No category

تحقیق رایگان درباره عزت نفس، طلاق

روانشناسانی نظیر استانلی هال (1957)به نقل ازپور حسینی (1380)، نوجوانی را سیر بحران، آشفتگی و طوفان میدانند. هرچند نظریات گوناگی تغییر در نوجوانی را بیان میکنند، ولی نظریاتی نیز این مرحله را همچون سایر مراحل و با ویژگیهای عادی که تحت تأثیر محیط است، قابل تغییر و تبدیل میدانند. طوفان بودن نوجوانی بیشتر از تعاریف دیگر موردپسند واقع شده است، برخی از روانشناسان به تفسیر و تصویر این طوفان پرداخته و با توصیف نوع، چگونگی و علت این طوفان، نوجوانی را همچون داستانی از زندگی شهر توصیف و تشریح نمودهاند (بلوجونز108، 1354به نقل از پورحسینی،1380).
چنانچه در نظریه اریکسون (1959) نیز آمده است سیر هویت یابی بیشتر در مردان تشریح و توصیف شده است. بنابراین کوشش بسیاری از روانشناسان و محققان متوجه روشن ساختن روش هویت یابی در بین زنان و یا تفاوتهای این تکامل و تحول بین دو جنس زن و مرد بوده است. به طور مثال اکانل (1975) به تفاوت سبکهای تشکل هویت در گروههای مختلف زنان پرداخته است. ماساد (1981) نیز به بررسی تأثیر صفات زنانه و مردانه در شکل گیری هویت میپردازند.
به غیر از اختلاف بین دو جنس، مسائل دیگری نیز در هویت یابی نوجوان ملاحظه شده است. این مسئله که هویت دارای چه بخشهایی است و چگونه میتوان آن را مورد ارزیابی قرار داد به تحقیقات و به تکامل روشهای مختلف اندازهگیری هویت منجر شده است. واترمن و همکاران (1974) در مطالعهای تفاوت نوجوانان زن و مرد را در هویتهای مختلف که شامل شغل و ایدئولوژی است، مورد بررسی قرار میدهند.
تحقیقات دیگر مثل پژوهش فلوم (1994) به منظور کشف دیگر حالات هویت، صورت میگیرد. چنانکه وی در تحقیق خود سبک جدیدی از حالت هویت یابی نوجوانان را همراه با تشریح و توصیف کامل خصایص این حالت بیان میدارد.
ویو میوس (1996) چگونگی حرکت و پیشرفت نوجوانان را از هر مرحله بعد توصیف و تشریح میکنند و با مرور کلی به ادبیات این موضوع شرایطی که سبب میشود فرد از سطوح پاینتر هویت به سطح بالاتر آن حرکت کند یا از سطوح بالاتر به سطوح پاینتر هویت عقب نشینی کند را روشن میسازد.
بحران هویت که اریکسون (1959) حمل آنرا نشانه پیروزی و رسیدن به تعادل خود در دوره نوجوانی میداند، بحران خودیابی و تشکیل شخصیت است. شخصیت فرد جنبههای متفاوتی از خود را شامل میشود، هویت نیز ترکیبات متفاوتی دارد که جمعاً هویت شخصی را تشکیل میدهد. هویت جنسی عقاید و رفتارهای فرد نسبت به جنسیت خود، هویت اجتماعی، شمه ی ارتباطی فرد با دیگران، هویت شغلی، مقام و مقاومت کاری و حرفهای فرد در جامعه، هویت سیاسی عقاید، نگرشها و بازخوردهای فرد در مقابل جریانات سیاسی، گروهها و احزاب و شکل ارتباطی او با این جریان و هویت مذهبی، عقاید و افکار و رفتارهای فرددر خوربا مذهب را شامل میشود(اریکسون،1968).
هویت یابی جوانان
امروزه با پیچیدگیهای فزاینده جوامع انسانی و تنوعات بی شمار آن، نوجوانان برای دستیابی به هویت باید امکانات متعددی را در نظر بگیرند و شمه رویارویی با تغییرات عمده روانی، فیزیولوژیکی، جنسی و شناختی، تقاضاهای مختلف شغلی و اجتماعی بتوانند جنبههای گوناگون شخصیت خود را به شکل قابل قبول سازماندهی و هماهنگ کنند. حاصل این تراکم تعارض هرچه بیشتر تا رسیدن به هویت شخص است و با تحولات سریع و همه جانبه روز به روز بر این دشواری افزوده میگردد (حمیدی، 1388).
مشکلات هویت یابی از مسائل عمده نوجوانان است که با توجه به اهمیت موضوع در چند دهه اخیر روانشناسان به هویت و متغیرهای مربوط به آن توجه بیشتری نموده و تحقیقات بسیاری در این زمینه به انجام رسیده است. از جمله ارتباط بین پایگاههای هویت مارسیا با متغیرهای پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، عملکرد شناختی، اضطراب، همنوایی پایگاه اقتصادی، اجتماعی، ساختار خانواده، استدلال اخلاقی و مکان کنترل (هیون، 1994؛ مارسیا، 1980؛ موس، 1988).
دوره انتقال به زندگی بزرگسالی و مواجه شدن با فرایند هویت یابی، فرد را با چالش مواجه شاخته و باعث میشود که نوجوان آشفتگیهای قابل توجهی را تجربه کند. هر ناهماهنگی میان ادراک خود در موقعیت و تعریف از خود در معیارهای هویت، علائمی برای مقایسهگر میباشند. این تضادها نشان دهنده وجود مشکل در تأیید خود بوده و برانگیختگی هیجانی را ایجاد مینماید. در نهایت میتوان گفت پریشانیهای هویتی به طور مثبت با جستجوگری هویت در ارتباط میباشد. در حالی که به طور منفی با تعهدات هویت در ارتباط هستند (عبدالملکی و راهنما، 1387).
( میل من 1977،به نقل از مارسیا، 1980) شکل گیری هویت را در پنج گروه سنی میان آزمودنیهای مذکر در سنین 12، 15، 18، 21 و 24 سالگی مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که آزمودنیها در آغاز نوجوانی دارای هویت دنبالهرو یا سردرگم هستند و بیشترین تغییرات هویتی بین 21 تا 24 سالگی دیده میشود. لاوین (1976) در تحقیق دیگری درباره نوجوانان دختر و پسر دبیرستانی 15 تا 18 سال روند افزایش هویت یابی را مورد بررسی قرار داده است. ولی علی رغم افزایش شکل گیری هویت این روند افزایش را معنی دار نمییابد. واترمن (1982) نیز معتقد است علی رغم تغییرات اندک در هویت نوجوانان درصد اندکی از نوجوانان تا پایان نوجوانی به هویت یابی نائل میشوند (هووارد، 1960؛ لاوین، 1976، پومرانتر، 1976 و آرچر به نقل از واترمن، 1992) و بالاخره دابسون در تحقیقات خود به این نتیجه رسند که بطور کلی در خانوادههایی که محیط خانوادگی گرم و پذیرنده بوده و علاوه بر حمایت کافی از نوجوان و کمک به او در حل مسائل و مشکلاتش به فردیت اعضای خانواده احترام گذاشته میشود و اجازه ابراز احساسات و تفکرات به صورت آزادانه به افراد داده میشود فرایند هویت یابی در سطح بالاتری درجه بندی میشود. در چنین خانوادههایی نوعی تمرکز بر تشخیص عقاید گوناگون موافقتها، مخالفتها و رسیدن به راهحل رضایت بخش دیده میشود (گراتوانت، کوپر، 1983؛ به نقل از برجعلی، 1378).
اریکسون معتقدند یکی از مسائل عمده ای که نوجوان با آن روبه رو می شود ، مسئله تکوین هویت شخصی است ، به این معنی که باید به پرسش هایی نظیر من کیستم؟ و مقصدم کجاست ؟ پیش کشید؛ اما براین باور بود که بحران هویت بخش جدایی ناپذیری از رشد روانی – اجتماعی سالم است . در همین راستا اغلب روانشناسان رشد نیز معتقد هستند که نوجوانی باید دوره تجربه نقش ها باشد. بدین معنی که افراد جوان در طی آن بتوانند به کندو کاو در رفتارهای گوناگون ، علائق ،و جهان بینی ها بپردازند . بسیاری از باورها ، نقش ها و شیوه های رفتاری ممکن است در تلاش برای دست یابی به مفهوم یکپارچه ای از خویش آزمایش شوند، یا تغییر یابند یا کنار گذاشته شوند . نوجوان می کوشد با تلفیق این ارزش ها و ارزیابی ها به تصویر یکپارچه ای از خویش دست یابد . اگر ارزش های مورد تأکید والدین ، معلمان و همسالان ، همخوان باشند ، هویت یابی آسان تر می شود. دریک جامعه ابتدایی که درآن الگوهای همانند سازی ونقش های اجتماعی محدود است ، هویت یابی تا حدودی سهل تر صورت می گیرد؛ اما در جامعه های پیچیده ، هویت یابی برای بسیاری از نوجوانان ، کار دشوار است. در چنین جامعه ای ، برای اینکه نوجوان بداند چگونه رفتار کند و چه کاری رادر زندگی دنبال کند، باید مجموعه تقریباً نامحدودی ا ز امکانات رادر نظر بگیرد . درنتیجه ، در رشد هر نوجوان ممکن است در حوزه های گوناگون زندگی در مراحل متفاوت رشد باشد. معمولاً شرایط مطلوب ، بحران هویت دراوایل یا اواسط دهه سوم عمر حل می شود تا فرد بتواند به مسائل دیگر زندگی بپردازد . وقتی این فرایند با موفقیت انجام گیرد، می توان گفت فرد به هویت دست یافته است، به این معنی که فرد به مفهوم یکپارچه ای از هویت که اینها باید طی رشد فرد درسال های بعد ، قابل انعطاف باشند. تا وقتی بحران هویت حل نشده باشد، فرد مفهوم یکپارچه ای از فرد یا سلسله معیارهای ارزیابی ارزشمندی خویش در زمینه های عمده زندگی نخواهد داشت مارسیا،( 1980-1966)در پیوستار هویت یابی اریکسون ؛ چهار وضعیت هویتی را شرح داد 1-دست یابی به هویت109 افرادی که دراین وضعیت قراردارند، بحران هویت خویش را پشت سر گذاشته اند و شخصا به موانع فکری خاص دست یافته و به آنها پای بند هستند . آنان باورهای مذهبی و سیاسی خانواده خود رابررسی کرده اند و آنچه با هویت شان همخوان نبوده است را کنار گذاشته اند.
وقفه هویت یابی110
– افراد این گروه نسبت به شغل و جهان بینی خود احساس تعهد می کنند . ولی درآن علائمی از تجربه بحران هویت دیده نمی شود. آنها بی چون و چرا مذهب خانواده خود را پذیرفته اند . هنگامی که از آنها در مورد موضع سیاسی شان سئوال شود . غالباً می گویند هیچ وقت درباره این موضوعات زیاد فکر نکرده اند . بعضی از آنها افراد پای بند به باورهایشان به نظر می رسند و روحیه همکاری دارند. برخی دیگر نیز انعطاف ناپذیر ، خشک ، جزمی و دنباله رو هستند . به نظر می رسد اگر رویداد مهمی ؛ ارزش های آزمون نشده آنها را به چالش بطلبد . احساس سردرگمی خواهند کرد.
تعلیق111
جوانان این گروه در حال تجربه بحران هویت هستند .آنان فعالانه می کوشند پاسخ هایی برای پرسش های خود بیابند ، و هنوز گرفتار تعارض بین علائق خود و برنامه هایی هستند که والدین شان برای آنها در نظر گرفته اند.
پراکندگی هویت112
این اصطلاحی است که مارسیا برای مفهوم سردرگمی هویت یابی اریکسون به کار برده است. بعضی از افرادی که در این دسته قرار می گیرند ممکن است در گذشته دچار بحران هویت بوده یا نبوده باشند؛ ولی در هر صورت ، به مفهوم یکپارچگی از خود دست نیافته اند.
همان طور که انتظار می رود. درصد نوجوانانی که به هویت دست می یابند از دوره پیش از دبیرستان تا سال های آخر دانشگاه ؛ رفته رفته افزایش می یابند و طبعاً از درصد افرادی که هویت پراکنده دارند به مرور کاسته می شود. تعلق در دو سال اول دانشگاه به اوج خود می رسد . به طور کلی، مقایسه هویت یابی در دو زمینه جهان بینی سیاسی و شغلی نشان می دهد که افراد بیشتری به هویت یابی شغلی دست می یابند ( واتر من113 -1985به نقل از،نظری پور و عمادی ،1387)
انواع هویت یابی نوجوان
هویت یابی نوجوانان به یکی از سه روش زیر صورت می گیرد.
الف) برخی از جوانا ن پس از یک دوره آزمایش و کند و کاو درونی؛ مصرانه به هدفی در زندگی علاقمند می شوند و در راه رسیدن به آن هدف گام بر می دارند.
ب) برخی دیگر ممکن است هر گز “بحران هویت” را تجربه نکنند. این نوجوانان ارزش های والدین شان را بدون چون و چرا پذیرفته اند و برای خود به عنوان یک فرد بزرگسال نقش هایی را انتخاب می کنند که با نظر والدین شان هماهنگی کامل دارد به صورتی که هویت این افراد در مراحل اولیه زندگی تبلور یافته است.
ج) دسته ای دیگر از جوانان هویت انحرافی بر می گزینند؛ هویتی مغایر با ارزش های جامعه ای که در آن زندگی می کنند ؛ مثلاً جوانی که در طول زندگیش تحت فشار باشند؛ اگر در آینده پزشک شود امکان دارد در مقابل این فشارها طغیان کند و ولگرد شود. (حمیدی ،1388 )
بحران هویت
مفهوم از خود بیگانگی (بحران هویت) که درزبان با واژه Alienationازآن یاد می شود، مفهومی جامعه شناختی ، انسان شناختی ، فلسفی و حتی مفهومی ارزشی و اخلاقی است که در علوم انسانی ازآن سخن به میان آمده است .
بحران هویت در واقع همان از خود بیگانگی است، منتها با توجه به گستره اجتماعی که در بحران مدّنظر است ، به آن بحران هویت اطلاق می شود . وقتی دریک جامعه از خود بیگانگی گسترش یافت و درافراد بیشتری بروز نمود ، دراین حالت جامعه در حالت بحران هویت به سر می برد یعنی شیوع فراگیر از خود بیگانگی را

Share article:

Permalink:

Add your widget here