تحقيق – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و …

۷۳/۶b ۶۹/۶ab ۷ ۰۳/۰ ۰۴/۰ SEM ۰۰۰۱/۰> ۰۰۰۱/۰> P- value abc حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند…

ادامه خواندن تحقيق – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و …

فايل – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …

۰۶/۰ ۰۸/۰ SEM ۰۰۰۱/۰> ۰۰۰۱/۰> P- value a b حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار…

ادامه خواندن فايل – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و ثبات …