منبع پایان نامه با موضوع کیفیت، سیستم، (1,1,1)، (0,0,0)

دانلود پایان نامه

یک نفر نباشد، بلکه گروهی از تصمیم گیرندگان برای این کار مشخص شده باشند . در این حالت الویت این است که مقادیر هر سلول با استفاده از نظرات تصمیم گیرندگان و بر اساس توافق انها تعین شود . در صورتی که توافق روی قضاوت بدست نیامد، از میانگین هندسی نظرات افراد برای دستیابی به الویت استفاده می گردد .که در این تحقیق جهت تجمیع نظرات خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی از روش میانگین هندسی نظرات استفاده گردیده است. در صورتی که نظرات فرد K ام را در مورد الویت نسبی گزینه iنسبت به گزینه j بصورت rijk نشان دهیم ، مقادیر تجمیع شده (میانگین هندسی)نظرات K تصمیم گیرنده بصورت زیر محاسبه می شود(رنجبرچی ,46:1390) .
rij=
گام دوم : بدست آوردن ماتریس w21
ماتریس21 w نشانگر میانگین هندسی نظرات خبرگان در خصوص مقایسات معیارها نسبت به هدف است.
گام سوم :بدست آوردن ماتریس W22
جهت بدست آوردن ماتریس W22 ابتدا باید میانگین هندسی هر یک از جداول مقایسات زوجی معیارها را محاسبه نمائیم، سپس از روش لگاریتمی حداقل مجذورات که در زیر نشان داده شده است برای بدست آوردن وزن های فازی استفاده می کنیم .

گام چهارم: محاسبه ماتریس wi
با توجه به ماتریس های محاسبه شده در دو مرحله قبل ،ماتریس wi را به شرح زیر محاسبه می نمائیم:
wi= W22* W21
گام پنجم : دیفازی کردن:

الویت بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها
در این قسمت با توجه به شکل4-1 جدول مقایسات زوجی انجام شده در صدد هستیم تا وزن هر یک از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها را محاسبه نمائیم.

جدول 4-7میانگین مقایسات زوجی مولفه ها نسبت به هدف (ماتریس w21): (منبع :محاسبات تحقیق1391)
w21
محیط یادگیری الکترونیکی
عوامل پشتیبانی
خصوصیات استاد
خصوصیات دانشجو
کیفیت اطلاعات
کیفیت خدمات
کیفیت سیستم وزیرساخت
کیفیت سیستم وزیرساخت
(5.24,6.56,7.27)
(3.18,4.22,5.24)
(2,2.47,2.88)
(2.52,3.56,4.58)
(1.26,1.44,1.59)
(1.59,2.08,52)
(1,1,1)
کیفیت خدمات
(3.63,4.72,5.77)
(2.52,3.56,4.58)
(1.26,1.44,1.59)
(2.52,3.56,4.58)
(0.5,0.69,1)
(1,1,1)
(0.40,0.48,1)
کیفیت اطلاعات
(4.58,5.74,6.84)
(3.18,4.22,5.24)
(1.26,1.44,1.59)
(3.18,4.22,5.24)
(1,1,1)
(2,3,4)
(0.63,0.69,0.79)
خصوصیات دانشجو
(1,1.44,2)
(1,1,1)
(0.38,0.49,0.63)
(1,1,1)
(0.19,0.24,0.32)
(0.22,0.28,0.40)
(0.22,0.28,0.40)
خصوصیات استاد
(2.29,2.76,3.18)
(2,2.47,2.88)
(1,1,1)
(3.18,4.22,5.24)
(0.63,0.69,0.79)
(0.63,0.69,0.79)
(0.37,0.41,0.5)
عوامل پشتیبانی
(1.26,1.44,1.59)
(1,1,1)
(0.37,0.41,0.5)
(1,1,1)
(0.19,0.24,0.32)
(0.22,0.28,0.40)
(0.19,0.24,0.32)
محیط یادگیری الکترونیکی
(1,1,1)
(0.63,0.69,0.79)
(0.5,0.52,0.55)
(0.5,0.69,1)
(0.14,0.17,0.22)
(0.17,0.21,0.28)
(0.17,0.21,0.22)

جدول 4-8:ماتریس W22 مولفه های سیستم یادگیری الکترونیکی): (منبع :محاسبات تحقیق1391)
W22
محیط یادگیری الکترونیکی
عوامل پشتیبانی
خصوصیات استاد
خصوصیات دانشجو
کیفیت اطلاعات
کیفیت خدمات
کیفیت سیستم وزیرساخت
کیفیت سیستم وزیرساخت
(0.08,0.096,0.12)
(0.16,0.20,0.24)
(0.13,0.16,0.20)
(0.1,0.12,0.15)
(0.2,0.26,0.33)
(0.24,0.26,0.33)
(0,0,0)
کیفیت خدمات
(0.15,0.18,0.22)
(0.22,0.28,0.34)
(0.08,0.1,0.13)
(0.15,0.18,0.21)
(0.10,0.13,0.17)
(0,0,0)
(0.26,0.32,0.36)
کیفیت اطلاعات
(0.22,0.26,0.29)
(0.19,0.22,0.27)
(0.23,0.31,0.38)
(0.21,0.26,0.31)
(0,0,0)
(0.26,0.30,0.34)
(0.20,0.24,0.32)
خصوصیات دانشجو
(0.08,0.10,0.12)
(0.06,0.07,0.09)
(0.21,0.27,0.34)
(0,0,0)
(0.04,0.05,0.07)
(0.04,0.05,0.06)
(0.04,0.06,0.07)
خصوصیات استاد
(0.12,0.15,0.19)
(0.14,0.17,0.20)
(0,0,0)
(0.16,0.19,0.21)
(0.02,0.26,0.32)
(0.11,0.13,0.16)
(0.09,0.11,0.16)
عوامل پشتیبانی
(0.18,0.21,0.25)
(0,0,0)
(0.07,0.09,0.11)
(0.14,0.18,0.22)
(0.20,0.24,0.29)
(0.47,0.18,0.21)
(0.13,0.17,0.22)
محیط یادگیری الکترونیکی
(0,0,0)
(0.02,0.06,0.07)
(0.05,0.06,0.07)
(0.06,0.07,0.09)
(0.04,0.05,0.06)
(0.04,0.05,0.06)
(0.09,0.11,0.14)

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعساده سازی

جدول 4-9 :ماتریس Wi مولفه های سیستم یادگیری الکترونیکی): (منبع :محاسبات تحقیق1391)
Wi
محیط یادگیری الکترونیکی
عوامل پشتیبانی
خصوصیات استاد
خصوصیات دانشجو
کیفیت اطلاعات
کیفیت خدمات
کیفیت سیستم وزیرساخت
کیفیت سیستم وزیرساخت
(2.50,3.80,5.49)
(1.83,2.87,4.20)
(0.87,1.20,1.62)
(2.02,3.26,4.56)
(0.51,0.72,1.04)
(0.77,1.19,1.79)
(0.37,0.51,0.84)
کیفیت خدمات
(2.63,4.01,5.39)
(1.83,2.92,4.42)
(0.98,1.39,1.90)
(1.83,3.05,4.58)
(0.51,0.75,1.11)
(0.78,1.81,1.76)
(0.41,0.56,0.92)
کیفیت اطلاعات
(3.66,5.22,7.73)
(2.52,3.92,5.64)
(1.25,1.79,2.41)
(2.35,3.76,5.51)
(0.73,1.02,1.38)
(1.16,1.91,2.87)
(0.57,0.78,1.16)
خصوصیات دانشجو
(1.92,2.81,4.16
(1.31,2.05,3.18)
(0.64,0.85,1.18)
(1.28,2.08,3.19)
(0.41,0.53,0.72)
(0.67,1.17,1.87)
(0.29,0.37,0.55)
خصوصیات استاد
(1.58,3.02,4.4.38)
(1.11,2.26,3.23)
(0.59,1.07,1.48)
(1.04,3.62,3.66)
(0.30,0.61,0.91)
(0.43,0.77,1.12)
(0.26,0.45,0.72)
عوامل پشتیبانی
(1.56,3.18,4.51)
(1.87,2.32,3.35)
(0.93,1.14,1.56)
(1.97,2.61,3.62)
(0.55,0.67,0.92)
(0.71,1.01,1.55)
(0.44,0.50,0.69)
محیط یادگیری الکترونیکی
(1.29,1.30,1.48)
(0.62,0.76,1.11)
(0.45,0.50,0.60)
(0.76,0.85,1.22)
(0.11,0.18,0.26)
(0.28,0.32,0.5)
(0.17,0.15,0.24)

جدول4-10 وزن فازی هر یک از مولفه های موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
رتبه
وزن
وزن فازی
مولفه ها
3
0.17
0.11,0.16,0.23))
کیفیت سیستم وزیرساخت
2
0.18
(0.11,0.18,0.24)
کیف
یت خدمات
1
0.23
(0.15,0.23,0.32)
کیفیت اطلاعات
6
0.09
(0.08,0.12,0.18)
خصوصیات دانشجو
5
0.13
(0.06,0.13,0.19)
خصوصیات استاد
4
0.15
(0.1,0.15,0.2)
عوامل پشتیبانی
7
0.05
(0.05,0.04,0.06)
محیط یادگیری الکترونیکی

الویت بندی شاخص های مولفه کیفیت سیستم و زیر ساخت
در این قسمت با توجه به شکل4-2، جدول مقایسات زوجی انجام شده و در صدد هستیم تا وزن هر یک از شاخص های مولفه کیفیت سیستم و زیر ساخت را محاسبه نمائیم.

جدول 4-11میانگین مقایسات زوجی شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت (ماتریس w21) :
(منبع :محاسبات تحقیق1391)
w21
شخصی سازی
سهولت استفاده
زمان پاسخگویی
سهولت دسترسی
سهولت دسترسی
(2.52,3.56,4.58)
(0.22,0.28,0.40)
(0.40,0.48,0.63)
(1,1,1)
زمان پاسخگویی
(2.52,3.56,4.58)
(2,3,4)
(1,1,1)
(1.59,2.08,2.52)
سهولت استفاده
(2.52,3.56,4.58)
(1,1,1)
(0.25,0.33,0.5)
(2,3,4)
شخصی سازی
(1,1,1)
(0.22,0.28,0.40)
(0.22,0.28,0.40)
(0.22,0.28,0.40)

جدول 4-12 :ماتریس W22 شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
W22
شخصی سازی
سهولت استفاده
زمان پاسخگویی
سهولت دسترسی
سهولت دسترسی
(0.24,0.28,0.34)
(0.39,0.46,0.54)
(0.56,0.68,0.78)
(0,0,0)
زمان پاسخگویی
(0.15,0.16,0.19)
(0.13,0.15,0.18)
(0,0,0)
(0.46,0.56,0.65)
سهولت استفاده
(0.45,0.55,0.64)
(0,0,0)
(0.19,0.22,0.26)
(0.25,0.29,0.34)
شخصی سازی
(0,0,0)
(0.33,0.39,0.45)
(0.9,0.10,0.12)
(0.13,0.15,0.18)

جدول4-13 :ماتریس Wi شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
Wi
شخصی سازی
سهولت استفاده
زمان پاسخگویی
سهولت دسترسی
سهولت دسترسی
(3.04,4.75,7.78)
(1.39,2.13,.3.08)
(0.62,0.82,1.14)
(1.98,3.26,4.81)
زمان پاسخگویی
(1.16,1.53,2.37)
(0.40,0.66,1.06)
(0.29,0.39,0.56
(0.46,0.64,0.91)
سهولت استفاده
(1.85,2.48,4.45)
(0.34,0.46,0.65)
(0.28,0.42,0.67)
(0.88,1.29,1.82)
شخصی سازی
(1.19,1.90,2.76)
(0.77,1.31,1.97)
(0.38,0.46,0.58)
(0.77,1.16,1.67)

جدول4-14 وزن فازی هر یک از شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
رتبه
وزن
وزن فازی
مولفه ها
1
0.50
(0.3,0.46,0.68)
سهولت دسترسی
4
0.15
(0.1,0.14,0.22)
زمان پاسخگویی
3
0.19
(0.13,0.18,0.28)
سهولت استفاده
2
0.22
(0.15,0.22,0.31)
شخصی سازی

الویت بندی شاخص های مولفه کیفیت خدمات
در این قسمت با توجه به شکل4-3 جدول مقایسات زوجی انجام شده و در صدد هستیم تا وزن هر یک از ابعاد مولفه کیفیت خدمات را محاسبه نمائیم.

جدول4-15 میانگین مقایسات زوجی شاخص های کیفیت خدمات (ماتریس w21) : (منبع :محاسبات تحقیق1391)
w21
سازماندهی مناسب
پاسخدهی
قابلیت اعتماد و اطمینان
قابلیت اعتماد و اطمینان
(0.79,1,1.26)
(0.44,0.59,0.79)
(1,1,1)
پاسخدهی
(0.25,0.33,0.5)
(1,1,1)
(1.26,1.71,2.29)
سازماندهی مناسب
(1,1,1)
(0.35,0.41,0.5)
(0.79,1,1.26)

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعپاسخگویان، حدی، 384، فراوانی

جدول4-16 :ماتریس W22 شاخص های کیفیت خدمات با یکدیگر: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
W22
سازماندهی مناسب
پاسخدهی
قابلیت اعتماد و اطمینان
قابلیت اعتماد و اطمینان
(0.45,0.5,0.56)
(0.22,0.23,0.32)
(0,0,0)
پاسخدهی
(0.45,0.5,0.56)
(0,0,0)
(0.21,0.25,0.31)
سازماندهی مناسب
(0,0,0)
(0.65,0.77,0.88)
(0.61,0.75,0.87)

جدول4-17 :ماتریس Wi شاخص های کیفیت خدمات: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
Wi
سازماندهی مناسب
پاسخدهی
قابلیت اعتماد و اطمینان
قابلیت اعتماد و اطمینان
(0.41,0.58,0.87)
(0.41,0.51,0.77)
(0.71,0.89,1.30)
پاسخدهی
(0.57,0.75,1.01)
0.27,0.39,0.60()
(0.62,0.75,0.95)
سازماندهی مناسب
(0.77,1.01,1.30)
(0.86,1.07,1.31)
(1.30,2.07,3.09)

جدول4-18 وزن فازی هر یک از شاخص های کیفیت خدمات: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
رتبه
وزن
وزن فازی
مولفه ها
2
0.26
(0.19,0.25,0.37)
قابلیت اعتماد و اطمینان
3
0.22
(0.18,0.24,0.33)
پاسخدهی
1
0.52
(0.37,0.51,0.68)
سازماندهی مناسب

الویت بندی شاخص های مولفه کیفیت اطلاعات
در این قسمت با توجه به شکل4-4 جدول مقایسات زوجی انجام شده و در صدد هستیم تا وزن هر یک از شاخص های مولفه های کیفیت اطلاعات را محاسبه نمائیم.

جدول 4-19میانگین مقایسات زوجی شاخص های کیفیت اطلاعات (ماتریس w21) : (منبع :محاسبات تحقیق1391)
w21
سیستم ارزیابی
مدیریت برنامه ریزی درسی
بروز بودن
مرتبط بودن
جامع بودن
دقت و وضوح مطالب
دقت و وضوح مطالب
(1.26,1.44,1.59)
(1.26,1.71,2.29)
(0.40,0.48,0.63)
(0.63,0.69,0.79)
(0.35,0.41,0.5)
(1,1,1)
جامع بودن
(1.26,1.71,2.29)
(1.44,1.91,2.52)
(2,2.47,2.88)
(1.26,1.44,1.59)
(1,1,1)
(2,2.47,2.88)
مرتبط بودن
(1,1.44,2)
(1,1.44,2)
(0.22,0.28,0.40)
(1,1,1)
(0.63,0.69,0.79)
(1.26,1.44,1.59)
بروز بودن
(2,2.47,2.88)
(2.88,3.27,3.63)
(1,1,1)
(2.52,3.58,4.58)
(0.35,0.41,0.5)
(1.26,1.44,1.59)
مدیریت برنامه ریزی درسی
(0.63,0.69,0.79)
(1,1,1)
(0.28,0.31,0.35)
(0.5,0.69,1)
(0.35,0.44,0.55)
(0.44,0.59,0.79)
سیستم ارزیابی
(1,1,1)
(1.26,1.44,1.59)
(0.35,0.41,0.5)
(0.5,0.69,1)
(0.44,0.59,0.79)
(0.63,0.69,0.79)

جدول4-20 :ماتریس W22 شاخص های کیفیت اطلاعات: (منبع :محاس
بات تحقیق1391)
W22
سیستم ارزیابی
مدیریت برنامه ریزی درسی
بروز بودن
مرتبط بودن
جامع بودن
دقت و وضوح مطالب
دقت و وضوح مطالب
(0.8,0.9,0.11)
(0.5,0.6,0.7)
(0.13,0.15,0.18)
(0.17,0.19,0.23)
(0.13,0.15,0.18)
(0,0,0)
جامع بودن
(0.31,0.39,0.47)
(0.38,0.46,0.53)
(0.39,0.49,0.59)
(0.26,0.31,0.36)
(0,0,0)
(0.21,0.25,0.29)
مرتبط بودن
(0.19,0.24,0.29)
(0.7,0.9,0.10)
(0.16,0.20,0.23)
(0,0,0)
(0.24,0.30,0.36)
(0.17,0.21,0.25)
بروز بودن
(0.13,0.17,0.2)
(0.22,0.28,0.34)
(0,0,0)
(0.20,0.24,0.28)
(0.30,0.36,0.41)
(0.28,0.34,0.40)
مدیریت برنامه ریزی درسی
(0.1,0.12,0.15)
(0,0,0)
(0.7,0.9,0.11)
(0.11,0.14,0.19)
(0.7,0.9,0.11)
(0.1,0.12,0.14)
سیستم ارزیابی
(0,0,0)
(0.10,0.12,0.15)
(0.6,0.7,0.9)
(0.10,0.11,0.14)
(0.8,0.10,0.13)
(0.7,0.8,0.11)
جدول4-21 :ماتریس Wi شاخص های کیفیت اطلاعات: (منبع :محاسبات تحقیق1391)
Wi
سیستم ارزیابی
مدیریت برنامه ریزی درسی
بروز بودن
مرتبط بودن
جامع بودن
دقت و وضوح مطالب
دقت و وضوح مطالب
(0.72,1.02,1.50)
(0.92,1.26,1.80)
(0.37,0.47,0.63)
(0.74,1.08,1.61)
(0.26,0.34,0.48)
(0.61,0.81,1.11)
جامع بودن
(1.99,3.07,4.47)
(2.34,3.63,5.36)
(1.30,1.87,2.56)
(1.82,2.70,3.74)
(0.92,1.23,1.64)
(0.02,2.85,3.74)
مرتبط بودن
(0.81,1.21,1.68)
(0.96,1.47,2.13)
(0.37,0.57,0.81)
(0.57,0.85,1.22)
(0.39,0.58,0.82)
0.74,1.07,1.42()
بروز بودن
(1.16,1.91,2.63)
1.56,2.46,3.38()
(0.83,1.26,1.73)
(1.08,1.86,2.79)
(0.52,0.80,1.12)
(1.01,1.65,2.27)
مدیریت برنامه ریزی درسی
(0.56,0.83,1.23)
(0.71,1.06,1.59)
(0.22,0.30,0.44)
(0.49,0.82,1.35)
(0.18,0.28,0.43)
(0.42,0.59,0.82)
سیست

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید