منبع تحقیق درباره رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه

بینوکولر بررسی گردید و تعداد تخم های گذاشته شده روی هر لارو، در جدول ثبت شد. این بررسی حدود 3 ماه، در دو نوبت روی 24 عدد لارو کرم میوه خوار خرما انجام شد.
کلیه داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS 15.0 مورد بررسی قرار گرفت.
4-1- جمع آوری و شناسایی زنبورهای پارازیتوئید کرم میوه خوار خرما
نتایج نمونه های میکروسکوپی و ماکروسکوپی ارسال شده حاکی از دو جنس جدید Goniozus spp. وHolepyris sp. در ایران می باشد. با توجه به بررسی های محدود انجام شده در دنیا، نتایج قطعی ارسال نمونه ها به British museum و دانشگاه Calicut در هند تا کنون گزارش نشده است و تشخیص و تعیین نام علمی گونه ها ادامه دارد.

عکس4 -1- رگبندی بال جلویی در زنبورهای Goniozus spp.
(عکس از نگارنده)

شکل شناسی
تخم
تخم زنبور Goniozus spp. بیضوی شکل با بدنه واحد می باشد. تخم رشد یافته و تخم تکامل نیافته دارای تفاوت هایی در اندازه، فرم و رنگ می باشند. تخم تکامل نیافته کوتاه، کاملا مات و توسط سلول های تغذیه کننده احاطه شده است. اما تخم تکامل یافته کمی مات، سفید شیری رنگ، کشیده، سطح خارجی دارای خلل و فرج، به طول 5/0 میلی متر و عرض 1/0 میلی متر که با سلول های تغذیه کننده احاطه نشده است.

عکس4 -2- تخم بیضی شکل زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. ، موازی محور طولی بدن لارو کرم میوه خوار خرما (عکس از نگارنده)

عکس 4-3- تخمگذاری زنبور پارازیتوئید .Goniozus spp به صورت دسته جمعی
(عکس از نگارنده)
لارو
طول لارو در ابتدا کمتر از 5/0 میلی متر وبه قطر 11/0 میلی متر می باشد که با تکامل مراحل لاروی به 2 میلی متر مبدل می شود. لارو در ابتدا گلابی شکل و به وسیله آرواره بالایی به جلد بدن لارو میزبان متصل می شود. ابتدا زرد رنگ که به مرور با رشد قسمت باریک جلویی، خود رابیشتر درون بدن میزبان فرو می برد. به تدریج با تکامل لارو زنبور و رسیدن به مراحل پایانی رشد لاروی سر و سینه بیشتر در لارو میزبان فرو می رود.

عکس 4-4- مراحل اولیه لاروی زنبور پارازیتوئید .Goniozus spp روی کرم میوه خوار خرما
(عکس از نگارنده)

عکس 4-5- مرحله انتهای لاروی زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی کرم میوه خوار خرما
(عکس از نگارنده)
شفیره
شفیره بیضی شکل است. زنبور به دو حالت مراحل شفیرگی را طی می کند. تعدادی از لاروها داخل پیله ابریشمی سفید رنگ مراحل شفیرگی را طی می کنند. به تدریج ماده ای سیاه رنگ1 در یک انتهای پیله شفیرگی در حال تشکیل، فرم می گیرد. در این زمان رنگدانه چشم های ساده و مرکب همزمان قابل مشاهده می باشد. این رنگدانه ها در ابتدا متمایل به صورتی و به مرور زمان تیره تر و در نهایت قهوه ای تیره می شوند.

1- ماده سیاه که در پایان شفیرگی از پیله خارج می شود

عکس 4-6- سوراخ دایره ای شکل، محل خروج حشره کامل زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. از پیله ابریشمی سفید (عکس از نگارنده)

بالغ
زنبورهای پارازیتوئید این خانواده مراحل نابالغ خود را با تغذیه از یک میزبان واحد سپری می کنند و در بلوغ دارای زندگی آزاد می باشند. در پایان دوره شفیرگی رنگ شفیره، قهوه ای روشن شده و به مرور، ابتدا سر و سینه و سپس شکم متمایل به سیاه می شوند اما پاها و شاخک ها همواره روشن تر از رنگ بدن و به رنگ قهوه ای دیده می شوند. ظرف 24 ساعت تمام قسمتهای بدن حشره به جز شاخک ها و پاها کاملا تیره می شوند.

عکس 4-7- حشره بالغ زنبور پارازیتوئید Goniozus spp.
(عکس از نگارنده)

4-3- زیست شناسی زنبور پارازیتوئید  Goniozus spp.
4-3-1- طول دوره زندگی (تخم، لارو، شفیره و حشره بالغ)
تخم
تخم ها بصورت موازی محور طولی بدن لارو میزبان گذاشته می شوند. محل تخم گذاری روی سطح پشتی و به علت دسترسی آسان به همولنف در Lateral، بیشتر در قسمت پهلویی دیده می شود. بیشترین طول نهفتگی تخم 2 روز، کمترین آن 18 ساعت و به طور متوسط 093/0±02/1 روز تعیین گردید.

لارو
24 ساعت بعد از پایان نهفتگی تخم، لارو شروع به تغذیه از میزبان می نماید. بنابراین تفاوت بین تخم وآغاز لاروی به سختی قابل تشخیص می باشد. به همین علت تعیین دقیق طول دوره لاروی امکان پذیر نمی باشد. لارو روی میزبان مراحل تکامل خود را سپری کرده و عامل اصلی مرگ لارو میزبان محسوب می شود لارو زنبور حدود 2 الی3 روز پس از تفریخ روی لارو میزبان باقی می ماند. با ظهور بندهای قفسه سینه در لارو در حال تغذیه، مراحل لاروی کامل می شود. معمولا بلافاصله پس از جدا شدن لارو زنبور از

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعبازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قرار موقوفی، اجرای مجازات

میزبان، پیله ای اطراف لارو تشکیل می شود. اغلب لارو زنبور در کنار لارو میزبان مچاله شده وارد مرحله شفیرگی می شود. بیشترین طول لاروی 60/4 روز، کمترین طول آن 17/2 و به طور متوسط 141/0±58/3 تعیین گردید.

شفیره
پیله شفیرگی 24 ساعت پس از جدا شدن لارو زنبورازلارو میزبان، تنیده می شود. با گذشت حدود 4 الی 5 روز، سر وسینه تیره تر شده و پس از 48 ساعت حشره بالغ با سوراخ کردن یک انتهای پیله از آن خارج می شود.
تعداد دیگری از لاروها مراحل شفیرگی را بدون تشکیل پیله سفید ابریشمی، روی ماده غذایی نیمه مصنوعی و مستقل از لارو میزبان طی می کنند. بیشترین طول شفیرگی 40/6 روز، کمترین طول آن 4 روز و متوسط آن 303/0±80/5 روز تعیین گردید.
تشکیل پیله شفیرگی در طول این دوره اثری ندارد.

عکس 4-8- سطح شکمی شفیره زنبور Goniozus spp. بدون پیله روی ماده غذایی نیمه مصنوعی
(عکس از نگارنده)

عکس 4-9- سطح پشتی شفیره Goniozus spp. بدون پیله روی ماده غذایی نیمه مصنوعی
(عکس از نگارنده)

بالغ
زنبورهای پارازیتوئید این خانواده مراحل نابالغ خود را با تغذیه از یک میزبان واحد سپری می کنند و در بلوغ دارای زندگی آزاد می باشند. نرها 24 ساعت زودتر از ماده های هم نسل ظاهر می شوند. در برخی موارد نرهای بالغ، برای سوراخ کردن پیله ماده ها تلاش کرده و با ایجاد سوراخ کوچکی در پیله به خروج ماده های بالغ کمک می کنند. دو شکلی جنسی در بالغین تنها در رگ بندی بال ها دیده می شود. طول دوره زندگی از تخم تا حشره بالغ برای زنبورهای نر84/11-10/13 روز و بطور متوسط 142/0±53/12 روز و برای زنبورهای ماده 19/13-30/14 روز و به طور متوسط 144/0±81/13 روز تعیین گردید.

عکس4-10- حشره بالغ زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. (نر)
(عکس از نگارنده)

عکس4-11- حشره بالغ زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. (ماده)
(عکس از نگارنده)

جدول شماره4-1- زیست شناسی زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. بر روی کرم میوه خوار خرما در شرایط آزمایشگاهی، دما 1±28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد، 14ساعت روشنایی و10 ساعت تاریکی.

طول دوره مراحل مختلف رشدی مدت میانگین (روز )

طول دوره نهفتگی تخم 093/0±02/1

طول دوره لاروی 141/0±58/3

طول دوره شفیرگی 130/0±80/5

طول دوره رشد ونمو زنبورهای ماده 144/0±81/13

طول دوره رشد ونمو زنبورهای نر 142/0±53/12

میانگین طول دوره رشد ونمو زنبورهای نر و ماده 143/0±17/13

4-3-2- رفتار تخم گذاری
زنبورهای نر و ماده اغلب از لاروهای پارازیته شده و بی حرکت، قبل از تخم گذاری و گاهی اوقات پس از تخم گذاری تغذیه می نمایند. اغلب لاروهای مورد تغذیه، مورد تخم گذاری قرار نمی گیرند. زنبورهای ماده تحت بررسی حدود 5 تا 10 ثانیه اطراف قسمت های مختلف بدن لارو کرم میوه خوار خرما به بررسی و شناسایی میزبان می پردازند. طی این مدت لارو آفت بصورت غیر فعال و بدون حرکت خود را در اختیار زنبورهای پارازیتوئید قرار می دهد. اما با کمترین تماس بین آنها لارو شروع به حرکت سریع کرده و به حالت کرمی شکل در می آید. در صورت مناسب بودن میزبان، زنبور به وسیله آرواره های بالایی پشت قفسه سینه لارو کرم میوه خوار خرما را گرفته و تلاش برای نیش زدن سطح شکمی ناحیه (Gula)بین سر و سینه می کند. سپس زنبور از لارو جدا شده و حدود 5 تا 6 ثانیه بعد مجددا روی سطح پشتی آن قرار گرفته و با حرکت سریع شاخک ها، سر و بندهای اطراف میزبان خود را بررسی می نماید. لارو آفت با ایجاد حرکت موجی بسیار سریع که از بندهای ابتدایی آغاز می شود، برای جدا کردن زنبور از خود تلاش می نماید. اما در فاصله بسیار کوتاهی، لارو غیر فعال شده و زنبور آن را ترک می کند. زنبور ابتدا مجددا سر و بندهای اطراف لارو را بررسی کرده و سپس جستجویی در اطراف بدن و قسمت های پائینی شکم انجام می دهد. گاهی به وسیله قطعات دهانی و جفت پای اول خود، لارو را تغییر مکان می دهد. پس از اندک زمانی زنبور مجددا بازگشته و لارو فلج شده را از نظر اندازه و میزان فلج شدگی مورد بررسی قرار می دهد. سپس مجددا از ناحیه قفسه سینه و شکم لارو را نیش می زند. تخم گذاری روی میزبان اولیه اغلب 24 ساعت پس از پارازیته شدن آغاز و ظرف 48 ساعت کامل می شود. تخم های کوچکی تقریبا به طول53/0 میلی متر و عرض 23/0 میلی متر با توجه به اندازه و وزن لاروها اغلب به صورت دسته جمعی (دسته های 3 الی 5 عددی) روی لاروهای درشت و بندرت به صورت انفرادی در قسمت پهلویی بندهای میانی لاروهای کوچک قابل مشاهده است.
اکثر تخم ها به موازات محور طولی بدن حشره میزبان گذاشته می شوند. سر تخم ها اغلب همگی در جهت سر لارو میزبان می باشند. تخم ها روی پوشش خارجی قسمت پشتی بندهای میانی و اکثرا پهلویی قابل مشاهده است. حدود 5/2 الی 3 ساعت بعد لارو پارازیته شده از سکون کامل خارج شده و با حرکاتی آهسته و اندک خود را به ماده غذایی رسانده و روی سطح آن فرو رفته و در برخی موارد در شیارهای ماده غذایی فرو می رود. در این مدت زنبورهای ماده اطراف لارو پارازیته شده میزبان باقی می مانند تا در برابر مولتی پارازیتیسم و سوپر پارازیتیسم از آنها حفاظت کنند. این رفتار در سایر Bethylidae هم قابل مشاهده است (Zaviezo et al., 2007).
با بررسی مجدد لارو آفت پس از 17 ساعت، لارو زنبور پارازیتوئید قابل مشاهده است. لارو زنبور پارازیتوئید با فرو بردن سر خود درون بندهای میانی لارو میزبان با حرکات کم دامنه ولی بسیار سریع مشغول به تغذیه از همولنف بدن میزبان می باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره0000/0، گرانروی، سولفولان، η

عکس4-12- بررسی لارو کرم میوه خوار خرما توسط زنبورهای پارازیتوئید Goniozus spp. قبل از تخمگذاری (عکس از نگارنده)

4-2-3- طول عمر زنبورهای نر و ماده و طول دوره باروری
در نتیجه بررسی طول عمر زنبور Goniozus spp.، طول عمر زنبور نر به طور متوسط 142/0±53/12 روز و طول عمر زنبورهای ماده به طور متوسط 144/0±81/13 روز بدست آمد. دوره باروری تقریبا تا اواخر عمر ادامه دارد. نرها بین 19 تا 24 ساعت زودتر از ماده ها ظاهر می شوند و تلاش برای باز کردن پیله شفیرگی ماده ها با قطعات دهانی خود دارند. با قرار دادن 8 عدد زنبور نر تا
زه از تخم خارج شده و جفتگیری نکرده در پتری های مجزا، مشخص شد که عدم جفتگیری با نرها، منجر به تولید نتاج نر خواهد شد. با قرار دادن مراحل مختلف رشدی کرم میوه خوار خرما در اختیار زنبورهای پارازیتوئید مشخص شد که زنبورها تمایلی به تخم گذاری روی مراحل قبل و بعد از لاروی میزبان ندارند. در مرحله لاروی میزبان هم پس از قرار گرفتن روی آن و تکان دادن شاخک ها و بررسی موقعیت قرارگیری و اندازه آن اقدام به تخم گذاری می کنند. لاروهای کوچک تر مورد تغذیه قرار می گیرند ولی تخم گذاری نمی شوند.
4-2-4- بررسی نسبت جنسی زنبورهای نر و ماده
در بررسی های مربوط به زیست شناسی زنبور Goniozus spp. مشاهده شد که در بعضی از ظروف پرورش زنبور تعداد زنبور های نر خیلی بیشتر از زنبورهای ماده است. در واقع نسبت جنسی نتاج حاصل به نفع زنبورهای نر می باشد. نتایج بدست آمده از انجام آزمایشات به شرح زیر می باشد:
لاروها ی سنین اولیه کرم میوه خوار خرما بیشتر برای تغذیه مورد نزاع قرار می گیرند و به دلیل کوچکی جثه بندرت مورد توجه زنبورهای پارازیتوئید ماده برای تخمگذاری قرار می باشند. در بررسی نسبت جنسی زنبورهای ماده و نر که لارو سن 1 با 4 روز عمر در اختیار آنها قرار داده شده بود، اکثر نتاج نر و تعداد ماده های خارج شده اندک بودند.
4-4- تعیین الگوی تخمگذاری زنبورهای پارازیتوئید
تخمگذاری اغلب به موازات محور طولی بدن لارو میزبان مشاهده می شود. با یک بررسی کلی می توان نتیجه گیری کرد که 20/64 درصد ماده ها در قسمت پشتی و10/29 درصد آنها در قسمت پهلویی و 70/6 درصد در قسمت شکمی تخمگذاری می نمایند.
در جدول شماره 9-4 موقعیت قرارگیری تخم روی لارو میزبان ذکر شده است. با بررسی دقیق تر اطلاعات این جدول می توان ترجیح تخمگذاری روی بندهای پهلویی شکم را نسبت به سایر بندها نتیجه گیری کرد.

جدول شماره 4-2- الگوی تخمگذاری زنبور پارازیتوئید .Goniozus spp در شرایط آزمایشگاهی 2±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-70 درصد و 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی روی لارو کرم میوه خوار خرما.

بند لاروی

سطح پهلویی
سطح پشتی
سطح شکمی
کل

بند1قفسه سینه
بند2قفسه سینه


2
2
بند3قفسه سینه


1
1
بند1شکم
بند2شکم
بند3شکم

18

18
بند4شکم
8
20
2
30
بند5شکم
10
18
3
31
بند6شکم
9
10
2
21
بند7شکم
5
5

10
بند8شکم
کل
32
71
10
113

جدول شماره 4-3- تجزیه واریانس پراکنش تعداد تخم زنبور پارازیتوئید. Goniozus spp روی سطوح لاروی کرم میوه خوار خرما بدون در نظر گرفتن قفسه سینه وشکم.

منابع تغییرات

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.
Correct Model

Intercept

سطوح لاروی

بندها

سطوح بندها

خطا

کل

Correct

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید