فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل ?- مقدمه و معرفی
?-?- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
?-?- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………2
?-?- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3
?-?- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….5
?-?-?- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………5
?-?-?- اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………………………….5
?-?- فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………5
?-?-?- فرضیههای اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….5
?-?-?- فرضیههای جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………5
?-?- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………6
?-?- تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………6
?-?-?- هورمون تستوسترون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
?-?-2- ترتیب حرکت درتمرین ………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل ?- ادبیات تحقیق
?-?- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….9
?-?- زمینه های نظری ……………………………………………………………………………………………………………………..9
?-?-?- غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………………………………………………….9
?-?-?- هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون …………………………………………………………………………………………………..9
?-?-?- هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب …………………………………………………………………………………………………10
?-?-?- عضله و سیگنالهای درون ریز…………………………………………………………………………………………………………….11
?-?-?- ریتم شبانه روزی ………………………………………………………………………………………………………………………………12
?-?-?- عملکرد هورمون تستوسترون ………………………………………………………………………………………………………………………..13
?-?-?- تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون ………………………………………………………………………………………………….14
?-?-?- نیمه عمر هورمون تستوسترون………………………………………………………………………………………………………………..15
?-3- تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………….16
?-3-1- هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-3-3- حجم کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

فصل?- روش شناسی تحقیق
?-?- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………21
?-?- جامعه ونمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………21
?-?- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………22
?-?- ?- متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………..22
?-?-?- متغیر های وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………..22
?-?- ابزار اندازهگیری …………………………………………………………………………………………………………………….22
?-?- شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………23
?-?- برنامه تمرینی ………………………………………………………………………………………………………………………..25
?-?- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………26

فصل ?- تجزیه و تحلیل آمار
?-?- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
?-?- نتایج و یافتههای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 28
?-?-?- توصیف نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………28
?-?-?-?- نتا?ج توصیفی برای متغیرهای حرکتی ………………………………………………………………………………………………………. 28
?-?-?-?- میانگین حجم کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..29
? -?-?-?- سطوح هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………………………………………30
?-?-?- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….31
?-? -?-?- آزمون فرضیهها ……………………………………………………………………………………………………………………………..31
?-?-?-?-?- فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
?-?-?-?-?- فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………34

فصل ?- خلاصه، بحث و نتیجه گیری
?-?- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………37
?-2- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………….38
?-2-?- هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………………………………………………………..38
?-2-2- حجم تمرین……………………………………………………………………………………………………………………………………40
?-?- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………….41
?-?- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………42
?-? -?- پیشنهادهای برآمده از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….42
?-? -?- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………….42

?- پیوستها
? -1- پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………44
?-1- اندازه گیری هورمون تستوسترون(پیوست 1)……………………………………………………………………..44
?-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)……………………………………………………………….45
?-3- رضایت نامه شرکت و همکاری در طرح(پیوست 4)…………………………………………………………..46
?-4- دستورالعمل تغذیهای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)……………………………………………………..47
?-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)…………………………………………………………………………….48

7- فهرست منابع
7- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..49

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ?-?: میانگین توصیفی حرکت پرس تخت …………………………………………………………………………………….. 29
نمودار ?-?: میانگین توصیفی حرکت اسکات …………………………………………………………………………………………… 29
نمودار ?-?: میانگین توصیفی حرکت زیر بغل سیمکش