منابع پایان نامه درباره چای، 9993/0، 9995/0، 9992/0

دانلود پایان نامه

9989/0 21/8 000238/0 11 1
9992/0 55/4 000170/0 11 1
9998/0 30/1 000084/0 11 1
9991/0 70/3 000194/0 12 1
9995/0 09/3 000127/0 12 1
9991/0 21/3 000164/0 14 1
9990/0 75/2 000228/0 15 1
9995/0 60/1 000109/0 15 1
9992/0 57/9 000196/0 16 1
9994/0 60/2 000151/0 8-8 2
9994/0 60/2 000129/0 9-9 2
9995/0 38/3 000121/0 10-10 2
9991/0 97/3 000238/0 10-10 2
9993/0 65/2 000158/0 11-11 2
9988/0 34/3 000292/0 11-11 2
9993/0 92/4 000195/0 12-12 2
9993/0 97/2 000171/0 6-6-6 3
9993/0 64/2 000187/0 7-7-7 3
9992/0 69/2 000185/0 7-7-7 3
9994/0 10/2 000138/0 7-7-7 3
9995/0 06/2 000125/0 7-7-7 3
9993/0 91/2 000193/0 8-8-8 3
9993/0 61/2 000167/0 9-9-9 3
9997/0 05/2 000079/0 9-9-9 3
9995/0 40/2 000113/0 10-10-10 3
9996/0 78/2 000099/0 11-11-11 3

جدول 4-5:نتایج آنالیز شبکه پس انتشارپیشرو برای یک برگ چای باتعداد لایه های پنهان وتعدادنرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن

R^2 P% RMSE تعداد نرون ها تعداد لایه پنهان

9928/0 03/9 001800/0 1 1
9947/0 79/8 001300/0 3 1
9994/0 06/2 000194/0 3 1
9985/0 50/4 000429/0 4 1
9984/0 15/7 000383/0 5 1
9980/0 13/17 000402/0 5 1
9990/0 48/3 000235/0 5 1
9990/0 02/4 000231/0 5 1
9991/0 37/3 000227/0 5 1
9992/0 84/2 000218/0 6 1
9958/0 72/12 000864/0 6 1
9986/0 96/3 000310/0 6 1
9990/0 29/4 000239/0 7 1
9993/0 67/3 000201/0 7 1
9994/0 62/2 000162/0 8 1
9986/0 18/4 000386/0 8 1
9988/0 20/8 000295/0 9 1
9994/0 12/3 000121/0 10 1
9991/0 54/3 000216/0 11 1
9993/0 98/2 000186/0 11 1
9991/0 64/3 000222/0 11 1
9995/0 05/2 000152/0 11 1
9992/0 25/4 000170/0 12 1
9995/0 04/2 000141/0 12 1
9995/0 79/2 000118/0 13 1

ادامه جدول 4-5:نتایج آنالیزشبکه پس انتشارپیشرو برای یک برگ چای باتعدادلایه های پنهان وتعدادنرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن

R^2 P% RMSE تعداد نرون ها تعداد لایه پنهان

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورددینامیکی، نمونه برداری، مبانی نظری

9993/0 81/3 000120/0 13 1
9994/0 71/2 000159/0 14
1
9995/0 97/2 000105/0 20 1
9965/0 8/21 001100/0 20 1
9964/0 67/7 000837/0 1-1 2
9990/0 30/3 000304/0 2-2 2
9987/0 06/3 000326/0 3-3 2
9995/0 86/1 000156/0 4-4 2
9989/0 82/2 000215/0 5-5 2
9993/0 85/2 000190/0 7-7 2
9984/0 05/4 000317/0 8-8 2
9989/0 50/4 000257/0 9-9 2
9993/0 52/2 000177/0 10-10 2
9991/0 64/6 000188/0 10-10 2
9988/0 61/3 000345/0 11-11 2
9992/0 48/2 000236/0 11-11 2
9990/0 80/2 000290/0 12-12 2
9989/0 94/2 000238/0 13-13 2
9992/0 14/3 000211/0 2-2-2 3
9988/0 36/3 000322/0 3-3-3 3
9992/0 26/3 000198/0 4-4-4 3
9992/0 29/3 000210/0 5-5-5 3
9991/0 57/2 000202/0 6-6-6 3
9995/0 96/1 000122/0 7-7-7 3
9993/0 37/2 000177/0 9-9-9 3
9993/0 90/4 000138/0 10-10-10 3

در نمودارهای 4-14 تا4-18به ترتیب نمودار رطوبت برحسب زمان ،نسبت رطوبت بر حسب زمان برای توده ای از چای با سرعت 7/0 متر بر ثانیه ونمودار رطوبت برحسب زمان ،نسبت رطوبت بر حسب زمان برای توده ای از چای با سرعت1متر بر ثانیه ونمودار نسبت رطوبت بر حسب زمان در دوسرعت 7/0 و1 متر بر ثانیه ودمای ثابت 55 درجه سیلسیوس برای توده ای از چای رسم شده است .

4-14تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 7/0 متربرثانیه

4-15 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 0.7متربرثانیه

4-16 تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 1متربرثانیه

4-17 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 1 متربرثانیه

4-18تغییرات نسبت رطوبت با زمان در دو سرعت متفاوت ودمای ثابت 55 درجه برای توده ای از چای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهاسانسها، ترکیبات، تقطیر، شیمیایی

این نمودارها را می توان اینگونه تفسیر کرد که افزایش دما باعث کاهش رطوبت توده ی چای و نسبت رطوبت توده ی چای می شود .افزایش دما باعث تسریع روندخشک شدن توده ای از چای می شود.از نمودار 4-18 به وضوح می توان دید که افزایش سرعت تأثیرکمتری بر روند خشک شدن توده ی چای می گذارد .

جدول 4-6:نتایج آنالیز شبکه پس انتشارپیشخوربرای توده ای از چای باتعدادلایه های پنهان وتعدادنرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن
? R?^2 P%

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید