پایان نامه رایگان درباره تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

درون ظرفی که میزان جرمش مشخص است قرار داده شده است و سپس یکی از نمونهها را برداشته و میزانی کود ریخته و آن را وزن کرده و در نهایت در داخل آون قرار داده میشود، ظرف شامل کود و کرم وزن گردیده تا میزان کود و کرم بهدست آید. ( رابطه 3-8)
رابطه 3-8
(kg)جرم ظرف – (kg)جرم کود و کرم به همراه ظرف = جرم کود و کرم(kg)
راندمان یا به عبارتی درصد ورمیکمپوست جدا شده دستگاه از طریق رابطه 3-9 بهدست میآید. (موسیدا مرسی منیوچی و آنتونی فیری 12013)

رابطه3-9
(شده جداسازی کمپوست ورمی میزان )/(کوکون و کرم با همراه کمپوست ورمی مقدار)عملکرد درصد جداسازی دستگاه =% 100*

1 -Musaida Mercy Manyuchi and Anthony Phiri 2013

فصل چهارم…………………. بحث و تحلیل اطلاعات………….37-60
4-1 مقدمه
دستگاه پس از طراحی، ساخته و مونتاژ گردید. عملکرد دستگاه از نظر کاربرد، مورد تایید قرار گرفته و برخی مشکلات جزئی برطرف شده و آماده انجام برخی آزمایشات مربوط به پارامترهای عملکردی میباشد. پارامترهای مزبور عبارتند از درصد رطوبت، سرعت محیطی و شیب دستگاه است.
نتایج مربوط به تاثیر پارامترهای مورد اشاره در بخشهای بعد مورد بررسی قرار گرفته است.
4-2 طرح کلی داده برداریها در آزمایشات ارزیابی دستگاه
با وجود اینکه تلاش بر آن بوده است که سطح رطوبتی در مقادیر معینی برای انجام آزمایشات تثبیت گردد لیکن به صورت عملی بسیار دشوار بوده است به طوری که در یک توده ظاهرا همگن نیز نمونهبرداریهای مختلف، سطح رطوبتی یکسانی را نشان نداده است بر این اساس آزمایشات در سه تکرار به انجام رسیده لیکن رطوبت، تغییرات جزیی داشته است. درصد جداسازی گزارش شده در جداول نیز با استفاده از رابطه 3-5، 3-4 و3-3 به دست آمده و سپس نمودارهای مربوط به جداول با استفاده از نرم افزار Microsoft Axcel کشیده شده است.
لازم به ذکر میباشد که نمودارها و جداول فقط گزارش کارهای روزانه می باشد و برای نتیجهگیری کلی میبایست از تمام دادهها استفاده نمود.
جدول4-1 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 54 درصد
درصد جداسازی
ورمیکمپوست
میزان جرم بار ورودی
به دستگاه (kg)
زمان (s)
جرم کلوخه و کرم (kg)
75
1.5
51
0.4
33
1
52
0.7
50
1.8
63
0.9

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانهتروزیس، میزان، بیشترین، کمترین

جدول 4-2 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 55 درصد
درصد جداسازی
ورمیکمپوست
میزان جرم بار ورودی
به دستگاه (kg)
زمان (s)
جرم کلوخه و کرم (kg)
70
3.2
49
0.8
60
1.2
39
0.49
70
1
34
0.3

جدول 4-3 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm50 و درصد جرمی رطوبت 48.2 درصد
درصد جداسازی
ورمیکمپوست
میزان جرم بار ورودی به دستگاه (kg)
زمان (s)
جرم کلوخه و کرم (kg)
80
1.2
35
0.25
75
2
48
0.5
67
1.7
44
0.66

نمودارهای حاصل از جداول بالا در شکل های 4-1 و 4-2 نشان داده شده است.

شکل 4-1 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm50

شکل 4-2 نمودار اثر شیب در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm50
جدول 4-4 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 15 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 46 درصد
جرم کلوخه و کرم (kg)
زمان (s)
میزان جرم بار ورودی به دستگاه (kg)
درصد جداسازی
ورمیکمپوست
0.7
47
1.5
61
0.6
51
2
70
0.3
56
2.4
87

جدول 4-5 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 16 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 53 درصد
جرم کلوخه و کرم (kg)
زمان (s)
میزان جرم بار ورودی به دستگاه (kg)
درصد جداسازی
ورمیکمپوست
0.5
35
1.5
76
0.8
50
1.9
68
0.8
48
2.8
71

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره0000/0، گرانروی، سولفولان، η

جدول 4-6 ارقام به دست آمده در سطح رطوبتی روز اول با در نظر گرفتن شیب 17 درجه، سرعت rpm 60 و درصد جرمی رطوبت 46 درصد
جرم کلوخه و کرم (kg)
زمان (s)
میزان جرم بار ورودی به دستگاه (kg)
درصد جداسازی
ورمیکمپوست
0.75
37
3
73
0.8
35
3.2
75
0.5
40
1.8
72

نمودارهای حاصل از جداول 4-4، 4-5 و 4-6 در شکلهای 4-3 و 4-4 ارائه شده است.

شکل4-3 نمودار اثر رطوبت در جداسازی ورمیکمپوست در سطح رطوبتی روز اول در سرعت rpm 60

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید