سنجش از دور، استان فارس

دانلود پایان نامه

عنوان صفحه

فصل سوم: تحلیل منحنی های طیفی
3-1- مقدمه 58
3-2- روش کار 59
3-2-1- دستگاه طیفسنج 60
3-3- کتابخانه های طیفی 62
3-4- ویژگیهای طیفی کانی ها و سنگ ها در محدودهVNIR-SWIR 63
3-5- تحلیل منحنی های طیفی نمونه ها در منطقه مورد مطالعه 70
3-5-1- شیل سیاه 72
3-5-2- سنگ آهک 73
3-5-3- انیدریت 74
3-5-4- دیاباز 76
3-5- پیش پردازش داده های رقمی 78
3-5-1- تصحیح تداخل سیگنال 78
3-5-2- تصحیح هندسی 79
3-5-3- تصحیح جوی 81
3-5-3-1- روش های کالیبراسیون جوی نسبی مجموعه داده های بازتابی 82
3-5-3-1-1- روش کالیبراسیون میانگین بازتاب نسبی داخلی 82
3-6- استخراج عضوهای انتهایی 84
3-6-1- الگوریتم طیفی مخروط محدب بیشترین زاویه متوالی(SMACC) 84
3-6-1-1- استخراج طیف خالص از تصویر با استفاده از روش SMACC 87
3-6-2- استخراج طیف خالص تصویر با استفاده از روش Z-Profile 91
3-6- جمع بندی 96

عنوان صفحه

فصل چهارم: پردازش دادههای استر
4-1- مقدمه 98
4-2- پردازش تصویر پایه 99
4-2-1- تحلیل مولفه های اصلی(Principal Component Analysis – PCA) 100
4-3- پردازش های طیف پایه 101
4-3-1- انطباق سیمای طیفی (SFF) 102
4-3-1-1- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف های استخراج شده از روش SMACC 103
4-3-1-2- اجرای الگوریتم SFF با استفاده از طیف های استخراج شده از روش
Z-Profile 104
4-4- پتانسیل یابی اکتشافی سنگ نمک و سنگ آهن موجود در گنبد نمکی دهکویه 106
4-4-1- مقدمه 106
4-4-2- پالایش تطبیقی تنظیم کننده آمیخته (MTMF) 107
4-4-2-1- اجرای پالایش تطبیقی تنظیم کننده آمیخته (MTMF) برای بارزسازی نمک و آهن در گنبدنمکی دهکویه 108
4-5- جمع بندی 111

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 113
5-2- طیف سنجی نمونه های صحرایی 114
5-3- نتایج حاصل از پردازش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) 115
5-4- بررسی نتایج الگوریتم انطباق سیمای طیفی (SFF) 115
5-5- بررسی پتانسیل های معدنی و اقتصادی 117
5-5-1- نتایج حاصل از پردازش پالایش تطبیقی تنظیم کننده آمیخته (MTMF) 118
عنوان صفحه

5-6- ارزیابی و درستی سنجی نتایج 118
5-7-1- گنبد نمکی های کرمستج و سیاه تاق 123
5-7-2- گنبد نمکی های کنار سیاه (کوه گچ) و جهانی 123
5-8- جمع بندی 125
5-9- پیشنهادات 127

منابع و مأخذ
منابع فارسی 128
منابع انگلیسی 131

پیوست‌ها
پیوست1- نمودارهای نتایج تجزیه XRD نمونه های صحرایی 138
پیوست 2- شماره نمونه های کنترل شده در مشاهدات میدانی به همراه مختصات جغرافیایی، نوع رده در میدان و تصویر خروجی 140

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل1-1- توزیع گنبدهای نمکی جنوب ایران و زاگرس. 3
شکل 1-2- موقعیت گنبدنمکی دهکویه در ایران. 6
شکل 1-3- راه های دسترسی به روستای دهکویه و شهر لار 7
شکل1-4- تصویری از آب انبار در روستای دهکویه، ضلع جنوب شرقی گنبد نمکی دهکویه. 9
شکل 2-1- طرحی از گنبدهای نمکی که نفوذ در میان دو واحد سنگی و تغییرشکل دادن بخش سنگی 16
شکل2-2- ترکیب سنگشناختی و کانی شناسی سنگپوش گنبد نمکی. 16
شکل2-3- مراحل تشکیل گنبد نمکی. 17
شکل 2-4- تصویری از انواع مختلف ساختارهای نمکی. 18
شکل 2-5- نقشه پراکندگی و سن نهشته های تبخیری جهان 19
شکل2-6- پراکندگی گنبدهای نمکی در جنوب ایران. 20
شکل2-7- ستون چینه شناسی سازند هرمز 25
شکل2-8- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 29
شکل2-9- دیابازهای دگرسان شده همراه با رگههای حاوی هماتیت، (الف و ب)ضلع شرقی گنبد (ج و د) ضلع غربی گنبد، دید به سمت شمال. 31
شکل 2-10- غرب گنبد نمکی دهکویه در مرز با سازند آسماری- جهرم، دید
به سمت شمال. 32

عنوان صفحه

شکل 2-11- (الف و ب) حضور اکسیدهای آهن در دامنه های ضلع شرقی گنبد،
دید به سمت شمال. 32
شکل2-12- جریان آب چشمه شور که موجب تشکیل بلورهای نمک در سطح گستردهای شده است بطوری که دیواره های نمکی در دو طرف مسیر جریان چشمه دیده میشود. 33
شکل2-13- وجود غار نمکی، ضلع غربی گنبد. 34
شکل2-14- وجود نمک در دیواره ها و سطح گنبد، ضلع شرقی گنبد دید به سمت شمال. 34
شکل 2-15- دیابازهای دگرسان شده بر روی واحد انیدریتی، نواحی جنوبی ضلع غربی گنبد دید به سمت شمال. 36
شکل2-16- مقطع میکروسکوپی دیاباز، ضلع غربی گنبد. الف- در نور xpl . ب-در نور ppl . Pyx : پیروکسن Pl : پلاژیوکلاز. 36
شکل2-17- تصویر نمونه دستی دیاباز، ضلع غربی گنبد. 37
شکل2-18- مقطع میکروسکوپی دیاباز که کلریتی شدن را متحمل شده است، ضلع شرقی گنبد. الف- در نورxplب- در نورppl پیروکسن: Pyx. 38
شکل2-19- تصاویری از ورنی صحرا در منطقه مورد مطالعه ضلع شرقی گنبد، دید به سمت شمال. 38
شکل2-20- هوازدگی پوست پیازی، ضلع غربی گنبد. 39
شکل2-21- انیدریت به همراه نمک، شیلهای سیاه و ورنی صحرا روی سطح آنها، ضلع غربی گنبد، دید به سمت شمال. 39
شکل2-22- واحد سنگ نمک، ( الف- ب- ه- ی) ضلع غربی گنبد (ج ود) واحد سنگ نمک در ضلع شرقی گنبد که زیر واحد انیدریتی قرار دارد، دید به سمت شمال. 41
شکل2-23- تصویر نمونه دستی سنگ نمک که به علت ناخالصی رگه های تیرهای در آن دیده میشود، ضلع جنوب شرق گنبد. 42
شکل 2-24- تصویر ژیپس در منطقه مورد مطالعه، الف- ضلع غربی گنبد ب- ضلع شرقی گنبد، دید به سمت شمال. 43
عنوان صفحه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهچای، عصبی، دمای، سیلسیوس

شکل2-25- مقطع میکروسکوپی ژیپس ضلع غربی گنبد، الف- در نور XPL
ب- در نور ppl . 43
شکل2-26- تصویری از دیابازهای حاوی رگه های اسپکیولاریت، ضلع غربی گنبد دید به سمت شمال. 44
شکل 2-27- همبری انیدریت با شیل های سیاه، ضلع غربی گنبد دید به سمت شما
ل. 44
شکل 2-28- انیدریت به علت ناخالصی های هماتیت و لیمونیت به رنگ های سرخ و زرد دیده میشوند، ضلع شرقی گنبد، دید به سمت جنوب شرق. 45
شکل2-29- انیدریت، ضلع غربی گنبد. 45
شکل2-30- تصویر نمونه دستی از انیدریت تقریبا? خالص. 46
شکل2-31- مقطع میکروسکوپی سنگ آهک کوارتزدار با سیمان کربناته، الف- در نورxpl
ب- در نور ppl ،Ca : کلسیت، q: کوارتز. 47
شکل2-32- مقطع میکروسکوپی سنگ آهک همراه با اکسید آهن، الف- در نور xpl
ب- در نور ppl. 47
شکل2-33- سنگ های آهکی بر روی واحد انیدریتی در ضلع غربی گنبد، دید
به سمت شمال. 48
شکل2-34- تصویر نمونه دستی سنگ آهک، الف- آهک دولومیتی شده با رگه های اکسیدآهن، ضلع غربی گنبد ب- آهک ورنیدار ضلع غربی گنبد. 48
شکل2-35- تصویر ماسه سنگ ضلع شرق و جنوب شرق گنبد، دید به سمت غرب. 49
شکل2-36- مقطع میکروسکوپی ماسه سنگ ضلع شرقی گنبد، الف- در نور xpl
ب- در نورppl ، q : کوارتز، f: فلدسپار. 49
شکل2-37- مقطع میکروسکوپی ماسه سنگ ضلع جنوب شرقی گنبد، الف- در نور xpl
ب- در نورppl ، q : کوارتز،Pl: پلاژیوکلاز. 50
شکل2-38- تصویری از شیل های سیاه با میان لایه هایی از انیدریت،ضلع غربی گنبد دید به سمت شمال. 50
عنوان صفحه

شکل2-39- مقطع میکروسکوپی شیل سیاه ضلع غربی گنبد، الف- در نورxpl
ب- در نورppl، q: کوارتز،Do: دولومیت،Ca: کلسیت. 51
شکل2-40- تصویر نمونه دستی از شیل سیاه، ضلع غربی گنبد. 51
شکل2-41- تصویر نمونه های دستی از اسپکیولاریت، برداشت شده از ضلع
جنوب شرق گنبد. 53
شکل2-42- احداث جاده جدید خاکی جهت معدن آهن، ضلع شرقی گنبد. Error! Bookmark not defined.
شکل2-43- وجود اسپکیولاریت در سنگ میزبان دیاباز، ضلع شرقی گنبد. 53
شکل2-44- محدوده اکتشافی سنگ آهن در گنبدنمکی دهکویه 53
شکل2-45- ایجاد ترانشه ها در محدوده اکتشافی گنبدنمکی دهکویه، ضلع شرقی گنبد. 54
شکل2-46- تصویرهای معدن نمک سنگی غیر فعال دهکویه، ضلع غربی گنبد. 55
شکل3-1- موقعیت نقاط نمونه برداری شده روی تصویر ماهوارهای استر. 60
شکل3-2- اجزا مختلف دستگاه طیفسنج ASD . 61
شکل3-3- صفحه مرجع سفید و ابزار Contact probe. 61
شکل3-4- کتابخانه طیفی کانیهای رسوبی- تبخیری در گنبدنمکی دهکویه
در محدوده VNIR-SWIR، (الف) توان تفکیک بالا (ب) بازنویسی شده به 9 باند استر. 64
شکل 3-5- کتابخانه طیفی کانی های سیلیکاته در گنبدنمکی دهکویه 65
در محدودهVNIR-SWIR، (الف) ) توان تفکیک بالا (ب) بازنویسی شده به 9 باند استر. 65
شکل3-6- طیف کانی های آبدار در محدودهVNIR- SWIR. 67
شکل3-7- طیف کانی های مختلف دارای بنیان کربناته در محدوده VNIR-SWIR. 68
شکل3-8- طیف نمونه های صحرایی قبل از حذف نوفه (A) و بعد از حذف نوفه (B). 71
شکل3-9- منحنی طیفی با تفکیک بالا (الف)، منحنی طیفی بازنویسی به 9 باند
بازتابی استر (ب) مربوط به نمونه H1. 72
شکل3-10- منحنی طیفی با تفکیک بالا (الف)، منحنی طیفی بازنویسی به 9 باند بازتابی استر
(ب) مربوط به نمونه H2. 73
عنوان صفحه

شکل3-11- منحنی طیفی شیل سیاه کتابخانه طیفی USGS. 73
شکل3-12- منحنی با تفکیک بالا(الف)، منحنی طیفی بازنویسی شده به 9 باند بازتابی استر 74
(ب) مربوط به نمونه های سنگ آهک در گنبد نمکی کرمستج، (ج) منحنی طیف تصویر مربوط به سنگ آهک در گنبدنمکی دهکویه. 74
شکل3-13- منحنی با تفکیک بالا(الف)، منحنی طیفی بازنویسی شده به 9 باند بازتابی استر 75
(ب) مربوط به نمونه های انیدریت در گنبدنمکی کرمستج، (ج) منحنی طیف تصویر مربوط به انیدریت در گنبد نمکی دهکویه. 75
شکل3-14- منحنی طیفی الف- انیدریت ، ب- ژیپس از کتابخانه طیفی USGS. 76
شکل3-15- منحنی با تفکیک بالا(الف)، منحنی طیفی بازنویسی شده به 9 باند بازتابی استر 77
(ب) مربوط به نمونه های دیاباز در گنبد نمکی کرمستج، 77
(ج) منحنی طیف تصویر مربوط به دیاباز در گنبد نمکی دهکویه. 77
شکل3-16- منحنی طیفی الف- اپیدوت، ب- کلریت از کتابخانه طیفی USGS. 77
شکل3-17- تصویر نقشه توپوگرافی مورد استفاده برای استخراج نقاط کنترل
زمینی(GCP). 80
شکل3-18- شمایی از سیستم مختصات تعریفی برای تصویر ماهوارهای
از نقشه مبنا دارای نقاط کنترل زمینی (GCP). 80
شکل 3-19- منحنی طیفی پوشش گیاهی در دادههای 9 باندی استر،
(الف) کتابخانه طیفی (USGS)، (ب) قبل از اجرای IARR (ج) بعد از اجرای IARR. 83
شکل3-20- منحنیهای طیفی استخراج شده از روش SMACC. 86
شکل3-21- طیف های خالص استخراج شده از روش SMACC. 87
شکل3-22- منطقه مورد مطالعه با ترکیب رنگی RGB 8,3,1 همراه با مناطقی که منحنی طیفی آنها از روش SMACC استخراج شده است. 88
شکل3-23. 88
شکل 3-24. 89
عنوان صفحه

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع0000/0، گرانروی، سولفولان، η

شکل3-25. 89
شکل3-26. 90
شکل3-27. 90
شکل3-28. 91
شکل 3-29- منطقه مورد مطالعه همراه با مناطقی که منحنی طیفی آنها
با استفاده از روش Z-Profile استخراج شده است. 92
شکل 3-30- منحنی طیفی استخراج شده با روش Z-Profile بر روی واحدهای
قرمز رنگ تصویر خروجی RGB 8,3,1 براساس 9 باند بازتابی استر. 93
شکل 3-31- منحنی طیفی استخراج شده با روش Z-Profile بر روی واحدهای
سورمهای رنگ تصویر خروجی RGB 8,3,1 براساس 9 باند بازتابی استر. 93
شکل 3-32- منحنی طیفی استخراج شده با روش Z-Profile بر روی واحدهای سیاه رنگ تصویر خروجی RGB 8,3,1 براساس 9 باند بازتابی استر. 94
شکل3-33- منحنی طیفی استخراج شده با روش Z-Profile بر روی
واحدهای آبی رنگ تصویر خروجی RGB 8,3,1 براساس 9 باند بازتابی استر. 95
شکل 3-34- منحنی طیفی استخراج شده با روش Z-Profile بر روی واحدهای
آبی کم رنگ تصویر خروجی RGB 8,3,1 براساس 9 باند بازتابی استر. 95
شکل4-1- تصویر خروجی الگوریتم تحلیل مولفه اصلی رو
ی دادههای بازتابی استر،
ترکیب رنگی PC1، PC2، PC3 به صورت RGB. 101
شکل4-2- طرح شماتیک برای نشان دادن انطباق سیمای طیفی 103
شکل4-3- تصویرخروجی الگوریتم SFF با استفاده از طیفهای استخراج شده از روش SMACC. 104
شکل 4-4- تصویرخروجی الگوریتم SFF با استفاده از طیف های استخراج شده از روش
Z-Profile . 105
شکل4-5- نمایش تکنیک پالایش تطبیقی تنظیم شده آمیخته. 108
عنوان صفحه

شکل4-6- نقشه پراکندگی هماتیت بر اساس ردهبندی تصاویر استر با استفاده از الگوریتم MTMF در ناحیه مطالعاتی که بر روی تصویر Gray Scale رونهاده شده است. 110
شکل4-7- نقشه پراکندگی هالیت بر اساس رده بندی تصاویر استر با استفاده از الگوریتم MTMF در ناحیه مطالعاتی که بر روی تصویر Gray Scale رونهاده شده است. 110
شکل5-1- نقشه زمینشناسی گنبدنمکی دهکویه در نقشه 1:250000 جنوب شرق استان فارس. 116
شکل5-2- نقشه خروجی حاصل از الگوریتم انطباق سیمای طیفی (SFF). 116
شکل5-3- نقشه زمین شناسی تهیه شده از خروجی SFF در محیط Arc GIS. 117
شکل5-4- موقعیت نقاط کنترل شده روی تصویر خروجی الگوریتم SFF. 119
شکل5-5- مکان طیف های شاخص استخراج شده از تصویر به 120
روش Z-Profile بر روی خروجی الگوریتم SFF. 120

فصل اول

مقدمه

1-1- کلیات

سنجش از دور با زمین فیزیک و زمین شیمی به عنوان روشی استاندارد در بسیاری از برنامههای اکتشاف مواد معدنی، به ویژه در مناطق دور دست جهان که به خوبی نقشهبرداری نشدهاند، پذیرشی عام یافته است. این پذیرش به ویژه در مناطق خشک و نیم خشک، جایی که پوشش گیاهی، سنگها وخاک حاصل از آنها را از نظر پنهان نمیکند، صادق است. همچنین، سنجش از دور از راه عکسهای هوایی و ماهوارهای نقش مهمی در تهیه نقشههای سنگشناسی، تحلیلهای سنگشناختی و اکتشاف منابع معدنی ایفا میکند (Leeg, Christopher, 1944). با توجه به اینکه در این پژوهش از تصاویر سنجنده استر استفاده میشود، بنابراین ضروری است که ابتدا مختصری به معرفی آن پرداخته شود.
سنجنده استر1 محصول مشترک آمریکا2 و ژاپن است که بر روی ماهواره ترا3 قرار دارد و در سال 1999 به فضا پرتاب شد. این سنجنده نسبت به سنجندههای چند طیفی4 قدیمیتر از توان تفکیک طیفی بالاتری برخوردار بوده و دارای توانایی بهتری در تمایز واحدهای سنگشناختی میباشد (Fujisada,1995; Iwasaki et al., 2002). بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده بر روی سنجنده استر و توانایی این سنجنده در بارزسازی واحدهای سنگی، در این پژوهش از دادههای این سنجنده برای بارزسازی، تفکیک واحدهای سنگشناختی و پتانسیلیابی استفاده شد.
در طبیعت اطراف ما پدیدههای طبیعی بسیار شگفتانگیز و پیچیدهای در جریان هستند از جمله وجود گنبدهای نمکی که به

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید