پایان نامه های روانشناسی

دانلود فایل پایان نامه مسئولیت پذیری-فروش پایان نامه کامل

است.
چون برای برخی از اولیاء و حتی مدیران انجام این قبیل تحقیقات دشوار می نمود و مخالفت می کردند و سعی شده است که با مدیرانی که علاقه و میل به این فعالیرت دارند مشاهده انجام گیرد.
حجم نمونه :
چنانکه توضیح داده شد. دسترسی به 2120 نفر دانش آموزان حدود سنی 8 ساله در روستاهای دور دست ابهر و نیز با توجّه به مشکلات ایاب و ذهاب و نیز مخالفت های مدیران و اولیاء انجام این تحقیق در سطح جامعه بسیار مشکل می نمود. فلذا با حفظ همه شرایط و ویژگی های جامعه و رعایت نرم تعداد 100 نفر از دانش آموزان را به عنوان حجم نمونه و بصورت تصادفی ساده انتخاب کردیم.

ابزار جمع آوری اطلاعات :
ابزار گردآوری اطلاعات یعنی ثبت رفتارهای اجتماعی، انزوایی و خلاق کودکان از طریق مشاهده توسط محقق و معلمان خودشان بوده که قبلاً شاخص های لازم و نوع رفتارهای اجتماعی و انزوا گرایانه و خلاقانه به آنها ارائه شده بود و کاملاً به آسانی قادر به ثبت رفتارهای ذکر شده بودند.
روش جمع آوری اطلاعات :
هر کودک در طول یک هفته مورد مشاهده معلم و آموزگار مربوطه قرار می گرفت و رفتارهای خلاقانه وانزئایی و اجتماعی آنان طی جدولی شمارش می شد. و در آخر هفته تعداد رفتار (نرخ رفتار) آنان به عنوان عدد قابل محاسبه در آمار و روش اماری مورد استفاده قرار گرفت.
ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر مشاهده از روش و پرسشنامه توزشToranse هنجار شده در نرم ایرانی بوسیله دکتر جمال عابدی که در پیوست آمده نیز اجرا گردید.
آزمون سنجش خلاقیت توزنس شامل 60 سئوال و در 3 گزینه الف و ب و ج می باشد که به تریب نمره های صفر و 1 و 2 تعلق می گیرد.
بنابراین بالاترین خلاقیت در صورت تحقق 120 = 2 × 60 و پایین ترین ان صفر خواهد بود.
نرم آزمون دارای 5 طبقه است که به ترتیب زیر طبقه بندی شده است.
از امتیاز 120 – 100 خلاقیت بسیار زیاد
از 100 – 85 خلاقیت متوسط
از 75 – 50 خلاقیت کم
از 50 – 0 خلاقیت بسیار کم.
چون آزمون سنجش تورنس دارای جملاتی سیاسی و سطح بالاست برای کودکان جملات را تفسیر و تفهیم کرده ایم ونظر آنها را خواسته و در گزینه ها منظور کرده ایم.
نمرات دو گروه اجتماعی A و منزوی B با نمره خلاقیت C
B A

خلاقیت انزوا ردیف خلاقیت اجتماعی ردیف
1 14 1 8 16 1
0 10 2 6 18 2
0 9 3 9 16 3
0 11 4 8 15 4
1 14 5 6 14 5
1 8 6 5 16 6
2 7 7 6 18 7
0 6 8 7 15 8
0 14 9 6 18 9
2 13 10 9 16 10
0 11 11 4 18 11
1 10 12 6 19 12
2 9 13 3 19 13
0 9 14 2 18 14
1 9 15 7 18 15
2 8 16 1 17 16
0 7 17 6 17 17
1 9 18 0 17 18
1 11 19 9 16 19
1 12 20 0 15 20
0 12 21 1 18 21
0 13 22 4 19 22
0 10 23 1 16 23
1 9 24 3 16 24
0 11 25 2 16 25

B A

خلاقیت انزوا ردیف خلاقیت اجتماعی ردیف
1 14 26 6 17 26
0 10 27 1 15 27
1 9 28 5 19 28
2 11 29 3 18 29
0 8 30 2 17 30
1 7 31 1 16 31
2 9 32 4 15 32
1 14 33 3 15 33
3 8 34 2 17 34
0 7 35 5 16 35
2 9 36 4 16 36
1 11 37 3 18 37
3 10 38 0 15 38
2 12 39 0 14 39
1 9 40 0 13 40
2 8 41 1 15 41

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 11 42 2 17 42
4 13 43 0 19 43
1 14 44 9 18 44
0 8 45 8 17 45
0 11 46 0 16 46
0 10 47 1 15 47
1 9 48 2 14 48
1 8 49 0 14 49
1 10 50 7 13 50
48 505
188 850

نمودار شماره 1 )
نمودار فراوانی میزان نرخ رفتارهای اجتماعی و انزوا در کودکان حدود سنی 8 ساله

جدول شماره 1 )
داده های خلاقیت دو گروه انزوایی و اجتماعی
خلاقیت اجتماعی ردیف
8 1 64 1 8 1
0 0 36 0 6 2
0 0 81 0 9 3
0 0 64 0 8 4
6 1 36 1 6 5
5 1 25 1 5 6
12 4 36 2 6 7
0 0 49 0 7 8
0 0 36 0 6 9
18 4 81 2 9 10
0 0 16 0 4 11
6 1 36 1 6 12
6 4 9 2 3 13
0 0 4 0 2 14
7 1 49 1 7 15
2 4 1 2 1 16
0 0 36 0 6 17
0 1 0 1 0 18
9 1 81 1 9 19
0 1 0 1 0 20
0 0 1 3 1 21
0 0 16 3 4 22
0 0 1 3 1 23
3 1 9 1 3 24
0 0 4 0 2 25
خلاقیت اجتماعی ردیف
6 1 36 1 6 26
0 0 1 0 1 27
5 1 25 1 5 28
6 4 9 2 3 29
0 0 4 0 2 30
1 1 1 1 1 31
8 4 16 2 4 32
3 1 9 1 3 33
6 9 4 3 2 34
0 0 25 0 5 35
8 4 16 2 4 36
3 1 9 1 3 37
0 9 0 3 0 38
0 4 0 2 0 39
0 1 0 1 0 40
2 4 1 2 1 41
2 1 4 1 2 42
0 16 0 4 0 43
9 1 81 1 9 44
0 0 64 0 8 45
0 0 0 0 0 46
0 0 1 0 1 47
2 1 4 1 2 48
0 1 0 1 0 49
7 1 49 1 7 50
150 90 1131 48 188

نمره 22% = r مفهومش این است که :
بین نمرات خلاقیت دانش آموزان و نمرات اجتماع پذیری و اجتماعی بودن آنها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
و هر چقدر سطح اجتماع پذیری و اجتماعی آنان بالاتر می رود و از انزوا و گوشه گیری به سوی اجتماع پذیری ومسئولیت پذیری وشادابی و اعتماد پیش می روند، خلاقیت آنان بالا می رود.

با مراجعه به جدول نرم توزیع T استیودنت با d.f یعنی 98 T مندرج در جدول توزیع با اطمینان 01% برابر 65 / 1 می باشد. و چون T محاسبه شده 70 1 بزرگتر از T جدول نرم است یعنی فرضیه تأیید می شود. ( ج T < م T
یعنی فرضیه ها تأیید م گردد. ( 65/1 < 70/1
یعنی بین خلاقیت و نمرات اجتماعی کودکان و انزوای آنها رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و هر چقدر کودکان از سطح انزوا به سوی شخصیت اجتماعی رشد کنند. خلاقیت آنان نیز رشد می کند و میزان خلاقیت در کودکان 8 ساله بیشتر از خلاقیت کودکان منزوی همین حدود سنی است. بنابراین همه فرضیه های ذکر شده اثبات می گردد. زیرا فرضیه ها همه در جهت صدق خلاقیت و شاخص های تشکیل دهنده خلاقیت قرار داشتند.
جدول استخراج یافته های پرسشنامه خلاقیت تورنس در 60 ماده در بین 100 دانش آموز حدود سنی 8 ساله در ابهر
پراکندگی

شاخص خلاقیت
بسیار زیاد خلاقیت
زیاد خلاقیت

Share article:

Permalink:

Add your widget here