کاربردی و پژوهشی ارائه شده است. در ضمن در انتهای این فصل محدودیتها و موانعی که بر سر راه تحقیق بودهاند را نیز ذکر شده است.

خلاصه پژوهش
در این قسمت از پژوهش خلاصه یافته های پژوهش در قالب جدول شماره 5-1 ارائه شده است.
جدول (5-1) خلاصه نتایج فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی تأیید / رد
بین هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دبیرستان های عشایری شیراز رابطه معناداری وجود دارد. تأیید شد
فرضیه فرعی تأیید / رد
1- بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. تأیید شد
2- بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. تأیید شد
3- هوش اخلاقی و مهارتهای اجتماعی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های عشایری شیراز را پیش بینی کند. تأیید شد
4- آیا بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟ تأیید شد
5- آیا بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟ تأیید شد
6- آیا بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد تأیید شد
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی پژوهش
بین هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دبیرستان های عشایری شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
جهت پاسخگویی به این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش هوش اخلاقی، عملکرد تحصیلی نیز بهتر خواهد شد. و با کاهش هوش اخلاقی عملکرد تحصیلی دانش آموزان افت خواهد کرد. یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های لیوارجانی و غفاری (1390)، منصوری (1380) و زدنک و شکور (2007) در این زمینه همسو است. هوش اخلاقی به مثابه ی یک راهنما برای رفتار و اعمال انسان عمل کرده و کمک می کند که اعمال هوشمندانه و بهینه ای داشته باشیم. بسیاری از رفتارها و عملکردهای انسان ریشه در اصول و ارزش های اخلاقی دارد و از آن متأثر می شود. هوش اخلاقی با رفتارهایی که افراد از خود نشان می دهند رابطه ی مستقیم دارد و نظامی از اصول و قواعد را ایجاد می کند که انسان ها را در تصمیمگیری دربارهی آن چه درست و نادرست است راهنمایی می کند. افراد با هوش اخلاقی بالا همیشه کارهایشان را با اصول اخلاقی پیوند می زنند که این خود باعث افزایش تعهد و مسؤولیت پذیری بیش تر افراد و بهبود کارایی فردی و گروهی می شود. بنابراین دانش آموزان با هوش اخلاقی بالا عملکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت.
همچنین نتایج نشان داد که بین مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. به این معنی که با بهبود مهارت های اجتماعی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود پیدا خواهد کرد و با کاهش مهارت های اجتماعی، عملکرد تحصیلی نیز افت خواهد کرد. یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های لیوارجانی و غفاری(1390)، سلیمانی و همکاران(1388)، پاشائی (1388)، مهرابی زاده و همکاران(1388)، جعفری نژاد و غباری بناب (1388)، فروتن (1382)، قلی زاده و امینی(1381)، و بعضی نتایج پژوهش های خارجی مانند دیپریت و جنینگ (2012)، والکر ونابوزا (2008)، استراحن (2003)، چن و همکاران (2001) فورنهام و میشل (1991) در این زمینه همسو است. ارزیابی مهارت های اجتماعی دانش آموزان در سال های اخیر مورد توجه متخصصان روانشناسی و تعلیم و تربیت بوده است از این رو پژوهش های متعددی در زمینه تأثیر مهارت های اجتماعی بر تطابق و سازگاری آتی کودک انجام شده است. دانش آموزانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کرده اند در ایجاد رابطه با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی موفق تر از دانش آموزانی هستند که فاقد این مهارت ها می باشند.
بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان و این که چگونه و با چه کیفیتی در جمع حضور یابند و رفتارهای متناسب و مقبول از خود بروز دهند، ضرورت دارد. اکتساب مهارت های اجتماعی، محور اصلی رشد اجتماعی، شکل گیری روابط اجتماعی، کیفیت تعامل های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سلامت روان فرد به شمار می آید
کسب مهارت های اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند اجتماعی شدن، هنجارها، مهارت ها، ارزش ها، نگرش ها و رفتار فرد شکل می گیرد، تا به نحو مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند برخی دانش آموزان، از نظر مهارت های اجتماعی با مشکلات بیشماری در سازش با محیط کلاس روبه رو هستند، بنابراین به نظر می رسد آموزش مهارت های اجتماعی به شیو های مفید و مؤثر موجب کاهش مشکلات درسی و بهبود عملکرد تحصیلی آنان می شود.
فرضیه های فرعی
1- بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جهت پاسخگویی به این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج نشان داد بین ابعاد هوش اخلاقی به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. که بیشترین همبستگی متعلق به رابطه بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و عملکرد تحصیلی است و کمترین همبستگی متعلق به رابطه بعد عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها با عملکرد تحصیلی است بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که با بهبود ابعاد هوش اخلاقی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود پیدا خواهد کرد. یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های لیوارجانی و غفاری (1390)، منصوری (1380) و زدنک و شکور (2007) در این زمینه همسو است. از آنجا که هوش اخلاقی توانایی تشخیص و تمیز درست از نادرست است. کسی دارای هوش اخلاقی تعریف می شود که از باورهای اخلاقی راسخ و قوی و توانایی عمل کردن به آن ها برخوردار باشد، به گونه ای که فرد به شیوه ای صحیح و محترمانه رفتار کند بنابراین دانش آموزانی که به هر دلیل هوش اخلاقی کسب نکرده اند در معرض خطرهای جدی قرار دارند. این دانش آموزانی به دلیل وجدان متزلزل، ضعف در مهار کردن امیال، رشدنیافتگی حساسیت های اخلاقی و باورهای که به گونه ای نادرست هدایت شده، تا حد زیادی به عقب افتادگی اخلاقی و اجتماعی دچار و در بزرگسالی به شخصیت های نابهنجار و ناموفق تبدیل می شوند. لذا مهم ترین نکته در مبحث هوش اخلاقی این است که این هوش یه طور کامل آموختنی و قابل یادگیری است و به هیچ وجه جنبه ی وراثتی ندارد و تنها از طریق تربیت به کودکان منتقل می شود. بنابراین بهترین زمان آموزش هوش اخلاقی در فرزندان از دوره ی نوزادی تا پایان نوجوانی است و تعلل والدین در این زمینه موجب ضعف بالقوه ی کودکان در یادگیری فضایل اخلاقی و ایجاد عادات مخرب می شود بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که با بهبود ابعاد هوش اخلاقی، می توان فضایل اخلاقی را پرورش و عادات مخرب را از بین برد و بهتبع آنها عملکرد تحصیلی دانش آموزان را بهبود داد.
2- بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جهت پاسخگویی به این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج نشان داد بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان) با عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد. که این رابطه برای سه بعد مهارت اجتماعی مناسب، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان با عملکرد تحصیلی مثبت است یعنی با افزایش این سه بعد عملکرد تحصیلی بهبود پیدا خواهد کرد و بیشترین همبستگی در بین این سه بعد با عملکرد تحصیلی هم متعلق به بعد مهارت اجتماعی مناسب می باشد. اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می باشد به این معنی که با افزایش این رفتارها در دانش آموزان عملکرد تحصیلی آنها کاهش پیدا خواهد کرد و از بین این دو بعد پرخاشگری و رفتارهای تکانشی تأثیر منفی تری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد. یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های لیوارجانی و غفاری(1390)، سلیمانی و همکاران(1388)، پاشائی (1388)، مهرابی زاده و همکاران(1388)، جعفری نژاد و غباری بناب (1388)، فروتن (1382)، قلی زاده و امینی(1381)، و بعضی نتایج پژوهش های خارجی مانند دیپریت و جنینگ (2012)، والکر ونابوزا (2008)، استراحن (2003)، چن و همکاران (2001) فورنهام و میشل (1991) در این زمینه همسو است.
مهارت های اجتماعی را توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران می دانند به طوری که در عرف جامعه قابل قبول یا ارزشمند بوده و در عین سودمندی برای شخص، بهره ای دوجانبه داشته باشد یا در درجه اول برای دیگران سودمند باشد بنابراین از آنجا که خانواده و مدرسه بیشترین نقش را در انتقال نگرش و مهارت های اجتماعی بر عهده دارند یکی از کارکردها و از اهداف صریح آموزش پرورش، تحقق اهداف اجتماعی در دانش آموزان است بقا و دوام تمدن ها و جوامع، به انتقال مجموعه ارزش ها، رفتارها و مهارت های هر نسل به نسل بعدی بستگی دارد
مدرسه عامل اجتماعی کردن فرد و آموختن محبت، همدلی، وفاداری و همکاری با دیگران است . مهارت های اجتماعی که در خانواده به طور طبیعی آموخته می شود، در محیط های رسمی آموزشی با تکیه بر اصول اجتماعی شدن و با به کارگیری دانش روان شناسی و علوم تربیتی به کودکان و نوجوانان آموخته می شود. مطالعه مهارت های اجتماعی دانش آموزان یکی از اساسی ترین ضروریات برنامه ریزی آموزشی است آموزش مهارت های اجتماعی می تواند به عنوان عوامل حمایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *