سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳

WO3 ۸/۲ SnO2 ۵/۳ SiC ۰/۳ ZnS ۷/۳  شکل ۲-۲: موقعیت نوار نیمهرساناهای انتخابی و پتانسیل اکسایش-کاهش O2/O2، OH/H2O در ۷pH=.۲-۳ تیتانیاعنصر تیتانیوم با عدد اتمی ۲۲ دارای آرایش اتمی[Ar]4s23d2 ،…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳