فهرست جدول ها
عنوان صفحه
3-1. جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها 118
3-2. جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه 122
4-1. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 127
4-2. جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان 127
4-3. جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 128
4-4. جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان 129
4-5. جدول: میانگین و انحراف معیار سوال های پرسشنامه 130
4-6. جدول: آزمون فرض موانع فراروی ورود مدیریت دانش 132
4-7. جدول: آزمون فرض موانع فراروی پیاده سازی مدیریت دانش 133
4-8. جدول: آزمون فرض موانع فراروی بکارگیری مدیریت دانش 133
4-9. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع ورود 134
4-10. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع پیاده سازی 135
4-11. جدول: آزمون تأثیر جنسیت در دیدگاه افراد نسبت به موانع بکارگیری 136
4-12. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع ورود 137
4-13. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع پیاده سازی 138
4-14. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سنی در مورد موانع بکارگیری 140
4-15. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع ورود 142
4-16. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع پیاده سازی 143
4-17. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های تحصیلی در مورد موانع بکارگیری 145
4-18. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع ورود 147
4-19. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع پیاده سازی 148
4-20. جدول: آزمون تأثیرتفاوت گروه های سابقه شغلی در مورد موانع بکارگیری 150
5-1. جدول: نتیجه آزمون فرضیه ها 155

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-1. نمودار: مدل تحلیلی پژوهش 9
1-2. نمودار: مدل فرآیند پژوهش 12
4-1. نمودار: نمودار دایره ای وضعیت جنسیت پاسخگویان 127
4-2. نمودار: نمودار ستونی توزیع سنی پاسخگویان 128
4-3. نمودار: نمودار ستونی توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان 129
4-4.نمودار ستونی توزیع سنوات خدمت پاسخگویان 130

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1. شکل: مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی 32
2-2. شکل: تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 44

چکیده:
در دنیای پرشتاب امروز، تغییر و تحول جز جدایی ناپذیر سازمان ها محسوب می شود. به گفته پیتر سنگه تنها اصل ثابت تغییر است.لذا تنها راه چاره برای ادامه حیات سازمان ها همراه شدن با این تغییر و تحولات است.مدیریت دانش مقوله ایست که سازمان ها را در دستیابی به این مهم یاری می نماید. مدیریت دانش فرآیند خلق،تسهیم، انتقال و حفظ دانش به گونه ای است که بتوان آن را به گونه ای اثربخش در سازمان به کار برد.
با توجه به نقش بسیار مهم بانک ها در اقتصاد کشور مقوله دانش برای تبدیل شدن بانک ها به یک سازمان دانش محورضروری به نظر می رسد. ملزوماتی چون استراتژی سازمانی، فرهنگ دانش محور،ساختار سازمانی دانش محور،نظام جبران خدمات مناسب،رهبری دانش محور، تکنولوژی کارآمد وآموزش مناسب در روند دانش محور شدن نقشی حیاتی ایفا می کنند. کارکرد نا مناسب هر یک از این عوامل به منزله مانعی بر سر راه دانش محور شدن بانک ها می باشد. لذا هر یک از این موانع باید در زمانی مناسب از میان برداشته شوند تا بانک ها به سازمان هایی دانش محور تبدیل شده و از مزایای یک سازمان دانشی بهره مند شوند.با توجه به موارد فوق ضرورت انجام یک تحقیق در مورد شناسایی موانع حرکت این سازمان ها در مسیر دانش محور شدن امری ضروری به حساب می آید.
جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارکنان بانک های مستقر در شهرستان بجنورد است. این پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از یک نمونه 150 نفری از کارکنان سطوح میانی و عالی بانک ها انجام شده است.برای سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق آزمون کرونباخ روی پرسشنامه انجام شد و مقدار ضریب آن برابر 74/0 بدست آمد.
نتایج این طرح نشان می دهد که استراتژی سازمان، فرهنگ، ساختار سازمانی، رهبری، آموزش، تکنولوژی ونظام جبران خدمات موانعی بر سر راه حرکت به سوی استقرار مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد هستند.

کلیدواژه ها:مدیریت دانش،بانک،موانع،سازمان

فصل اول
طرح تحقیق

مقدمه:
در این فصل ابتدا به بیان مسئله مورد بررسی در پژوهش پرداخته وسپس اهمیت موضوع شرح داده خواهد شد. پس از آن هدف از انجام پژوهش ذکر می گردد و محقق سوالاتی را که در طول فرآیند تحقیق در جستجوی پاسخی برای آنهاست مطرح می نماید.در ادامه فرضیات تحقیق ذکر می گردد.سپس محقق مدلی تحلیلی از پژوهش ارائه نموده وپس از آن به متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی می پردازد.در پایان نیز به طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و مدلی از فرآیند پژوهش ارائه می شود.
1-1)بیان مسئله:

شناخت فعالیت های دانشی سازمان ها گامی در راستای نیل به مهندسی ارزش منابع و دارایی های سازمان است. توجه به منابع و شناخت دارایی های دانشی سازمان، توانمندی بهره گیری از فرصت های آتی و گذر موفق از تنگناها و ارتقای مهارت رویارویی با تهدیدها و تبدیل آنها را به فرصت ارتقا می بخشد(حمیدی زاده،17:1386).
مدیریت دانش رویکردی یکپارچه به شناسایی،کسب و استخراج،بازیابی،ارزیابی،تسهیم و خلق کلیه منابع دانش سازمان است به گونه ای که سازمان را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی کمک نماید.هدف مدیریت دانش برقراری ارتباط بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی است که نیاز به دانش خاصی دارند.ایجاد چنین ارتباطی به کمک فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش تسهیل می گردد.موفقیت در زمینه مدیریت دانش نیازمند ایجاد یک محیط جدید کاری می باشد که دانش و تجربه بتوانند به راحتی تسهیم شوند(نظافتی و دیگران،1:1385).
عدم بهره گیری از مدیریت دانش درسازمان مشکلات و زیان هایی را به همراه خواهد داشت.سازمانی که از مدیریت دانش بهره نمی گیرد نشانه های ابداع و ابتکار در آن ظاهر نخواهد شد.همچنین بخش عظیمی از دانشی که در محیط خارجی سازمان وجود دارد مورد غفلت قرار می گیرد.دانش محور نمودن سازمان مستلزم استفاده از نیروهای دانشگر در سازمان است که در صورت نبود مدیریت دانش در سازمان نیازی به جذب و بکارگیری نیروهای دانشگر احساس نمی شود.لذا بسیاری از فرصت های موجود یا مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و یا استفاده محدودی از آن به عمل می آید.همچنین در چنین شرایطی مدیریت سیستم های اطلاعاتی بی معناست و اطلاعات موجود در سازمان احتکار شده و یا زمینه را برای سوء استفاده افراد سودجو فراهم می نماید(راهرو خواجه،1:1388).
درمقابل از جمله دستاوردهای مدیریت دانش افزایش بهره وری،تسریع در یادگیری ،اتخاذ تصمیمات بهتر و سریع تر،افزایش توانایی برای توسعه،تقویت نوآوری و ایجاد انگیزه برای کارکنان است.در سازمان برخوردار از مدیریت دانش نیازهای سیستم به دقت شناسایی می شود،چهره ارائه شده از سازمان بهبود یافته و همواره تکامل می یابد.دستیابی به دانش مناسب توسط اجزاء گوناگون سازمان ممکن می شود.دوباره کاری ها و اشتباهات در سازمان به حداقل می رسد.هزینه های طراحی و توسعه کاهش می یابد.زمان مورد نیاز برای پروژه های توسعه محصولات جدید کاهش می یابد.عملکرد سازمان به صورت یکپارچه درامده وتوان تحلیل بازار و قدرت رقابتی سازمان افزایش می یابد.توانایی تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان بهبود یافته ،سازمان به سازمانی هوشمند و یادگیرنده تبدیل می شود و سازمان به معماری و استانداردهای مناسب مجهز خواهد شد(رجبلو و دیگران،1388)
امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. مدیریت دانش به عنوان بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان ،دامنه گسترده ای از ایده های سازمانی شامل نوآوری های راهبردی،اقتصادی،رفتاری و مدیریتی را در بر می گیرد. به طوری که سازمان ها برای رقابت و حفظ بقا بدون مدیریت دانش تقریبا منفعل هستند.موفقیت سازمان ها بیشتر از آنکه به دارایی های فیزیکی آنها منوط باشد، به بهره گیری از دارایی های دانشی،سرمایه های فکری و توانمندی های خلاقانه و سیستمی وابسته است.عقیده براین است که در شکوفا ساختن محیط دانشی ،افراد و سازمان ها در تولید و گسترش سرمایه های فکری منبع مهم مزیت های رقابتی شناخته می شوند(حمیدی زاده،23:1386).اما برای برخورداری از منابع سازمانی ابتدا باید موانع موجود در مسیر دانش محور شدن سازمان را شناسایی و در راستای تعدیل آنها گام برداشت تا سازمان بتواند از مزایای مدیریت دانش بهره مند شود.
حال این مساله مطرح می شود که چه موانعی بر سر راه ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش درمجموعه بانک های خصوصی و دولتی شهرستان بجنورد وجود دارد که مانع برخوداری آنها از مزایای مدیریت دانش می شود؟
1-2 ) اهمیت پژوهش:

مهم ترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در عصر حاضر دانش است.سازمان ها در پی بهره برداری صحیح و به موقع از منابع دانش خود ومحیط پیرامون می باشند.چنین رویکردی مفهوم جدیدی را تحت عنوان مدیریت دانش توسعه داده است(نظافتی و دیگران،1:1385(
در سال های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم وحیاتی تبدیل شده است.جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند و دانشمندان در تحقیقات خود یافته اند که مدیریت دانش بر خلاف مدیریت های دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد. شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش ازپیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است.به گونه ای که سرعت تغییر در بیشتر سازمان ها به مراتب بیشتر ازسرعت توان پاسخگویی و تطبیق آنهاست(بختیاری،1:1388).
تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمان ها به وجود آورده است.در این میان تنها سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.به نظر اندیشمندان این عرصه حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است به نحوی که بتوان به طور مستمر به خلق دانش های نو در سازمان پرداخت(همان).
امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده،متغیروگسترده شده است.این فضا به سرعت در حال تغییر است، به گونه ای که برای بیشتر سازمان ها این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست. به عبارت دیگر به مجرد آنکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه می رسد(همان).
تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل نوینی را برای سازمان ها بوجود آورده است.جریان بی پایان دانش ،بازارها را در حالت تغییر مداوم قرار داده که این امر سازمان ها را ملزم به تغییرات مستمر می کند و در خصوص تقلید نیز محدودیت های فراوانی را به وجود می آورد،از همین منظر نیز تاکید بر اهمیت مدیریت دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش می شود(همان).
با توجه به تغییرات سریع در جهان و پارادایم جدید که دانش درآن یک فرصت به حساب می آید،زمانی برای سعی و خطا و دوباره کاری باقی نمی ماند.در جهان امروز که دسترسی به اطلاعات با وجود نظام های یکپارچه اطلاعاتی و استفاده از تجارب دیگران و الگوبرداری به راحتی صورت می گیرد،تنها سازمان هایی موفق و پیشرو خواهند بود که به خلاقیت و نوآوری بپردازند و این امر جز با مدیریت دانش ممکن نیست.در صنعت بانکداری نیاز به اطلاعات صحیح حیاتی است .چنانچه امکان شناخت،تولید،سازماندهی و استفاده از دانش پنهان در این حوزه فراهم نشود،سازمان های ذیربط با توجه به تهدیدها و انواع ریسک ها به شدت آسیب خواهند دید.دانش در این صنعت باید به عنوان یک منبع اساسی برای مزیت رقابتی و به عنوان یک دارایی ارزشمند وکلیدی در اصلاح و بهبود عملیات در فرآیندهای بانکی شناخته و بکارگیری شود.بنابراین مدیریت دانش فرصت ارزشمندی را برای صنعت بانکداری ایجاد می نماید(اسحاق زاده،1390).
اهمیت مدیریت دانش از آن جهت است که به مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه سازمانی،یعنی سرمایه های فکری مرتبط است.این نوع از مدیریت با تبدیل سرمایه های انسانی به دارایی های فکری سازمان یافته، موجبات پدیدآیی ارزش سازمانی است، چرا که یکی از عناصر پیش برنده مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی متکی بر خلاقیت و نوآوری است(راهرو خواجه،1388).
1-3 ) اهداف پژوهش:

به طور کلی هدف تحقیق عبارت است از:
1- شناسایی موانع فراروی ورود، پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های شهرستان بجنورد
1-4 ) سوال اصلی تحقیق:

– چه موانعی بر سر راه ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های شهرستان بجنورد وجود دارد؟
1-5 ) سوالات فرعی تحقیق:

1- موانع فراروی ورود نظام مدیریت دانش در نظام بانکی کشور کدامند؟
موانع فراروی پیاده سازی