پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره یادگیری سازمانی، جو سازمانی، توانمند سازی، علامه طباطبایی

پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….158
.
.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………160

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..168

فهرست نمودار
نمودار2-1. رودیکردها و ابعاد توانمندی……………………………………………………………………………………90
نمودار 2-2. مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس…………………………………………………………………….92
نمودار 2-3. مدل توانمندسازی باون و لاولر……………………………………………………………………………..93
نمودار 2-4. مدل توانمند سازی اسپریتزر…………………………………………………………………………………94
نمودار 2-5 مدل توانمند سازی نوبلر………………………………………………………………………………………..95
نمودار 2-6. مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر……………………………………………………………………97
نمودار 2-7. مدل توانمند سازی فورد و فوتلر…………………………………………………………………………….97
نمودار 2-8. مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………….98
نمودار1-4: نمودار توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………….110
نمودار2-4: نمودار توزیع وضعیت تاهل آزمودنی ها……………………………………………………………………………..111
نمودار3-4: نمودار توزیع تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………112
نمودار4-4: نمودار توزیع گروه های سابقه کار آزمودنی ها…………………………………………………………………….114
نمودار 5-4: نمودار توزیع وضعیت استخدامی آزمودنی ها…………………………………………………………………….115
نمودار4-7 نمودار توزیع دسته فعالیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………..116
.
فهرست جداول
جدول شماره (2-1): تعاریف یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………..16
جدول (2-2).ویژگی های انواع جو سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………18
جدول شماره(2-3) : سیمای ویژگی های سازمانی……………………………………………………………………22
جدول شماره (2-4) ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………..25
جدول 2-5 .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………….27
جدول 2-6. مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی…………………………………………………………28
جدول 2-7. تلفیق مدلهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………..44
جدول 3-1. تطبیق سوالات پرسشنامه یادگیری سازمانی با مولفه های آن…………………………………..110
جدول1-4: توصیف جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………….113
جدول2-4: توصیف وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………….114
جدول3-4: توصیف تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………………………………115
جدول4-4: توصیف سابقه کار آزمودنی ها………………………………………………………………………………116
جدول4-5: توصیف وضعیت استخدامی آزمودنی ها………………………………………………………………….117
جدول 4-6: توصیف دسته فعالیت آزمودنی ها…………………………………………………………………………118
جدول7-4: توصیف آماری نمرات خام متغیر جوّ سازمانی و ابعاد آن…………………………………………..120
جدول 4-8: توصیف آماری نمرات خام متغیر یادگیری سازمانی و ابعاد آن………………………………….125
فهرست شکل ها

(شکل2-1 ) انواع یادگیری از دیدگاه ادگار شاین…………………………………………………………………….25
شکل شماره ( 2-2) سطوح یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….27
شکل شماره(2-3) مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………..27
شکل (2-4): ویژگی سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………28
شکل(2-5)مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………….30
شکل(2-6). الگوی نیاز – فشار…………………………………………………………………………………………………33
شکل(2-7)عوامل مرئی و نامرئی جو سازمانی از نظر هاجتس……………………………………………………….35
شکل (2-8). جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و رفتارهای معلمان…………………………………………36
شکل شماره(2-9).فرایند ایجاد سازمانی در رویکرد ساختاری…………………………………………………………37
شکل (2-11).فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد تعاملی…………………………………………………………….40
شکل شماره(2-12) رویکرد فرهنگی به جو سازمانی…………………………………………………………………….42
شکل شماره (2-13) پل جو سازمانی…………………………………………………………………………………………44
شکل(2-13) مراحل بهبود جو سازمانی………………………………………………………………………………………46

چکیده
توانمندسازی مجموعۀ سیستم ها، روش ها و اقداماتی است که راه توسعۀ قابلیت ها و ش
ایستگی های افراد را به منظور بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی، رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به اهداف سازمان فراهم می کند هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی به روش توصیفی_تحلیلی پرداخت. این تحقیق از لحاظ هدف توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگسی می باشد.جامعه آماری تحقیق 900 نفر از کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی بود که تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه ی یادگیری سازمانی(نیفه،2001)، توانمند سازی روانشناختی (اسپیرتزر،1995) و پرسشنامه جو سازمانی(ساسمن و دیپ1989) استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و دیگر آزمونهای تعقیبی صورت گرفت. یافته ها نشان داد که، بین توانمند سازی و جو سازمانی(r=0/32) و یادگیری سازمانی(r=0/44) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ همچنین از بین ابعاد جو سازمانی تنها بعد مشخص بودن هدف و از بین ابعاد یادگیری سازمانی تنها چشم انداز مشترک.با توانمند سازی رابطه داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود سازمان ها و بخصوص دانشگاها برای پرورش کارکنانی توانمند،خلاق، پویا و کارآمد به مسئلۀ یادگیری سازمانی و جو سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.
واژگان کلیدی :یادگیری سازمانی،جو سازمانی،توانمد سازی روانشنا ختی، فرهنگ سازمانی،شایستگی

مقدمه
جهانی شدن، تغییرات شدید در محیط، رقابت و ترجیحات پویای مشتریان را به ارمغان آورده است که سازمان ها را وادار به انطباق با تغییرات برای بقا و موفقیت کرده است. این تغییرات نه تنها در محیط خارجی مثل محصول، خدمات، فناوری بلکه در محیط داخلی مانند طرز فکر مردم، نگرشها، ارزش ها و اهداف نیز روی داده است. بنابراین در سازمان های رو به رشد نیاز به تجدید نظر و تعریف دوباره ی راهبردهای مقابله ای وجود دارد (میشرا و بسکر1، 2010). به منظور توانمندسازی سازمان ها درمقابله با این تغییرات و ایجاد سازمانهای جدید متناسب با شرایط جدید، سازمان ها باید بدانند چطور یاد بگیرند و چگونه خود را با تغییرات پی در پی محیطی تطبیق دهند و تنها سازمان هایی که بر یادگیری سازمانی تأکید و تمرکز کنند قادر به پیش بینی و انطباق با این تغییرات هستند (خانعلیزاده و همکاران، 1389).هم چنین تجارب دهه های گدشته نشان میدهد سازمان هایی موفق ترند که زودتر، سریع تر و بهتر از رقبا یاد بگیرند به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سال های اخیر مطرح شده و رشد روزافزونی داشته است (بهنامی، 1384)
از سوی دیگر ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائماً از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرند، و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. امروزه پیش بینی تغییرات دنیای کنونی غیر ممکن است. با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره ی سوم شده است، اهمیت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف آموزشی، اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. از این رو داشتن منابع انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائیهای حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع زیادی برای سازمان ها، شرکت های و بنگاه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت (فرناندز ومولداگازیو ،22013)
توانمندسازی3، مفهومی جدیدی است که هم اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. این مفهوم، که چند بعدی است بر حسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آنها تعریف شده است و حالتهای روانشناختی مختلفی را از جمله احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری، احساس اعتماد و احساس معنی دار بودن شغل به خود اختصاص می دهد(عبدالهی و نوه ابراهیم،1385، ص9) ). به هر حال توانمند سازی فرایندی است که طی آن مدیر و کارکنان کمک می کنند تا توانایی های لازم را کسب کنند بدین صورت که به آنها اختیار می دهد و تلاش آنها را در تصمیمات سازمانی ارج می نهد. همانطوری که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و می تواند از طریق انجام فعالیت های موثر

Share article:

Permalink:

Add your widget here