منابع پایان نامه با موضوع استان مازندران، قلب و عروق

و رایحه فنولی مختصری دارند که ممکن است طی فرآوری غذا در دمای بالا و به مدت طولانی به طور مختصری احساس شود.
شکل 2-3- شکل ساختاری الف) BHA ب) BHT
گالاتها و اسید گالیک
گالاتهایی نظیر اتیل، پروپیل و بوتیل گالات در آب و چربی تا حدی محلول هستند اما گالاتهایی با تعداد کربن بیشتر مانند اتیل، دسیل و دودسیل در آب نامحلولند ولی به آسانی در روغنها و چربیها حل میشوند.
اسید گالیک (3،4،5 تری هیدروکسی اسید بنزوئیک) پراکندگی زیادی در گیاهان دارد و اغلب به عنوان جزئی از تاننهای گیاهی در نظر گرفته میشود. این ترکیب از این نظر که به صورت یک آنتیاکسیدان فنولی اولیه و یک سینرژیست رفتار میکند، منحصر به فرد میباشد.
تماس با گالاتها منجر به عوارض پوستی میشود. رژیمهای غذایی حاوی گالاتها در موش موجب کاهش وزن بدن شده که در دراز مدت رشد و تخریب بافت کلیهها را به دنبال دارد (همیلتون،1995)
سبوس برنج، پوسته برنج قهوه ای، برنج آسیاب شده از واریته تایلند (Khao douk mali 105) از 3 منطقه مختلف درتایلند جمع آوری شد و بر اساس آزمایش DPPH و FRAP سبوس و پوسته بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی را داشتند. در سبوس اوریزانول و توکوفرول بیشتر از همه و در پوسته فرولیک اسید بیشتر بود. تفاوت معنیداری در ظرفیت آنتیاکسیدانی قسمتهای مختلف برنج، به مناطق مختلف رشد و ترکیبات آنتیاکسیدانی وابسته است و مناطق مختلف آب و هوایی ترکیبات آنتیاکسیدانی آنها متفاوت است. این مطالعه نشان میدهد که سبوس برنج و پوسته شامل منابع با ارزشی از ترکیبات فعالی زیستی با ویژگی آنتیاکسیدانی بالا هستند.
جیون و همکاران (2006) گزارش دادند که ترکیبات فنولی استخراج شده با عصاره متانولی پوسته برنج، فعالیت آنتیاکسیدانی بالایی در برابر مهار اکسیژن آزاد و مهار پراکسید هیدروژن که باعث آسیب سلول میشود را دارد.
لایی و همکاران (2009) ویژگی فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی عصاره استخراجی از سبوس برنج ژاپنی در تایوان را مورد مطالعه قرار دادند. ویژگیهای آنتیاکسیدانی برای نشان دادن تاثیر عمده حلالها مورد مطالعه قرار گرفت. بازده استخراج با به کار بردن حلالهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن متانول و اتیل استات محتوای فنولی بالاتری را در مقایسه با هگزان داشتند (متانول>اتیل استات>هگزان). همچنین اوریزانول (سبوس g/kg 6/1-8/1) و توکول (سبوس mg/kg126-130) و درصد بیشتری توکوترینول (24-26%) در توکول وجود دارد. استخراج با متانول بیشترین ظرفیت مهار پراکسیداسیون لینولئیک اسید(57%) و همچنین قدرت مهار رادیکالDPPH (93%) و قدرت کاهش 78% و فعالیت شلات کنندگی آهن (تقریبا g?1300 معادل /g EDTA) بیشتر از 2 حلال دیگر بود که آن را به فعالیت آنتی اکسیدانی بالای آن نسبت میدهند.
چن و همکاران (2005) بیان کردند که ترکیبات فنولیک فعالیت آنتیاکسیدانی بیشتری نسبت به توکوفرول دارند. ترکیبات آنتیاکسیدانی و ویژگیهای عصاره سبوس برنج پنج واریته دانه بلند از گونههای رایج تجاری در تایلند مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیتهای آنتیاکسیدانی مورد مطالعه شامل مهار رادیکال DPPH و قدرت کاهش کل، فعالیت شلات کنندگی یون آهن، مهار پر اکسیداسیون لیپید بود. میزان ترکیبات فنولیک کل، فلاونوئید، گاما اوریزانول، توکوفرول و توکوترینول عصاره سبوس برنج با آزمایش کلاریمتری و HPLC اندازه گیری شد. این نتایج نشان داد که ترکیبات متانولیکی عصاره سبوس برنج دانه بلند فعالیت آنتیاکسیدانی بالقوهای دارد. تفاوت در فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره سبوس برنج نشان میدهد که نوع محصول و میزان ترکیبات فنولیک، فلاونوئید، توکوفروول و توکوترینول و اوریزانول تاثیر زیادی روی ویژگیهای آنتیاکسیدانی میگذارد.
اقبال و همکاران (2005) ویژگیهای آنتیاکسیدانی و ترکیبات سبوس پنج واریته بومی برنج را در پاکستان مورد ارزیابی قرار دادند. فعالیت آنتیاکسیدانی آنها با اندازهگیری محتوای فنولی کل، فعالیت آنتیاکسیدانی در سیستم لینولئیک اسید، قدرت کاهش، توانائی شلات کردن فلزات، ظرفیت مهار رادیکال DPPH و رادیکال کاتیون ATBS و دیانهای کونژوکه ارزیابی شدند. بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی در سبوس برنج تعیین شد و میزان اوریزانول، توکوفرول و توکوترینول با استفاده از HPLC با فاز معکوس تعیین شد. قدرت آنتیاکسیدانی با دوره رشد و تقاضای آب آبیاری در ارتباط است و رابطه قوی بین این دو پارامتر و فعالیت آنتیاکسیدانی مشاهده شده است. این آزمایش نشان داد که مصرف سبوس برنج برای درمان بیماریهای قلب و عروق و پایین آوردن کلسترول مناسب بوده و جهت فرآیند‏های اکسیداسیون لیپیدها دارای آنتیاکسیدانهای قویتری نسبت به توکوفرول میباشد.
دیاک و همکاران (1994) در جداسازی ترکیبات ویتامین E و اوریزانول از روغن سبوس برنج با توجه به منشاء سبوس برنج غلظتهای قابل ملاحظهای از آنها را مشاهده کردند.
گارسیا و همکاران (2007) ارتباط بین ظرفیت آنتیاکسیدانها و سطح آنتیاکسیدانهای مختلف در سبوس برنج و پودر برنج قهوهای در سه واریته مختلف برنج ونزوئلا را مورد بررسی قرار دادند. واریته های برنج دارای سطوح و ترکیبات مختلف آنتیاکسیدانی هستند. سبوس برنج در مقایسه با پودر برنج قهوهای حاوی آنتیاکسیدانهای بیشتری است و در نتیجه ظرفیت آنتیاکسیدانی بالاتری دارد. برحسب مشاهدات هیچ گونه رابطهای بین محتوای آنتیاکسیدانی و ظرفیت آنتیاکسیدانی وجود ندارد.
شهیدی و همکاران (1997) در طول استخراج روغن از دانههای روغنی ترکیبات آنتیاکسیدان پوسته در روغن شرکت میکند. روغن بادامزمینی استخراج شده از پوسته دانه شامل فعالیت آنتیاکسیدان پایدار بیشتری نسبت به روغن دانه بدون پوسته است.
آنینهو و همکاران (1992) سبوس گندم دوروم فعالیت آنتیاکسیدان بیشتری نسبت به سایر قسمتهای گندم دارد. بازده عصاره و فعالیت آنتیاکسیدانی در میان قسمتهای مختلف سبوس گندم دوروم آسیاب شده )سبوس، آرد با کیفیت پایین و آرد با درجه استخراج پایین) با تفاوت کم برای واریتههای مختلف مشاهده شد.
ین و همکاران (1994) تاثیر بلوغ بادام زمینی را روی محتوای پلی فنل پوسته و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره متانولیک مطالعه و مشاهده کردند که با رشد، لوتئین و محتوای فنولی افزایش مییابد اما فعالیت آنتیاکسیدانی کل به بلوغ بیشتر از نوع واریته وابسته است.
مارکوس و همکاران (1999) بیان نمودند که در فلفل قرمز، برداشت در مراحل مختلف رسیدن روی محتوای آسکوربیک اسید و توکوفرول تاثیر میگذارد.
جود و همکارن (1995) مشخص نمودند که فاکتورهای دیگری مثل هجوم حشرات، باعث افزایش محتوای پلی فنلی در ذرت، گندم و سورگوم میشود و همچنین اخیرا روی محتوای اسید فیتیک نیز تاثیر میگذارد.
فرهوش و اسماعیل زاده (2009) از روغن سبوس برنج به عنوان Good-fry جهت پایدار سازی روغن کانولا طی فرآیند‏ سرخ کردن استفاده نمودند که تغییرات معنیداری را در پایداری روغن نسبت به سایر Good-fry ایجاد نموده است.
فصل سوم
مواد و روش ها
3-1- تهیه عصاره سبوس برنج
روغن آفتابگردان فاقد آنتیاکسیدان از واحد صنعتی بهشهر تهیه گردیده و تا زمان انجام آزمایش در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری گردید و برنج ندا نیز از زمینهای کشاورزی شهرستان نکا واقع در استان مازندران تهیه گردید و سبوس آن در کارخانه شالیکوبی جدا شد. سپس پوست آن در آون تحت خلا در دمای 60 درجه سانتیگراد خشک گردید و پس از خشک کردن با حلال متانول به نسبت 1-5 مخلوط و در شیکر با 250 دور در دقیقه به مدت 48 ساعت قرار گرفت. پس از آن توسط کاغذ صافی واتمن شماره 1 صاف گردید و برای تبخیر حلال در اواپراتور تحت خلا در دمای 50 درجه سانتیگراد قرار داده شد.
3-2- محاسبه شاخص اکسایش پذیری
شاخص اکسایش پذیری برحسب درصد اسیدهای چرب غیر اشباع 18 کربنه محاسبه شد:
(3-1)
کهC18:3 ، C18:2،C18:1 به ترتیب اسیدهای چرب اولئیک، لینولئیک، لینولنیک هستند ( فاطمی و هامند،1980).
3-3- عدد یدی
عدد یونی به روش هانوس معرفی شده در روشهای (AOAC,2005) اندازهگیری شد.
3-4- اندازهگیری ترکیبات توکوفرول
3-4-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون
ابتدا محلولهای استاندارد صفر تا 240 میکروگرم آلفا توکوفرول در میلیلیتر تولوئن تهیه شد. یک میلیلیتر از این محلولها به بالن ژوژه 10 میلیلیتر اضافه شد. پنج میلیلیتر تولوئن به هر محلول اضافه و به خوبی مخلوط شد. سپس 5/3 میلیلیتر محلول 2،2 بی پیریدین (07/0 درصد وزنی حجمی در اتانول شش آبه (2/0 درصد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 درصد) و 5/0 میلیلیتر کلرید آهن III. اضافه و مخلوط گردید.
نمودار 3-1- منحنی کالیبراسیون میزان آلفا توکوفرول در برابر میزان جذب خوانده شده در طول موج 520 نانومتر.
سرانجام، حجم محلولهای استاندارد با اتانول آبی 95 درصد به 10 میلیلیتر رسانده شد. محلول حاصل به مدت یک دقیقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانومتر خوانده شد. سپس این شکل که منحنی کالیبراسیون غلظت آلفا توکوفرول در برابر جذب خوانده شده بود، ترسیم شد.
3-4-2- اندازهگیری ترکیبات توکوفرولی نمونه
190 تا 210 میلیگرم نمونه روغن به دقت در داخل بالن ژوژه 10 میلیلیتری توزین شد. پنج میلیلیتر تولوئن به نمونه اضافه و به خوبی مخلوط شد. سپس 5/3 میلیلیتر محلول 2،2 بی پیریدین (07/0 درصد شش آبه) و 5/0 میلیلیتر کلرید آهن III (2/0 درصد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 درصد)
اضافه و مخلوط گردید. سرانجام، حجم محلولهای استاندارد با اتانول آبی 95 درصد به 10 میلیلیتر رسانده شد. محلول حاصل به مدت یک دقیقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانومتر خوانده شد. مقدار ترکیبات توکوفرولی بر اساس میلیگرم در کیلوگرم روغن بر طبق فرمول (3-2) محاسبه گردید:
(3-2)
که A و B به ترتیب میزان جذب نمونه و شاهد در سل 10 میلیلیتری هستند.
M: شیب منحنی استاندارد میزان جذب در برابر غلظت آلفا توکوفرول و W وزن نمونه به گرم است.
در این آزمایش 0039/0با ضریب همبستگی 99/0تعیین شد.T مقدار غلظت توکوفرول برحسب میلیگرم در کیلوگرم روغن است ( ونگ و همکاران، 1988).
3-5- اندازهگیری ترکیبات فنولی
3-5-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون
ابتدا محلولهای استاندارد اسید گالیک در متانول با غلظتهای مختلف در دامنه 4/0-04/0 میلیگرم در میلیلیتر آماده شد. سپس به بالن ژوژههای 50 میلیلیتری، یک میلیلیتر محلول استاندارد اسید گالیک، 5/2 میلیلیتر معرف فولین سیو کالتو ( برای تهیه این معرف، معرف فولین سیو کالتو غلیظ با آب مقطر به نسبت 1 به 10 رقیق شد) و پنج میلیلیتر کربنات سدیم 5/7 درصد اضافه و با آب خالص به حجم نهایی رسانده شد. محلول در طول شب نگهداری و سپس جذب آن در طول موج 765 نانومتر خوانده شد. منحنی جذب در برابر غلظت اسید گالیک (میلیگرم به میلیلیتر) رسم و معادله زیر با ضریب همبستگی 99/0 به دست آمد:
(3-3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *