منابع و ماخذ پایان نامه هتروزیس، میزان، بیشترین، کمترین

94/18
22
a 05/12
b-i 41/17
d-h 2/5
d-j 53/8
j-n 8/33
c-g 46/35
m-o 73/136
a-f 58/8
a-f 53/15
b-g 66/34
ab54/19
23
ab 36/11
a-g 93/18
e-j5
j-n 4/7
d-n 33/41
c-e 33/37
a-h 66/171
b-h 32/7
d-h 06/14
a-e 4/40
b-f86/18
24
f-n 21/5
a-g 4/18
j-m 4/4
j-o 33/7
h-n 73/38
d-i33
f-m158
ab 86/9
c-h 6/14
a-f 46/37
i-l 64/13
25
اختلاف اعداد هر سطوح که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند از نظر آماری در سطح 5% معنی دار نمی باشد. (آزمون چند دامنه ای دانکن 5%)

4-3- وراثت پذیری
وراثت پذیری نسبتی از تنوع فنوتیپی در جمعیت است که توسط عوامل ژنتیکی ایجاد شده است. از وراثت پذیری برای بررسی سهم نسبی ژن ها و محیط در تنوع موجود در یک صفت استفاده می شود و یکی از سوالات مهم در ژنتیک کمی این است که چقدر از تنوع فنوتیپی، از تفاوت های ژنتیکی بین افراد ناشی می شود و چقدر آن حاصل تنوع محیطی است.
با توجه به (جدول4-5) میزان وراثت پذیری درکلیه صفات بیش از 60 درصد به بالا متغیر بود، بیش ترین میزان وراثت پذیری در صفات عملکرد دانه قابل کنسرو و تعداد کل برگ و کم ترین مقدار مربوط به قطر ساقه بود. بالا بودن وراثت پذیری حاکی از آن است که اثرات ژنتیکی سهم بیشتری در کنترل صفات فوق نشان می دهد. وراثت پذیری عمومی برای اکثر صفات، نسبتا بالا برآورد گردید که این موضوع می تواند ناشی از شرایط کنترل شده آزمایش باشد. بازو بندی و همکاران (1391) در بررسی برآورد وراثت پذیری و هتروزیس درنسلهای ژنتیکی هیبرید زودرس ذرت رقم KSC260 نشان دادند، میزان وراثت پذیری صفات از حداقل 57 تا 93 درصد متغیر بود که ناشی از سهم بیشتر اثرات ژنتیکی در کنترل صفات مورد بررسی بود. بنابراین، انتخاب هیبرید برتر بر اساس صفاتی که وراثت پذیری بالایی دارند، انجام می گیرد (Allan, 1980). مهدی پور و همکاران (1391) نیز میزان وراثت پذیری در عملکر دانه را حدود 70 درصد برآورد کرد درحالی که میزان وراثت پذیری عملکرد در نتایج ما بیش از 85 درصد می باشد که این شانس بیشتر گزینش را در نسلهای در حال تفکیک بالا برده و می توان انتظار داشت این صفت به مقدار مطلوب در نتاج تظاهر پیداکرده و انتخاب برمبنای فنوتیپ برای بهبود آن موثر واقع می گردد. با توجه به مطلوب بودن وراثت پذیری 70 درصد به بالا نتایج مهدی پور و همکاران (1391) با نتایج این تحقیق نیز مطابقت داشت.

جدول ‏4- 5- وراثت‌پذیری صفات مورد بررسی درژنوتیپ های ذرت شیرین

صفات
عملکرد
ارتفاع بوته
طول تاسل
ارتفاع بلال

تعدادبرگ بالای بلال
تعداد کل برگ
طول بلال
عمق دانه
تعداد ردیف دانه
تعداد دانه در ردیف

49/85
20/82
68/72
55/70
78/83
71/85
22/66
40/64
79/68
03/75

4-4- هتروزیس و هتروبلیتیوزیس
میزان هتروزیس و هتروبلیتیوزیس در ترکیبات امید بخش (جدول4-3) محاسبه گردید. برای صفت طول بلال بیشترین و کم ترین هتروزیس مثبت و معنی دار به ترتیب مربوط به ترکیبات Harvest gold × Merit و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 می باشد. هتروزیس منفی و معنی دار در ترکیب امید بخش K^ S2/2 -82 × EO8716 به میزان 12- درصد مشاهده شد. لازم به ذکر است اصطلاح هتروزیس منفی برای مواردی بوده که عملکرد بوته های F1کمتر از متوسط عملکرد والدین یا ضعیف تر از عملکرد والد برتر باشد. در هتروبلیتیوزیس بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات Harvest gold × Merit و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 مشاهده شد (جدول4-3). همچنین بیشترین و کمترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار به ترتیب در ترکیبات K^ S2/2 -82 × EO8716 و Power house × Temptation به میزان 21- و 4- درصد مشاهده شد. برای تعداد دانه در ردیف بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات امید بخش Chase/s2 × Temptation و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 مشاهده شد (جدول4-3).

Chase/s2× Temptation
همچنین برای این صفت بیشترین و کمترین هتروبلیتیوزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات Basin × Oppsision و Power house × Temptation و هتروزیس منفی و معنی دار در ترکیب K^ S2/2 -82 × EO8716 مشاهده شد (جدول4-3). در صفت تعداد ردیف دانه نیز بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات امید بخش Chase/s6 × Temptation و Basin × Oppsision و هتروزیس منفی و معنی دار در ترکیب K^ S2/2 -82 × EO8716 مشاهده شد (جدول4-3).

Chase/s6 × Temptation
همچنین بیشترین و کمترین هتروبلیتیوزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات Harvest gold × Merit و Temptation × Chase، بیشترین و کمترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار به ترتیب در ترکیبات K^ S2/2 -82 × EO8716 و Power house × Temptation مشاهده شد (جدول4-3). بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار برای صفت عمق دانه در ترکیبات امید بخش Harvest gold × Merit و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 مشاهده شد. همچنین هتروزیس منفی و معنی دار برای این صفت مربوط به ترکیب K^ S2/2 -82 × EO8716 بوده است (جدول4-3). در هتروبلیتیوزیس بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات Harvest gold × Merit و Chase × Harvest gold به میزان 34 و 13 درصد مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار به ترتیب در ترکیبات Temptation × Chase و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 به میزان 45- و 10- مشاهده شد. در سه صفت ارتفاع بوته، طول تاسل و ارتفاع بلال برآورد تمام هتروزیس ها در ترکیبات محاسبه شده نیز مثبت و معنی دار شد (جدول4-3). در صفت ارتفاع بوته بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار را در ترکیبات امید بخش K^ S2/2 -82 × EO8716 و Basin × Oppsision به میزان 42 و 16 درصد نشان داد. صفت طول تاسل بیشترین و کمترین ه
تروزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات امید بخش Basin × Oppsision و Chase/s2 × Temptation به میزان 57 و 7 درصد نشان داد.

صفت ارتفاع بلال بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار را در ترکیبات امید بخش
K^ S2/2 -82 × EO8716 و Temptation × Power house به میزان 109 و 9 درصد نشان داد. بیشترین و کمترین هتروبلیتیوزیس مثبت و معنی دار برای صفت ارتفاع بوته در ترکیبات K^ S2/2 -82 × EO8716 و Basin × Oppsision به میزان 35 و 16 درصد مشاهده شد. برای صفت طول تاسل بیشترین و کمترین هتروبلیتیوزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات Basin × Oppsision و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 (جدول4-3) مشاهده شد. بیشترین و کمترین هتروبلیتیوزیس مثبت و معنی دار در صفت ارتفاع بلال مربوط به ترکیبات K^ S2/2 -82 × EO8716 وHarvest gold × Merit می باشد (جدول4-3). در صفت قطر ساقه بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار را در ترکیبات امید بخش Power house × Temptation و K^ S2/2 -82 × EO8716 و هتروزیس منفی و معنی دار نیز در ترکیب Basin × Oppsision مشاهده شد (جدول4-3). بیشترین و کمترین هتروبلیتیوزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات Power house × Temptation و Chase× Harvest gold، بیشترین و کمترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار به ترتیب در ترکیبات Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 و K^ S2/2 -82 × EO8716 مشاهده شد (جدول4-3). در صفت تعداد کل برگ و تعداد برگ بالای بلال اصلی بیشترین هتروزیس مثبت و معنی دار را ترکیب امید بخشK^ S2/2 -82 × EO8716 و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار در صفت تعداد کل برگ در ترکیب Basin × Oppsision و در صفت تعداد برگ بالای بلال اصلی در ترکیب Temptation × Power house مشاهده شد (جدول4-3). هتروزیس منفی و معنی دار نیز تنها در صفت تعداد برگ بالای بلال اصلی مشاهده شد. که بیشترین و کمترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار در ترکیبات Temptation × Chase و Basin × Oppsision به میزان 9- و 3- درصد بود. هتروبلیتیوزیس در دو صفت فوق نشان داد، بیشترین مقدار هتروزیس مثبت و معنی دار در ترکیب K^ S2/2 -82 × EO8716 می باشد. بیشترین و کمترین هتروزیس مثبت و معنی دار برای صفت عملکرد دانه در ترکیبات امید بخش Temptation × Chase و Power house × Temptation، بیشترین و کمترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار به ترتیب در ترکیبات Harvest gold × Merit و82 Opssision/s2 × K^ S2/2 – مشاهده شد (جدول4-3). بیشترین و کمترین هتروبلیتیوزیس مثبت و معنی دار در ترکیبات Temptation × Chase و Power house × Temptation، بیشترین و کمترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار به ترتیب در ترکیبات Harvest gold × Meritو Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 مشاهده شد (جدول4-3).
با توجه به نتایج هتروزیس نسبی می توان گفت بیشترین مقدار هتروزیس مثبت و معنی دار در صفت عملکرد دانه به میزان 447 درصد در ترکیب امید بخش Temptation × Chase و کمترین مقدار هتروزیس مثبت و معنی دار برای تعداد کل برگ در ترکیب Basin × Oppsision به میزان 1 درصد مشاهده شد. منفی شدن هتروزیس می تواند ناشی از پسروی های اینبریدینگ در لاین های والدینی باشد. بالا بودن میزان هتروزیس عملکرد دانه در ترکیب Temptation × Chase برتری این هیبرید را نسبت به والدین آن نشان می دهد. نتایج مقایسه میانگین نیز در بین ترکیبات امید بخش موید مطلب فوق می باشد. بیشترین میزان هتروزیس منفی و معنی دار برای عملکرد دانه در ترکیب Harvest gold × Merit به میزان 44- درصد مشاهده شد. کمترین درصد هتروزیس عمق دانه در ترکیب Temptation × Power house به میزان 2- درصد مشاهده شد. بیشترین هتروبلتیوزیس مثبت و معنی دار برای عملکرد دانه در ترکیب Temptation × Chase به میزان 376 درصد و کمترین مقدار در صفات طول تاسل در ترکیب Opssision/s2 × K^ S2/2 -82، قطر ساقه درترکیب Harvest gold × Merit و تعداد کل برگ در ترکیب Chase × Harvest gold به میزان 4 درصد بود. بالا بودن میزان هتروبلتیوزیس در ترکیب Temptation × Chase برتری والد برتر یعنی Temptation را نسبت به Chase در افزایش عملکرد نشان می دهد. بیشترین هتروبلتیوزیس منفی و معنی دار در عملکرد دانه مربوط به ترکیب Harvest gold × Merit و کمترین مقدار در صفت تعداد ردیف دانه در بلال در ترکیب Power house × Temptation مشاهده شد (جدول4-3). مهدی پور و همکاران(1391) بیشترین میزان هتروزیس نسبی را برای عملکرد دانه در ترکیب Chase × Temptation-1 به میزان 280 درصد و کمترین میزان هتروزیس را ترکیب Temptation × Chase به میزان 7 درصد گزارش کردند، که با یافته های نتایج ما مطابقت نداشت. همچنین ترکیب Obsission/s2 × K^ S2/2 -82 نیز 25- درصد گزارش شد، که این نتیجه در یافته های ما 44- درصد مشاهده شد. بیشترین هتروبلتیوزیس در گزارش مهدی پور و همکاران(1391) در ترکیب Challenger/s2 × Bassin به میزان 75 درصد و کمترین هتروبلتیوزیس در ترکیب Temptation × Power house به میزان 13 درصد مشاهده شد، که با نتایج ما مطابقت نداشت. بیشترین و کمترین میزان هتروبلتیوزیس منفی نیزدر آزمایش مهدی پور و همکاران(1391) در ترکیب K^ S2/2 -82 × Obsission -S2 و Challenger/s2 × Bassin ارائه شد که با نتایج ما متفاوت بود.
(Assuncao et al., 2010 ; Alam et al., 2008 and Muraya et al., 2006) برای ارتفاع بوته، هتروزیس مثبت و معنی دار گزار ش کردند که موافق با نتایج حاصل از این تحقیق می باشد.
وجود هتروزیس مثبت و معنی دار در نتایج (Soengas et al., 2003 and Muraya et al., 2006 ) برای صفات تعداد ردیف دانه و دانه در ردیف نیز مشاهده شده است.
نتایج مطالعات (Revilla et al., 2000 ) حاکی از وجود درصد هتروزیس بالاتر برای عملکرد دانه و مشابه نتایج حاصل از این بررسی بود.

4-5- تجزیه به مولفه های اصلی
نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که سه مولفه اول در مجموع 72 درصد از تنوع کل موجود در بین داده ها را توجیه می نماید (جدول4-6).

جدول ‏4-6- واریانس هر یک از مولفه ها در روش تجزیه به مولفه های اصلی
صفات
وزن مولفه
درصد تجمعی واریانس
درصد واریا
نس مربوطه
طول بلال
389/4
901/39
901/39
تعداد دانه در ردیف
141/2
364/59
463/19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *