پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره خلف بن احمد

پس از تردید بسیار پذیرفت. زیرا کار بویهیان در عراق آشفته بود. ابو نصر پس از مرگ برادر به تعزیت نشست و طایع به تسلیت آمد و ابو نصر به استقبال رفت. پس از پنج روز به حضور او رفت و خلعت و لقب بهاء‌الدوله گرفت.
4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق )
شرف‌الدوله در هنگام مرگ، پسرش امیر ابو على را به فارس فرستاد. اما پیش از آنکه او به شیراز برسد خبر مرگ شرف‌الدوله رسید و نگهبانان قلعه‏اى که صمصام الدوله و برادر دیگرش ابو طاهر فیروز شاه در آنجا زندانى بودند، آنها را رها کردند و تعداد زیادی از دیالمه دور صمصام الدوله را گرفتند. وقتی امیر ابو على به شیراز آمد، بین یاران او و اصحاب صمصام الدوله جنگ درگرفت. بهاء‌الدوله ابو على را به پناه خود خواست. وقتی او به واسط رفت، ابتدا او را گرامی داشت. لیکن کمى بعد وی را گرفت و کشت. بعد از آن به اهواز رفت تا بر فارس چیره شود. بهاءالدوله ابومنصور صالحان وزیر شرف‌الدوله را با همه منصبداران دولت به جاى خود باقى گذاشت. از ترکان دلجویی کرد و زمانی که در اوائل دوران امارت وى میان ترک و دیلم جنگ در گرفت، جانب ترکان را گرفت تا از نفوذ دیلمیان کم کند.
در این هنگام، فخر الدوله که ولایت رى و همدان و اصفهان را داشت، به عراق حمله کرد. وزیرش، صاحب بن عباد او را به این کار تشویق میکرد. زیرا امیدوار بود از بغداد همه ی قلمرو عباسیان را زیر فرمان خود آورد. پس از مرگ شرف‌الدوله فرصت را مناسب دید و فخر الدوله را به تصرف بغداد برانگیخت. وقتى خبر آمد که فخر الدوله به اهواز رسیده، بهاء‌الدوله مصمم شد سپاه او را پیش از رسیدن به بغداد تار و مار کند. دو حریف در خوزستان روبرو شدند. یاران بهاء‌الدوله اهواز را تصرف کردند.
در اوایل ایام امارت بهاء‌الدوله از یک طرف موصل و ممالک آل حمدان در سال ۳۷۹ ه.ق از دست عمّال آل بویه بیرون رفت. و از طرفى دیگر کرمان را در سال ۳۸۱ ه.ق امیر خلف بن احمد صفارى از چنگ ایشان بدر برد. ولى بهاء‌الدوله موصل را بار دیگر در تاریخ ۳۸۲ ه.ق به خود برگرداند. و کرمان را هم در سال ۳۹۰ ه.ق مجددا تسخیر کرد. بهاء‌الدوله در سال ۳۸۰ ه.ق از بغداد به خوزستان رفت و ابو نصر خواشاده را به جاى خود بر بغداد نهاد. او وزیر دانش پروری بود که کتابخانه بزرگ او در بغداد زبانزد خاص و عام بود و این همان کتابخانه ای است که در میان کتب شیعه از آن فراوان یاد شده است و از غنای فراوان آن تمجید شده است. وقتی به اهواز رسید، خبر مرگ برادرش ابو طاهر را آوردند. بهاء‌الدوله به مجلس عزا نشست. سپس ارّجان را تصرف نمود و اموال فراوانی را که در آنجا بود، به دست آورد. همین که سپاهیان از آن غنیمت آگاه شدند، شورش کردند. او نیز همه ی آن اموال را به آنان بخشید. سپس ابو العلاء بن الفضل را به نوبندجان فرستاد. سپاه صمصام الدوله در نوبندجان بود. ابو العلاء بن الفضل، آن سپاه را در هم شکست و سپاهیان خود را به همه ی نواحى فارس فرستاد. صمصام الدوله سپاهى به سردارى فولاد زماندار به جنگ ابو العلاء فرستاد. در این جنگ ابوالعلاء شکست خورد و به ارّجان بازگشت. سرانجام صمصام‌الدوله با بهاء‌الدوله صلح کرد و قرار شد که فارس و ارّجان ملک صمصام‌الدوله باشد و خوزستان و عراق عرب در تصرف بهاء‌الدوله ماند. با این شرط بهاء‌الدوله به بغداد بازگشت.169
روابط بهاء‌الدوله و خلیفه نیز گرم نماند. در سال ۳۸۱ ه.ق بهاء‌الدوله طایع را خلع کرد و قادر را به خلافت گذاشت. حقیقت این بود که او به اموال خلیفه طمع داشت. به همین دلیل او را خلع کرده و خانه او را غارت کرد. از جمله کسانى که شاهد حادثه بودند شریف رضى بود که تسلیم شد و جان سالم به در برد. در آن روز بیشتر بزرگان دولت اهانت دیدند.170
4-3-7-1. تصرف خوزستان‏ به وسیله صمصام الدوله
در سال۳۸۳ ه.ق صمصام الدوله، خوزستان را تصرف کرد. دلیل نقض پیمان صلح بین او و بهاء‌الدوله این بود که بهاء‌الدوله، ابو العلاء بن الفضل را به اهواز فرستاد و او در آنجا خود را آماده میکرد که به فارس حمله کند. بهاء‌الدوله به او گفته بود که سپاهیان را به شکل پراکنده به سوى او میفرستد. وقتی تعداد آنها زیاد شد، غافلگیرانه به فارس برود. ابو العلاء به اهواز آمد. بهاء‌الدوله نتوانست سپاهیان را به سوى او بفرستد. صمصامالدوله با خبر شد و سپاهیان خود را به خوزستان فرستاد. ابو العلاء به بهاء‌الدوله نامه نوشت و او را از ماجرا آگاه نمود و درخواست کمکهاى لشکرى کرد. او هم سپاهى بزرگ به کمک او فرستاد. سپاهیان فارس به خوزستان رسیدند. ابو العلاء شکست خورد و به اسارت افتاد. وقتی بهاء‌الدوله این خبر را شنید، دچار نگرانى و اضطراب شد. خزانه‏اش نیز خالی شده بود. وزیر خود شاپور بن اردشیر را به واسط فرستاد تا از مهذب الدوله وام بگیرد. دیلمیان بر بهاء‌الدوله شورش

Share article:

Permalink:

Add your widget here