پایان نامه با کلید واژگان **، بیشترین، بلال، ردیف

**50/20
a-e12 /18
7

a-e 66/180

c-i 54/ 6

c-h 4/ 14

a-f6/36

e-l 04/15
8

c-i8 / 166

a-d17 / 9

hi 93/ 11

a-d8/40

b-j 87/16
9
**57/30
** 60/15
ab 2/190
**26/13
**60/15
a-g29 /8
**76/10
**90/19
a-d 46/ 16
**86/22
**48/36
a-f53/36
**62/2
**90/7
g-l 33/14
10

d-j165

a-f 62/8

g-i 66/12

g-j6/26

b-l 06/16
11
**37/25
**98/19-
a 66/ 192
**11/25-
**98/19-
hi 8/4
*76/1-
**77/15
c-g 8/ 14
*77/6
**02/54
a-g73/35
**97/24
**53/41
a 32/21
12

a-h171

48g-i / 5

d- 93/13

h-j 4/24

e-l 67/14
13
**08/35
**29/37-
a-f 86/177
**15/42-
**29/37-
i 96/ 4
**22/14-
**98/8-
g-i 66/12
**6/18-
**02/10-
d-i 4/31
**74/6-
**98/4
b-g 47/17
14
**54/20
**23/37-
a-f 6/175
**67/44-
**23/37-
i 05/4
**76/4
**28/14
e-i 2/13
**07/21
**75/68
a-g 00/ 36
**41/13
**18/17
c-l 84/15
15

a-f 46/ 175

i 96/ 3

04d-h / 14

e-i 68/30

b-k 3/16
16
**39/20
**84/1-
a-d185
**13/8-
**84/1-
e-i 88/ 5
**53/3-
**68/13
c-h 53/ 14
**95/11
**49/61
a-f46/ 37
**02/9
**47/23
a-d 6/18
17

a-d 8/183

ab 95/9

ab18

a-c93/41

a-e 12/18
18
اختلاف اعداد هر سطوح که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند از نظر آماری در سطح 5% معنی دار نمی باشد. (آزمون چند دامنه ای دانکن 5%)

ادامه جدول ‏4-3- مقایسه میانگین، درصد هتروزیس و درصد هتروبلیتیوزیس بر اساس بهترین والد برای صفات کمی مورد مطالعه در والدین و هیبریدهای ذرت شیرین
عملکرد دانه
(تن در هکتار)
طول بلال
(سانتی متر)
تعداد برگ بالای بلال اصلی
تعداد کل برگ
ارتفاع بلال
(سانتی متر)
طول تاسل

h
h. r
Ms
h
h. r
Ms
h
h. r
Ms
h
h. r
Ms
h
h. r
Ms
h
h. r
Ms

h-p 66/4

20/ 6a-c

c-g 33/ 5

e-j 46/8

a-i 73/ 51

d-i 2/ 33
1
** 449/21
** 58/261
p-r 78/ 1
**28/ 44
**48/ 62
b-i 46/17
** 81/10
** 31/16
k-n 33/4
** 44/10-
0
c-i 86/ 8
** 36/ 21
** 91/ 32
a-e57
ns 49/3-
**28/ 7
c-g 8/ 36
2
** 22/35 –
** 45/11-
f-n 20/ 5
** 30/ 11
** 80/ 16
a-g 60/18
** 33/13 –
** 10/5 –
k-n 33/ 4
** 31/ 4-
** 37/10
c-i 86/ 8
** 57/ 28
** 60/ 57
a-d57
* 15/ 4
** 40/11
c-g 8/ 36
3

o-r 04/ 2

d-j 86/15

f-l 8/ 4

d-j 53/ 8

f-n41

c-h 66/ 34
4

6d-i 9/ 6

a-g 07/19

g-m 73/ 4

g-l 06/ 8

f-n41

g-i 4/ 30
5
** 36/ 42-
** 58/ 12-
n-r 14/ 2
** 56/ 41
** 28/44
a 2/ 22
** 31/ 7-
** 18/3-
e-i 06/5
** 31/ 3-
* 68/0
b-e 3/9
** 55/ 42
** 97/46
a 2/ 63
** 84/ 51
** 59/56
a66 / 46
6
** 87/70-
** 85/ 43-
1n-r 5/ 2
** 99/29
** 17/51
ab 8/21
** 08/14
** 55/27
c-f 4/5
** 41/16
** 28/ 39
b 4/ 10
** 18/ 18
** 12/ 34
a-f 33/ 56
** 72/ 6
** 06/ 13
c-e 06/38
7

k-r 43/ 3

a-e 86/19

c-e 46/5

h-m8

d-m 8/ 42

c-g 8/ 36
8

e-j 69/ 6

a-d 13/ 20

c-h 26/5

b-e 66/9

h-n 33/ 39

c-g 4/36
9
** 74/216
** 83/351
n-r 56/ 2
** 67/ 17
** 18/ 32
a-g 2/18
**70/ 2-
** 76/10
f-l 8/ 4
** 73/ 3
** 10/24
b-h 26/9
** 22/ 64
** 66/ 66
a-c 66/ 59
** 69/ 7-
ns 85/ 0
c-g 2/35
10

h-p 49/ 4

g-j 73/ 14

c-e 46/ 5

b-e 53/9

h-n 66/ 39

c-h 86/ 34
11
** 90/139
** 65/ 185
j-q 85/ 3
** 42/4 –
** 28/ 19
a-h 87/17
** 10/5 –
** 72/12
ab 2/ 6
**20-
35/0-
b-g 33/9
ns 31/ 9-
** 55/ 17
a-j 66/ 48
** 25/ 12
** 02/ 19
c-h 2/ 34
12

l-r 98/ 2

ij 2/13

e-k 93/4

i-m 86/ 7

f-n 66/ 40

c-g 66/ 35
13
** 15/39 –
** 44/ 32-
g-o 88/4
** 63/ 20-
** 16/ 12-
c-i 43/ 16
** 53/ 22
** 82/ 30
b-d 8/5
** 45/ 28
** 44/40
b 53/ 10
** 87/ 97
**98/ 108
ab62
** 15/ 14
** 86/ 28
bc 33/ 40
14
** 68/ 375
** 92/ 446
f-n 20/ 5
** 82/19
** 65/ 38
a-g 53/18
** 51/ 13-
** 21/9-
l-n 26/4
** 44/ 10-
0
h-m8
** 65/ 26
** 71/ 38
c-l 66/ 44
ns 62/ 2-
** 26/8
c-f 13/37
15

i-p 27/ 4

c-i 55/ 16

h-m 66/4

b-h 26/9

c-k 33/ 45

c-g 2/35
16
** 68/ 189
** 91/ 244
h-p 66/ 4
ns 53/0
** 47/25
a-g 8/18
** 20/ 10-
** 66/ 6
bc 86/5
**16-
** 62/4
b-d 8/ 9
** 02/ 16-
** 85/ 8
c-k 06/45
** 97/8
** 54/15
d-i 2/ 33
17

m-r 77/ 2

ab 8/21

c-f 4/5

b 4/ 10

a-g 33/56

c-e 06/ 38
18
اختلاف اعداد هر سطوح که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند از نظر آماری در سطح 5% معنی دار نمی باشد. (آزمون چند دامنه ای دانکن 5%)

4-2-8- عمق دانه
بیشترین اختلاف معنی داری در ترکیبات امید بخشHarvest gold × Merit به میزان 95/9 میلیمتر مشاهده شد. این تیمار با ترکیب امید بخش Challenger/s2 × Bassin تفاوت معنی داری نشان نداد. کمترین عمق دانه در ترکیبات امید بخش Chase/s2 × Temptation، Temptation × Chase مشاهده شد (جدول4-3). ترکیبات Power house × Temptationو K^ S2/2 -82 × EO8716با کمترین عمق دانه تفاوت معنی داری نشان ندادند. بیشترین و کمترین عمق دانه در بین لاین ها به ترتیب مربوط به Obsissionو Temptation به میزان مشاهده شد (جدول4-2). هیبرید تجاری Merit بیشترین عمق دانه را به میزان 98/8 میلیمتر نشان داد. البته هیبرید های KSC 403، Challengerو Passion نیز اختلاف معنی داری با Meritنشان ندادند. کمترین عمق دانه نیز در هیبرید Shaker مشاهده شد (جدول4-4). بین Signetو Oppsision نیز تفاوتی از نظر عمق دانه مشاهده نشد. مهدی پور و همکاران(1391) نیز گزارش کردند ترکیبات امید بخش Chase × Power house ، Temptation -S2/1 × Chase -S2و Chase-S2 × Temptation-S2 بیشترین عمق دانه و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 کمترین عمق دانه را نشان دادند
4-2-9- تعداد ردیف دانه در بلال
بیشترین تعداد ردیف بلال در ترکیبات امید بخشHarvest gold × Merit-s6، Harvest gold × Merit-s5و Temptation2 × powerhouse به تعداد 18ردیف بود. کمترین تعداد ردیف دانه در بلال در ترکیب امید بخش Challenger/s2 × Bassin به تعداد 93/11 ردیف مشاهده شد (جدول4-3). لاین Pasission بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Temptation نشان داد (جدول4-2). هیبرید تجاری 403 بیشترین تعداد ردیف دانه در بلال و کمترین تعداد ردیف نیز در هیبرید Challenjer مشاهده شد (جدول4-4). مهدی پور و همکاران(1391) در گزارش خود عنوان کردند که ترکیب امید بخش Harvest gold × Power house S2 بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به ترکیب Temptation – S2 × Chase -S2 نشان داد. همچنین در هیبرید های تجاری نیز رقم 403 داشت.
4-2-10- تعداد دانه در ردیف بلال
بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال در ترکیب امید بخش Basin × Oppsision و کمترین تعداد دانه در ردیف بلال در ترکیب امید بخش Temptation × Temptation-2 مشاهده شد. لاین Passion بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Temptation نشان داد (جدول4-2). هیبرید تجاری Merit و 403 بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال و کمترین تعداد دانه در ردیف بلال نیز در هیبریدSignet مشاهده شد (جدول4-4). مهدی پور و همکاران(1391) در گزارش خود عنوان کردند که ترکیب امید بخش Harvest gold × Power house S2 بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به ترکیب Temptation × Temptation-2و K^ S2/2 -82 × Obsission -S2نشان داد. لاین Power house-S2نیز بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Temptation -S2نشان داد. همچنین در هیبرید های تجاری نیز رقم Obsission بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال را نسبت به رقم Signet نشان داد.
4-2-11- عملکرد دانه
یکی از صفات مهم و قابل توجه از نظر صنایع تبدیلی و کنسروسازی عملکرد دانه می باشد. با توجه به این که نتایج مقایسه میانگین ها عملکرد دانه حاکی از تفاوت معنی داری بین ترکیبات مورد بررسی می باشد (1% › P ). بنابراین انجام مقایسات میانگین این تفاوت ها را نشان خواهد داد. بیشترین عملکرد دانه در ترکیب امید بخش Challenger/s6 × Basin به میزان 96/6 تن در هکتار مشاهده شد، کمترین عملکرد دانه نیز در ترکیب امید بخش Chase/s2 × Temptation به میزان 78/1 تن در هکتار بود. لاین Shaker نیز بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به لاین Harvest gold به میزان 9 تن نشان داد (جدول4-2). بیشترین و کمترین عملکرد دانه در بین هیبریدهای تجاری به ترتیب مربوط به Passion و Signet می باشد (جدول4-4). در پژوهشی که روی اثرات دو تاریخ کاشت تابستانه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی 9 هیبرید ذرت شیرین انجام شد، رقم خیلی زودرس Chase با میانگین 65/16 تن دانه در هکتار بالاترین عملکرد دانه قابل کنسرو را در هر دو تاریخ کاشت به خود اختصاص داد (خاوری خراسانی و همکاران 1387).

جدول ‏4-4- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی هیبریدهای تجاری ذرت شیرین
عملکرد دانه
(تن در هکتار)
طول بلال
(سانتی متر)
تعداد برگ بالای بلال اصلی
تعداد کل برگ
ارتفاع بلال
(سانتی متر)
طول تاسل
(سانتی متر)
ارتفاع بوته
(سانتی متر)
عمق دانه
(میلی متر)
تعداد ردیف دانه
تعداد دانه در ردیف
قطر ساقه
(میلی متر)
ژنوتیپ
a-c 55/10
a-e 66/19
e-l 86/4
f-l 13/8
a-f 33/56
c-e 53/37
a-g 66/174
a-e 8/8
a-d 4/16
a-c 33/42
c-l 59/15
19
b-e 63/8
a-d 06/20
c-h 26/5
b-f 4/9
a-i 73/51
ab 4/44
a-e 06/180
a-e 98/8
c-g 93/14
a-c 33/42
b-g 51/ 17
20
e-l 91/5
a-f 33/19
l-n 23/4
l-o 93/6
k-n 66/30
ab 66/39
g-m154
a-f 67/8
c-h 4/14
a-f 73/38
b-h 46/17
21
e-k 32/6
a-g 2/19
f-l 8/4
h-m8
j-n 33/33
c-h 2/34
j-n 2/144
a-g 42/8
a-e 86/15
a-e 93/39
a-c

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *