تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

۲- مشاهده کاربران در حین کار با سیستم .۳- عکس فوری از عملکرد خاص سیستم .۴- اضافه کردن کلی به سیستم که اطلاعاتی راجع به متداولترین خطاها و پر استفاده…

ادامه خواندن تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

تحقیق – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

تجزیه و تحلیل ارتباط(لاریجانی،۱۳۸۷؛ به نقل از محمد حسنی،۱۳۹۰)در هر تحلیل محتوایی قبل از انجام کدگذاری باید واحدهایی را در کل محتوا مشخص کنیم که این واحدها به قرار زیر…

ادامه خواندن تحقیق – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۷

محتوا و مندرجات: فهرست مختصر مواد،منابع و پیوند های موجود در طراحی محیط های کاربری از جمله مواردی است که در صفحات اصلی و فرعی ارائه می شود و کاربر…

ادامه خواندن تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۷

مقاله دانشگاهی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۸

کاهش بار حافظهی کاربرسازگار کردن واسطهااین قوانین طلایی، عملاً مبنایی برای مجموعه اصول طراحی واسط کاربر هستند که این فعالیت مهم طراحی نرمافزاری را هدایت میکند.(مندل، ۱۹۹۸، ص ۱۰۰ ;۲۰۰۹،…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۸

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۹

جلب توجه به اخطارها خوانایی و کاهش آزارهای چشمی مشخص نمودن بخشی از صفحه نمایش، مثل خط فرمانها و منوها دسته‏بندی عناصر در منوها، یا در نوار وضعیت، و آموزش…

ادامه خواندن تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۹

فایل دانشگاهی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

- نمادها: نمادها و گزینه ها، راه حل مناسبی برای نشان دادن عملکردهای تکراری و متناوب هستند.همچنین این نمادها در صورتی که بر اساس استانداردهای خاصی انتخاب شوند،می توانند در…

ادامه خواندن فایل دانشگاهی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

سایت مقالات فارسی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۱

۵- محیط رابط باید خطاها را با ارائه پیامهای خطای ساده و مختصر کنترل کند تا به کاربر در اصلاح و اجتناب خطا در آینده کمک نماید.۶- محیط رابط باید…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۱

منابع مقالات علمی : تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

نتیجه گیری.............................................................................................................................................................۷۴محدودیت های پژوهش.........................................................................................................................................۷۵پیشنهادهای پژوهشی..............................................................................................................................................۷۶پیشنهادهای کاربردی..............................................................................................................................................۷۶منابع........................................................................................................................................................................۷۸پیوست....................................................................................................................................................................۸۵فهرست اشکالشکل ۱-۱ مراحل طراحی واسط های کاربری...................................................................................................۳۹فهرست جداولجدول ۳-۱ (مقیاس کمی سازی داده ها)..........................................................................................................۵۸جدول۳-۲ آلفای کرانباخ...................................................................................................................................۵۹جدول ۳-۳ درجه بندی کیفی...........................................................................................................................۶۰جدول ۴-۱ آمار توصیفی نرم…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

مقاله دانشگاهی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۴

شناخت بررسی میزان پرداختن به شاخص کنترل سیستم توسط کاربر در محتوای نرم افزارهای آموزشی.شناخت بررسی میزان پرداختن به شاخص کاهش بار حافظه کاربر در محتوای نرم افزارهای آموزشی.شناخت بررسی…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۴

مقاله علمی با منبع : تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۵

پس از اصلاح و تصویب سناریو، قدم بعدی تهیه محتوا است. بخشی از محتوا در مرحله قبل تهیه شده است. در این مرحله نقش عوامل اجرایی پررنگ می شود. چندین…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۵