منبع پایان نامه با موضوع آموزش از راه دور، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه

ر یادگیری الکترونیکی نیازهای فردی دانشجویان شناخته شده و متناسب با آن پاسخ داده می شود.به این ترتیب دانشجو روند آموزش خود را کنترل میکند، محتوا، قالب، مکان و زمان آموزش خود را تعیین میکند و به طور کلی می تواند در فرایند یادگیری خودمحور باشد.
* تعامل با محتوا: شیوه های جدید یادگیری الکترونیکی دانشجو را قادر می سازد تا بدون نیاز به حضور مستقیم استاد با محتوای درسی ارتباط برقرار کرده و از متون، اسلاید ها، فیلم ها و جداولی که به صورت الکترونیکی قابل دسترسی است به میزان و ترتیب دلخواه خود استفاده کند.در چنین ساختاری استادان باید فعالیت های یادگیری را به گونه ای طراحی کنند که دانشجویان را قادر سازد خود به درک مفاهیم و تکمیل تکالیف خود بپردازند .در حالی که در شیوه سنتی آموزش، استاد است که ترتیب و نحوه دسترسی دانشجو به محتوا و قالب اطلاعاتی را تعیین و هدایت می کند.
* تعامل با افراد: هر چند که توجه به خودمحوری و استقلال دانشجو یکی از مهمترین رویکردهای یادگیری الکترونیکی است اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که برقراری ارتباطات و ایجاد تعامل بین افراد در هر سیستم آموزشی از شرایط اصلی موفقیت آن سیستم محسوب میشود.به این ترتیب در محیط یادگیری الکترونیکی، امکان برقراری تعامل بین یادگیرندگان و استادان یا تعامل یادگیرندگان با یادگیرندگان بدون محدودیت زمانی و مکانی بصورت همزمان و غیر همزمان صورت می گیرد( Piccoli Et Al,2001; Maeroff,Et Al, 2007; Wu,Et Al, 2008, Sun Et Al, 2008). همچنین برای دانشجویان و استادان این امکان را فراهم می سازد که در فعالیتهای مربوط به یادگیری مشارکت کرده و به دامنه وسیع تری از منابع دسترسی پیدا کنند(Li Et Al ,2009).
* مدیریت فرایند یادگیری: رشد و گسترش ارتباطات انسانی و کنترل فرایند یادگیری از سوی استادان، مدیران، و برنامه ریزان سیستم آموزشی از اصولی است که در یادگیری الکترونیکی اهمیت زیادی دارد.به عبارت دیگر در حالی که آموزش خودمحور دانشجو از مزایای مهم یادگیری الکترونیکی محسوب می شود، تقویت همکاری های اجتماعی و به عبارتی تقویت اعتماد به عضو یک گروه بودن اصل مهم دیگری است که در یادگیری الکترو نیکی کاملا مورد توجه قرار گرفته و از طریق هدایت دانشجویان به شرکت در فعالیت های جمعی، مباحثات گروهی، انتقال نظرات و دریافت بازخود، پاسخگویی به پرسشها، کنترل منظم تکالیف، پیگیری چگونگی پیشرفت دانشجویان محقق می شود .در یادگیری الکترونیکی استاد نه به عنوان محور که در نقش مدیر اهمیت پیدا می کند .مدیری که اجزای فرایند یادگیری اعم از محتوای آموزشی مناسب، تکالیف و جلسات کار گروهی را به خوبی هماهنگ سازد.بدیهی است که نقش استاد در محیط الکترونیکی آموزش با نقش او در محیط سنتی معلم مدار بسیار متفاوت است.در این محیط استاد نقش محوری ندارد بلکه راهنمای دانشجویان برای هدایت آنها در مسیر صحیح آموزش محسوب می شود.
* امکان شبیه سازی: ایجاد محیط های مجازی آموزشی یا آزمایشگاه های مجازی و به طور کلی شبیه سازی از دیگر امکانات و مزایای یادگیری الکترونیکی است .این آزمایشگاه ها بخصو ص د ر رشته های صنعتی، علوم پایه و پزشکی جهت پیشگیری از عواقب و خطرات ناشی از انجام آزمایشات خطر ناک اهمیت زیادی دارند .بدین ترتیب دانشجویان بدون تحمل خطرات ناشی از حضور فیزیکی در چنین آزمایشهایی و بدون صرف هزینه های گزاف برای تهیه مواد و ابزار آزمایشگاهی و استفاده از آزمایشگاه، امکان دستیابی به تجارب مورد نیاز خود را خواهند داشت.
* هزینه سودمندی: یکی از مواردی که در بررسی و ارزیابی سیستم های آموزشی مطرح است جنبه های اقتصادی و هزینه سودمندی آن سیستم است. یادگیری الکترونیکی علاوه بر ارتقای کیفیت یادگیری، کوتاه کردن زمان یادگیری و افزایش مهارت های شخصی دانشجویان موجب کاهش هزینه های آموزش سنتی نیز می شو د .این امر از طریق صرفه جویی در هزینه های تشکیل جلسات و کلاسهای درسی، برگزاری سمینارها، هزینه سفر و اقامت استادان به منظور شرکت در کلاسهای درسی در شهرهای دیگر، هزینه نگهداری و اداره کلاس، برگزاری امتحانات و هزینه تهیه کتاب و جزوه صورت می گیرد. در یادگیری الکترونیکی می توان سیستم را به گونه ای طراحی کرد که دارای قابلیت های دیگری جهت انجام امور اداری دانشجویان اعم ازثبت نام، انتخاب، حذف و تعویض واحد های درسی، تشکیل، نگهداری، دسترسی به پرونده ها و حتی پرداخت هزینه های مربوط باشد.به این ترتیب، دانشجویان و استادان با صرف هزینه ای کمتر بدون الزام به ترک محل اصلی زندگی یا کار خود می توانند در زمان و مکان دلخواه خود در فرایند یادگیری حضوری موثر داشته باشند
2-7-چالش های یادگیری الکترونیکی در ایران
آموزش الکترونیکی می تواند انعطاف پذیر, قابل دسترس, مناسب برای دانش آموزان, آسان در بروز رسانی و اغلب می تواند باعث صرفه جویی در زمان و مکان نسبت به آموزش سنتی شود(Hopey &Ginsburg,1996 ; Kilian ,1997 ; Owston , 1997). حتی با وجود مزیت های ذکر شده در بالا تحت شرایطی خاص هنوز موانع حیاتی برای آموزش از راه دور وجود دارد. موانع آموزش و یادگیری الکترونیکی می تواند موقعیتی, معرفت شناختی, فلسفی, روانی, آموزشی, فنی, اجتماعی / فرهنگی باشد . در زیر مهم ترین چالش های یادگیری الکترونیکی به اجماع معرفی می گردد.
* نبود سیاست ملی یکپارچه در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش : نبود سیاست یکپارچه ملی در زمینه یادگیری الکترونیکی ناشی از نبود راهبری ملی در زمینه امر فناور
ی اطلاعات و ارتباطات است.چرا که هنوز مشخص نیست هدف ما از توسعه اطلاعاتی و ارتباطی، تعمیم عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی ، توسعه اقتصادی، توسعه آموزشی یا توسعه منابع انسانی چیست .بدیهی است به دلیل نبودن سیاست ملی در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست، هدف، مخاطبان و مقاطع یادگیری الکترونیکی نیز به دقت مشخص نشده است.
* عدم سرمایه گذاری مناسب: علی رغم اهمیت آشکار و روز افزون امر یادگیری الکترونیکی همچنان سرمایه گذاری مناسبی در این بخش نسبت به آموزشهای سنتی صورت نمی گیرد.مشکل دیگر در این زمینه وضعیت زیر ساختهای مخابراتی و نبود وسایل و امکانات مورد نیاز یادگیری الکترونیکی است.
* عدم توافق در خصوص یادگیری الکترونیکی: به دلیل اینکه هیچ مرجع رسمی و علمی در کشور متصدی یادگیری الکترونیکی در کشور نیست و دستگاههای ارائه دهنده این آموزشها تعاریف متعدد و در برخی اوقات خلاف یکدیگر از یاد گیری الکترونیکی ارائه داده اند. همچنین در بسیاری از موارد مفاهیم یادگیری الکترونیکی با آموزش الکترونیکی، کتابخانه دیجیتال و کلاس مجازی به یک معنی به کار برده می شوند
* وجود مراکز متعدد تصمیم گیری : در حال حاضر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت پست و تلگراف و تلفن، سازمان صدا و سیما و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خودرا متولی امر یادگیری الکترونیکی می دانند و هر یک سیاست ها، خط مشی ها و دستورالعمل های متفاوتی برای این آموزش ها به کار میگیرند.
* وجود مراکز متعدد اجرا: موسسه آموزش از راه دور( در زمینه آموزش عمومی )، سازمان آموزش فنی و حرفه ای (در زمینه مهارتهای رایانه ای ) و برخی از دانشگاه ها (در زمینه آموزشهای ضمن خدمت ) از جمله مراکز اصلی اجرای دوره های یادگیری الکترونیکی هستند که با توجه به هدف و رسالت متفاوتشان روش های متفاوتی در زمینه اجرای دوره ها، پی گرفته اند.
* سواد اطلاعاتی نازل: مهم ترین شرط بهره مندی از یادگیری الکترونیکی بهره مندی از سواد اطلاعاتی است.این مفهوم که از سالهای پایانی دهه 1990 به طور گسترده توسط یونسکو اشاعه یافت و جایگزین تعریف سابق سواد(مهارتهای سه گانه خواندن، نوشتن و حساب کردن) شد.
* ضعف نظام پشتیبانی: از مسائل دیگری که در گسترس نیافتن یادگیری الکترونیکی نقش داشته، ضعف نظام پشتیبانی مورد نیاز این آموزشها بوده است که می توان در این زمینه مواردی نظیر ضعف قانون رعایت مالکیت فکری، نبود سیستم عامل فارسی ، نبود پشتیبانی کافی از خط فارسی در شبکه، عدم سرمایه گذاری مناسب در امر تهیه و تولید نرم افزارها و محتوای الکترونیکی، و ضعف در ارائه آموزشهای مناسب( استادان و فراگیران) برای آشنایی با مهارتهای مورد نیاز یادگیری الکترونیکی را برشمرد.
* وجود نظام آموزشی سنتی: به دلیل سنتی بودن اهداف، ساختار، روشها و محتوای آموزشی کشور ، یادگیری الکترونیکی فرصت بروز رسانی مناسب و شایسته نیافته است.فرایند یاد دهی _ یادگیری سنتی بر مبنای آموزه های رفتاری و حداکثر شناختی شکل گرفته است که در آن معلم نقش غالب و مسلط در فرایند آموزش را دارد .در حالی که ضرورت یادگیری الکترونیکی شکل گیری رویکرد ساختن گرایی به فرایند یاددهی_ یادگیری است که در آن هر فراگیر خود در ساخت دانش و معرفت نقش دارد (آتشک,138?).
2-8- مدلهای آموزش الکترونیکی
بطور کلی در مبحث مدلهای آموزش الکترونیکی، مدلهای زیر مطرح است.
2-8-1-آموزش همزمان یا کلاسهای آنلاین14
در این مدل، یادگیری به صورت آنلاین می باشد.یادگیری آنلاین رویدادی است که در آن همه شرکت کنندگان در یک زمان روی خط هستند و با هم ارتباط برقرار می کنند. کنفرانس های کاربردی، کنفرانس های صوتی و تصویری، گروه کارآموزان و کلاسهای مجازی از نمونه جالب توجه این مدل به شمار می آیند.
2-8-2-آموزش غیر همزمان یا کلاسهای آفلاین15
در این مدل یادگیری به صورت آفلاین می باشد . یادگیری آفلاین رویدادی است که در آن افراد به صورت همزمان به سیستم وصل نمی شوند. ساختار آن بر اساس دانلود و بر پایه وب می باشد . یعنی فراگیر می بایست مطالب را از صفحاتی که از قبل آماده شده است و در سایت قرار گرفته است انتخاب نموده و از آنها استفاده نماید . البته ممکن است طوری طراحی انجام گیرد که فراگیر طبق برنامه زمانی مشخصی وارد و یا از آن خارج گردد . بنابراین ساختار این مدل بر اساس 16WBT می باشد.
2-8-3-آموزش بر پایه کامپیوتر(CBT)17
در این مدل آموزش که بیشتر از طریق حافظه های جانبی نظیر سی دی ها عرضه می گردد. محتوا دروس را می توان با تکنیک ها و تکنولوژی های موجود در نرم افزارهای تولید محتوا، تهیه و ارائه داد.

مطلب مشابه :  پرسش نامه، دانش آموختگان، بهبود مستمر، تعامل سازنده

2-8-4آموزش بر پایه اینترنت (IBT)18
نگاه دیگر در آموزش الکترونیکی این است که بتوانیم مطالب و یا محتوا دروس را از طریق تکنولوژی های موجود در شبکه به صورت وب ارائه دهیم .
2-8-5آموزش بر پایه وب ( WBT)19
این مدل با در نظر گرفتن ملاکهای آموزش و فراگیری الکترونیکی و پیروی از استانداردهای مربوطه بر پایه شبکه های محلی 20 و گسترده 21پایه ریزی شده است
2-9-سیستم های یادگیری الکترونیکی
بر اساس تعریف کمیته استاندارد فناوری 22 سیتم یادگیری الکترونیکی یک سیستم فناوری یادگیری است که از مرور گر های وب23 ،به عنوان ابزاری برای تعامل با یادگیرندگان و از اینترنت یا اینترانت بعنوان ابزار اولیه برقرای ارتباط بین زیر سیستم ها و سایر سیتم ها استفاده می شود .این سیستم بعنوا
ن بستری24 برای سهولت و یادگیری عمل می کنند.( Ferdousi,2009) . در واقع سیستم یادگیری الکترونیکی، یک سیستم اطلاعات بر پایه وب گسترده جهانی 25است که امکان آموزش یادگیرنده به گونه ای منعطف را فراهم می اورد (Lee & Lee,2008) در محیط آموزش الکترونیکی، دو سیستم مدیریتی وجود دارد که در کنار هم وظایف مدیریتی را انجام می دهند . این دو سیستم عبارتند از :
الف- سیتم مدیریت یادگیری (LMS) 26
ب-سیستم مدیریت محتوای آموزشی (LCMS)27

2-9-1 سیتم مدیریت یادگیری
عبارت “محیط یادگیری مجازی ” 28(VLE) و ” محیط یادگیری الکترونیکی ” عموما برای توصیف سیتم های اطلاعات استفاده می شود .( Mcgill &Klobas, 2009; Cain, 2008)
اموری مانند اشتراک هر دانشجو, ثبت نام، جمع آوری اطلاعات در مورد پیشرفت تحصیلی دانشجو، امتحانات و بطور کلی ارزشیابی و ارائه نمره از وظایفی است که به عهده این سیستم قراردارد ( تماجیان ,1387).در واقع سیستم های مدیریت یادگیری بسته های نرم افزاری هستند که معمولا وب محور بوده و امکان برقراری ارتباط بصورت آنلاین و سیستم اطلاعاتی بین دانشجویان و استادان فراهم می آورند . .(Salmeron, 2009; Lonn & Teasley, 2009; Naveh, Et Al. 2010).
2-9-2 سیتم مدیریت محتوای آموزشی :
هدف اصلی و اولیه این سیستم، مدیریت محتوای آموزشی است که می تواند بصورت سفارشی برای هر دانشجو ارائه شود . در این سیستم می توان محتوای آموزشی را ایجاد و ذخیره کرد، مورد استفاده مجدد قرار داد و به حذف یا اصلاح آنها پرداخت . منظور از محتوای آموزشی مطالبی است که در قالب دروس مختلف باید به دانشجویان منتقل شود(تماجیان ,1387). لازم به ذکر است هر یک از LMS ها و LCMS ها نباید بتنهایی بصورت ثابت بکار روند , بلکه باید باهم بصورت یکپارچه استفاده شوند ( Morrison,2003).
2-10-مروری بر تحقیقات پیشین:
این بخش مروری از تحقیقات مرتبط پیشین را در سه زیر مجموعه را فراهم می نماید.
1) فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی 29
2) مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی 30
3) مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی 31
2-10-1فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی:
فاکتورهای حیاتی موفقیت اولین بار در دهه 1980 در ادبیات دانشگاهی منتشر شد . زمانی که علاقه ای وجود داشت به اینکه چرا بعضی از سازمانها از دیگر سازمانها موفق تر بنظر می رسند(Ingram, Biermann, Cannon, Neil,2000 & Waddle, 2000). فاکتورهای حیاتی موفقیت چیزهایی هستند که باید انجام شود اگر یک شرکت قصد داشته باشد موفق گردد (Freund, 1988). فاکتورهای حیاتی موفقیت باید عددی، قابل اندازه گیری و قابل کنترل باشند . اگر چه تعداد مقالات دانشگاهی زیادی در باره آموزش الکترونیکی وجود دارد. اما تعداد کمی از آنها به عوامل حیاتی موفقیت اشاره کرده اند.
پاپ32 تعدادی از فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی را که می تواند به توسعه محیط یادگیری الکترونیکی دانشگاهها کمک کند را بیان کردکه شامل مالکیت معنوی، محتوای دوره یادگیری الکترونیکی ، ایجاد و نگهداری دوره های یادگیری الکترونیکی و اندازه گیری موفقیت دوره های یادگیری الکترونیکی می شود( Papp , 2000) .
بنیگنو ترنتین یک چارچوب برای ارزیابی دوره های یادگیری الکترونیکی ارائه کردند . آنها بر دو جنبه ارزیابی آموزش و عملکرد یادگیرنده تمرکز کردند . آنها

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید