پایان نامه رایگان با موضوع بستنی، گیری، هوادهی

قابل اندازه گیری است که در این مطالعه از روش وزنی برای محاسبه آن استفاده شد. برای این منظور ابتدا وزن حجم معینی از مخلوط بستنی پس از طی دوره رسیدن اندازه‌گیری شد. سپس مخلوط را در دستگاه بستنی ساز ریخته و عمل انجماد و هوادهی به کمک هم زن دستگاه به مدت 40 دقیقه انجام شد. در پایان زمان انجماد، وزن حجم مشخصی از همان بستنی اندازه گیری شد. درصد هوادهی طبق استاندارد ملی ایران (2450) از رابطه زیر به دست می‌آید.
100 × = درصد هوادهی
شکل 3-6: دستگاه بستنی ساز
3-5-2-2- اندازه گیری درصد مقاومت به ذوب بستنی
جهت اندازه گیری درصد مقاومت به ذوب بستنی، مقدار 01/0 ± 30 گرم از نمونه بستنی را بلافاصله بعد از اتمام مرحله انجماد در قیف بوخنر ریخته و قیف در دهانه ارلن مایر خشک که قبلاً وزن شده بود قرار داده‌شده، سپس به انکوباتور 25 درجه سانتی گراد انتقال و پس از طی زمان 15 دقیقه میزان بستنی ذوب شده در ارلن را با دقت 01/0 توزین و درصد مقاومت به ذوب از رابطه زیر به دست آورده شد. (مارشال و آربوکل، 1996)
100 × = درصد مقاومت به ذوب

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعحمل و نقل

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید