No category

دانلود پایان نامه درباره اخلاق کار، اندرزنامه، فلسفه اخلاق

رسانید. زیرا اخلاق کاربردی کاربستی از معانی و معیارهای اخلاقی است. در حالیکه اخلاق هنجاری در صدد تبیین نظامی اخلاقی و معیارهای کلی است. به دیگر بیان میتوان اخلاق کاربردی را نتیجهای عملی از اخلاق هنجاری دانست. با این نگاه موضوعات کاربردی مثل اخلاق شهریاری، شهروندی، جنگ و صلح، اخلاق زیستی و محیط زیستی و همچنین اخلاق جنسی، خانوادگی و معاشرت، ریشه در نظام اخلاق هنجاری دارند. آدمی چه در درون خود و چه در بیرون خود نسبت به همنوعان و طبیعت پیرامونش مسئول است و این اخلاق تلاش دارد تا چگونگی زیست خوب را به آدمی آموزش دهد و در پایان سعادت را برایش به ارمغان بیاورد.
در نظام اخلاق کاربردی اندرزنامهها شهریار مهمترین کسی است که در عرصه جامعه میتواند زمینه ساز سعادت برای تودههای مردم باشد. از این رو اندرزها از چگونگی اخلاق شخصی و اجتماعی او غافل نبوده و رهنمودهایی را برای شهریار ارائه دادهاند. در مقابل شهروندان نیز در قبال شهریار و دیگران مسئولیت دارد. اخلاق شهروندی با پیش فرضهایی مثل : دو ساحتی بودن جهان و انسان، اصیل بودن روان، وجود جامع? طبقاتی، نگاه به جامع? آرمانی و حتی جبر و اختیار نیز در هم تنیده شده است که در بررسی این اخلاق نباید از آنها غفلت نمود. نکت? دیگری که نباید از آن گذشت، توأمانی دین و دولت است. در اندیش? مزدیسنی دین و دولت باید با یکدیگر باشد تا سعادت مردم تضمین گردد. پادشاه وظیفه دارد تا دین را گسترش داده و بددینان را مجبور به کرنش نماید. از این منظر اخلاق جنگ و صلح نیز معنایی دیگر خواهد داشت.
یکی دیگر از حوزههای اخلاق کاربردی در اندرزنامههای پهلوی اخلاق بهداشت تن و روان است. از مطالب گفته شده روشن گردید که بهداشت تن و روان با اصلی به نام اعتدال گره خورده است و یک بهدین در این اخلاق باید به جهانی میانه و نه افراط و تفریط بیاندیشد. در اندیش? مزدیسنی اهریمن علت درد و رنج بر مردم دانسته شده و ابزار او در این کار افراط و تفریط است. همچنین بیان گردید که در متون اندرزی هر دوی تن و روان از اهمیت بر خوردارند پس بخشی از اندرزها به تن و بخشی دیگر به روان او اختصاص یافته است.
اخلاق محیط زیست نیز یکی دیگر از حوزههای اخلاق کاربردی است که اندرزها از آن غافل نبودهاند. در اندیش? مزدیسنی گیتی نمونهای از جهان مینوی است. زمین خلقتی است که موجود مجردی مثل آرمیئتی مقدس از آن محافظت می نماید. دیگر عناصر نیز مقدساند و مابهازای ایزدی دارند.
اخلاق معاشرت، خانوادگی و جنسی نیز از دیگر بخشهای اخلاق کاربردی در اندرزهای پهلوی است. در اندرزنامهها خانواده بسیار با اهمیت است و زن و شوهرباید به یکدیگر عشق ورزند و فرزندان باید مطیع پدر و مادر خود باشند. در ازدواج باید اولویت را در ازدواج با نزدیکان قرار داد تا کینهها و آشفتگیها فروکش نماید. اخلاق جنسی اندرزها نیز بهدینان را از توجه به زنان دیگر برحذر میدارد زیرا این کار آرامش روان آدمی را سلب نموده و او را به سوی همنشینی با روسپیان سوق میدهد. درباره اخلاق معاشرت نیز باید گفت که در اندرزنامهها به هیچ روی نمیتوان ردی از گوشهنشینی و دوری از اجتماع یافت و اساساً این اندرزها رشد آدمی را به حیات اجتماعی او مربوط میدانند. بهدینان برای سعادت به همنشینی با نیکان محتاجاند و برای سعادت باید خود را ملزم به نشست و برخاست با آنان نمایند.
کتابنامه
ابنسینا، ظفرنامه، مقدمه و تصحیح از دکتر غلامحسین صدیقی، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش.
ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخس، ترجم? محمد پورحسینی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، 1356ش.
ارسطو، اخلاق ارسطو، ترجمه رضا مشایخی، تهران، موسسه انتشارات نگاه، 1390ش.
اذکایی، پرویز، فهرست ماقبل الفهرست، ، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1378
افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، چ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1380ش.
اسلامی، سید حسن ، “اخلاق فضیلت مدار و نسبت آن با اخلاق اسلامی”: پژوهش نام? اخلاق، ش 1، پاییز 1387ش.
اسلامی، محمد تقی و دبیری، احمد و علیزاده، مهدی، اخلاق کاربردی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386ش.
افضل الدین کرمانی، احمد بن حامد، ، عقد العلی للموقف الاعلی، تهران، چاپخانه خاور. 1339ش.
العاکوب، عیسی، تأثیر پند پارسی بر ادب عرب، ترجمه عبدالله شریفی خجسته، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374ش
آموزگار، ژاله، زبان، فرهنگ اسطوره، تهران، انتشارات معین، 1386ش.
ــــــــــــ و تفضلی، احمد ، دینکرد پنجم، تهران، انتشارات معین،1386ش
اوشیدری، جهانگیر، دانشنامه مزدیسنا، تهران، نشر مرکز، 1371ش
ایرانی، دین شاه، اخلاق ایران باستان، تهران، فروهر، 1361ش.
بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجم? همایون صنعتی زاده، تهران، انتشارات توس، 1374ش.
ــــــــــ، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجم? همایون صنعتی زاده، تهران، انتشارات صفی علیشاه، 1377ش.
ــــــــــ و دیگران، جستاری در فلسف? زرتشتی، ترجم? سعید زارع و دیگران، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1388ش.
بهار، ملک الشعراء، ترجمه چند متن پهلوی، به کوشش محمد گلبن، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379ش.
بهار، مهرداد، بندهش، تهران، انتشارت توس، 1380ش.
پل ادواردز ، فلسفه اخلاق، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران، تبیان، 1378.
پور داود، ابراهیم، گاتها، چ2، تهران ، انتشارات اساطیر، 1384ش
ـــــــــــــــ یشت ها، تهران، انتشارات اساطیر، 1377ش
ــــــــــــــــ، یسنا ، چ 2، موسسه انتسارات و چاپ دانشگاه تهران، 2536 شاهنشاهی.
پینکافس، ادموند، فضایل، سید حمیدرضا حسنی، مهدی علی پور، نقد و نظر، سال پنجم شماره سوم و چهارم، ص 409
ـــــــــــــ، از مسئله‌محوری تا فضیلت‌گرایی، ترجمه سید محمد رضا حسنی و مهدی علیپور، تهران، دفتر نشر معارف، 1382ش.
تفضلی، احمد، مینوی خرد، تهران، انتشارات توس، 1380 ش
ـــــــــــــ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، انتشارت سخن، 1383ش.
دابار، بهرام نوشیروان، صد در نثر و صد در بندهش،بمبئی،1909م.
دارامستتر، ژان، وندیداد، ترجم? موسی جوان و علی اصغر عبداللهی، تهران، انتشارات دنیای کتاب، 1382ش.
دباغ، سروش، امر اخلاقی – امر متعالی، تهران، نشر کتاب پارسه، 1387ش.
دومناش، ژان پیر، “دو بُننگری کیهانی در اساطیر ایران”: مجل? ایران شناخت، ترجم? ابوالقاسم اسماعیل پور، ش 16و17، بهار و تابستان 1379ش.
دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود ، اخبار الطوال، ترجم? محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی، 1364ش
راشد محصل، محمد تقی، دینکرد هفتم، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389ش.
ـــــــــــــــــــــــ، گزیدههای زادسپرم، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366ش.
ـــــــــــــــــــــــ، زند بهمن یسن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370ش.
ـــــــــــــــــــــــ، سروش یسن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382ش.
رضی هاشم، گنجینه اوستا، چاپ دوم، تهران، انتشارات فروهر، 1357
زمانی، حسین، “شاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی های او”: فصلنام? علمی و پژوهشی تاریخ، شمار? هفتم، سال دوم.
زنر، آر. سی، تعالیم مغان، ترجم? فریدون بدره ای، انتشارات توس، 1377ش.
ـــــــــــ، طلوع و غروب زرتشتی، ترجم? تیمور قادری، تهران، انتشارات فکر روز، 1375ش.
ژینیو، فیلیپ، ارداویرافنامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، چ2، تهران، انتشارات معین و انجمن ایرانشناسی فرانسه، 1382ش.
سعادت، اسماعیل، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1384ش.
سهروردی، شیخ شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ، مقدمه و تصحیح هانری کربن، چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372ش.
سی بکر، لارنس، تاریخ فلسفه اخلاق غرب، ترجمه گروهی از مترجمان، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1378ش.
شاکد، شائول، از ایران زرتشتی تا اسلام، ترجم? مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1381ش.
ــــــــــــ، تاثیر ایران بر یهودیت، ترجم? سید سعیدرضا منتظری و مجید طامه، مجله هفت آسمان، شماره48، سال دوازدهم، زمستان 1389ش.
ــــــــــــ، تحول ثنویت، ترجم? احمد رضا قائم مقامی، تهران، نشر ماهی، 1387ش.
صادقی، مرضیه، بررسی سه دیدگاه اخلاق مبتنی بر فضیلت، اخلاق مبتنی بر عمل و اخلاق مکمل، مجل? نام? مفید، ش 28، زمستان 1380
صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، شرح اصول کافی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1383
صفا، ذبیح الله، “اندرز”، نشریه ایران نامه، ش27، 1368ش
ــــــــــــ، تاریخ ادبیات ایران، تهران، ابن سینا، 1342ش.
عریان، سعید، متنهای پهلوی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382ش.
عفیفی، رحیم، “اندرز اوشنر دانا”: نشری? دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 20، زمستان 1384ش.
غلامی نیا، عبدالحمید، “تأثیر انسان شناسی بر اخلاق شهروندی”: نشریه دین و سیاست، ش 21-22، پاییز و زمستان1388،
فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم،‌‌ طه، 1383.
فوشه کور، شارل هانری دو، اخلاقیات: مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده سوم تا سده هفتم هجری، ترجمه محمدعلی امیرمعزی و عبدالمحمد روح بخشان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران، ????ش.
قائم مقامی، احمد رضا، “ملاحظاتی کوتاه دربار? بعضی قوای نفس در متون زرتشتی”: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال 1387 شماره 187 دوره 59
فرامرز قراملکی احد ، اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام، تهران، پژوهشکد? مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386ش.
فضیلت، فریدون، کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، تهران، انتشارات فرهنگ دهخدا، 1381ش.
ــــــــــــــ، کتاب سوم دینکرد، دفتر دوم، تهران، انتشارات مهرآیین، 1384ش.
قادری، تیمور، “آسیبهای روانی و بهداشت روان”: اندیشه و رفتار، ش 30، پاییز 1381ش.
ـــــــــــــ، “پنجاه گفتار از دینکرد ششم”، نشری? نامه فرهنگستان، ش 21، تابستان 1382ش
کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، سید جلال مینوی، چاپ ششم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1375ش.
کانت، ایمانوئل، درس های فلسفه اخلاق، ترجم? منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات نقش و نگار، 1378ش.
کای بار، آسموسن، بویس، دیانت زرتشتی ، ترجم? فریدون وهمن، تهران، نشر ثالث، 1386ش.
گیمن، دوشن، دین ایران باستان، ترجم? رؤیا منجم، تهران، فکر روز، 1375ش
مانی کیلن، جودیث اسمتانا، رشد اخلاقی، ترجم? محمدر رضا جهانگیر زاده، علی رضا شیخ شجاعی، سید رحیم راستی تبار، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ش.
مجتبایی، فتح ا..، شهر زیبای افلاطون، تهران، انجمن فرهنگ ایران باستان، 1352ش.
مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چ 2، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403
محمدی ملایری، محمد، تاریخ و فرهنگ ایران، تهران، انتشارات توس، 1380ش.
مرداک، آیریس، سیطره خیر، ترجم? شیرین طالقانی، تهران، نشر شور، 1387ش.
مزداپور، کتایون، شایست ناشایست، تهران ، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1369ش.
ــــــــــــــ، اندرزنامههای ایرانی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1386ش.
مستوفی، حمدالله بن ابی بکر ، تاریخ گزیده، تحقیق عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362ش.
مسکویه، ابوعلی احمد بن محمد، الحکمه الخالده، تحقیق عبدالرحمن بدوی، انتشارات دانشگاه

Share article:

Permalink:

Add your widget here